BÍLEK Tomáš Václav 30.9.1819-6.3.1903

Z Personal
Tomáš Václav BÍLEK
Narození 30.9.1819
Místo narození Deštná u Jindřichova Hradce
Úmrtí 6.3.1903
Místo úmrtí Praha
Povolání 61- Pedagog
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 506

BÍLEK, Tomáš Václav, * 30. 9. 1819 Deštná u Jindřichova Hradce, † 6. 3. 1903 Praha, pedagog, historik, klasický filolog

Narodil se v rodině kovářského mistra a rodinnému řemeslu se také vyučil. Úmysl studovat v něm v mládí podnítil deštenský pokrokový kněz V. Brejšl. 1838 B. ukončil německé gymnázium v Jindřichově Hradci, 1838–40 vystudoval filozofické přípravné ročníky na pražské univerzitě. Získal aprobaci z klasické filologie, českého jazyka, rakouských dějin, pedagogiky a estetiky. 1841–48 učil na malostranském gymnáziu v Praze, s výjimkou 1844, kdy suploval na gymnáziu v Litoměřicích. V revolučním roce 1848 byl přikázán na gymnázium do Písku, 1853 se stal ředitelem gymnázia v Hradci Králové. Během prusko-rakouské války žil v Kutné Hoře. 1867 byl jmenován ředitelem pražského akademického gymnázia a 1873 odešel z politických důvodů na nucený odpočinek. 1873–76, na výzvu pražské městské rady, učil ještě latinu a řečtinu na malostranském reálném gymnáziu. Poté definitivně opustil pedagogickou kariéru a věnoval se historii.

B. sledoval vedle pedagogické práce i politické dění. Požadoval, aby vyučovacím jazykem na gymnáziích v českých zemích byla čeština a aby se přihlíželo k praktičnosti vyučovaných předmětů. Měl výrazné sociální cítění (materiálně podporoval chudé žáky, pořádal sbírky pro řemeslníky). V Deštné byla 1897 založena B. nadace na podporu chudých žáků.

Již během pedagogického působení napsal několik drobnějších statí pedagogických, filologických a historických. Filologii věnoval studii O genitivě ve větách záporných (1863), organizaci rakousko-uherského školství popsal ve stati O zkouškách maturitních a gymnasiích českých (Pokrok, 1881, č. 133 a 135).

Po odchodu do penze se jako historik věnoval především českým dějinám 17. a 18. století, zvláště pobělohorské konfiskaci a katolické protireformaci. Napsal dvousvazkové Dějiny konfiskací v Čechách po roku 1618, v nichž se soustředil na rozsah majetkových konfiskací po Bílé hoře. V době státoprávního zápasu spis vzbudil značný politický ohlas a získal cenu Svatoboru. 1873 uveřejnil stať Tovaryšstvo Ježíšovo…, v níž vylíčil dějiny řádu od příchodu do Čech 1556. Zajímal se především o statky, které nabyli jezuité po 1620. V monografii Statky a jmění kollejí jesuitských… analyzoval hmotný základ postavení jezuitů u nás. Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova… byly pokusem o syntézu, v níž B. zdůrazňoval negativní stránky jezuitské činnosti. Několik prací napsal i německy. K valdštejnské tematice přispěl studií Beiträge zur Geschichte Walldstein’s, v níž v duchu Hallwichově obhajoval Valdštejna. Publikoval v časopisech Pokrok, Věstník KČSN, Sborník historický a Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Přestože se všechny B. práce vyznačovaly poctivým heuristickým výzkumem, zůstaly spíše snůškou původního pramenného materiálu, většinou neutříděného a postrádajícího prvky odborného literárního díla. Patrné bylo autorovo citové zaujetí pro zvolené téma. Jeho národně obranné hledisko našlo ohlas u dobových čtenářů. B. se stal mimořádným členem KČSN a členem Historického spolku. 1920 byla na rodném domě v Deštné (č. p. 129) odhalena pamětní deska.

D: Dějiny konfiskací v Čechách po roku 1618, 1–2, 1882–83; Beiträge zur Geschichte Walldstein’s, 1886; Reformace katolická neboli obnovení náboženství katolického v Království českém po bitvě bělohorské, 1892; Statky a jmění kollejí jesuitských, klášterů, kostelů a bratrstev a jiných ústavů v království Českém od císaře Josefa II. zrušených, 1893; Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova a působení jeho vůbec a v zemích království Českého zvláště, 1896.

L: MSN 1, s. 511; ISN 2, s. 305; KSN 1, s. 550n.; OSN 4, s. 56, 28, s. 106; BOS 2, s. 244; J. Benýšková – F. Vích, Literární Hradec Králové, 1994, s. 11; Kutnar, s. 314n.; Kapitoly z minulosti Deštné, b. d.; J. Klik, Památce našeho vynikajícího rodáka, in: Rozvoj 9, 1963; T. V. B., in: Zlatá Praha 10, 1892, 51, s. 611n.; F. Vykoukal, T. B., in: Osvěta 33, 1903, s. 369n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Motlíček