FRANZ Friedrich 1.12.1796-12.4.1860

Z Personal
Friedrich FRANZ
Narození 1.12.1796
Místo narození Vysoké Veselí (u Nového Bydžova)
Úmrtí 12.4.1860
Místo úmrtí Nová Říše (u Dačic)
Povolání 2- Fyzik
49- Náboženský nebo církevní činitel
87- Fotograf
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 365

FRANZ, Friedrich (řád. jm. Fridrich, Friedericus, Bedřich, vl. jm. Jan Evangelista), * 1. 12. 1796 Vysoké Veselí (u Nového Bydžova), † 12. 4. 1860 Nová Říše (u Dačic), římskokatolický a řádový kněz, fyzik, průkopník fotografie

Byl synem Antonína F., krupaře, a Terezie, roz. Žatecké. 1815 byl přijat do premonstrátského kláštera v Nové Říši. Po třech letech složil sliby a 1820 byl v Brně vysvěcen na kněze. Pravděpodobně 1831 absolvoval studium přírodovědného oboru na pražské nerozdělené univerzitě (v katalozích filozofické fakulty 1814–31 ani fakulty teologické však záznam nebyl nalezen). Poté učil fyziku na filozofickém učilišti v Brně. 1842 byl jmenován profesorem fyziky a aplikované matematiky na filozofické fakultě v Olomouci, 1844 se stal řádným profesorem, 1844 i 1850/51 byl zvolen děkanem fakulty, 1848 rektorem učení i zemským poslancem. 1843 přednášel německy oba obory podle spisu A. Baumgartnera Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begründung, 1845–48 učil podle A. Ettinghausena Anfangsgründe der Physik. Mezi jeho posluchače patřil J. G. Mendel, kterému údajně doporučil, aby vstoupil do augustiniánského kláštera ve Starém Brně. Olomoucká filozofická fakulta byla zrušena 1851, F. byl těsně předtím přeložen do Salcburku, kde krátce řídil reálnou školu. Odtud odešel do Nové Říše; tam byl zvolen již 1844 kanovníkem a 1852 opatem premonstrátského kláštera a tam také dožil.

F. se věnoval i fotografování. S I. F. Staškem, fyzikem a rektorem koleje v Litomyšli, se 1839–41 zabýval vědeckými pokusy s daguerrotypií. Stal se jejím šiřitelem na Moravě, pořádal výstavy a přispěl k zdomácnění této techniky. Pravděpodobně pořídil 1841 první reportážní snímek v českých zemích Slavnost Božího těla na Zelném trhu v Brně. Ve stejné době zhotovil několik kvalitních portrétních snímků, mj. biskupa F. A. Gindla a A. Bräumüllera. Za olomouckého pobytu se fotografováním patrně už nezabýval. F. se stal 1844 členem korespondentem Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy v Brně.

D: Slavnost Božího těla na Zelném trhu v Brně dne 10. 6. 1841, daguerrotypie (Muzeum města Brna, inv. č. A 8592/4676, 165 x 218 mm).

L: BL 1, s. 379; Encyklopedie českých a slovenských fotografů, P. Balajka (ed.), 1993, s. 82; NEČVU 1, s. 188–189; D. K. Čermák, Premonstráti v Čechách a na Moravě. Stručné vypsání osudů jednotlivých buď ještě stávajících, neb již vyhlazených klášterů toho řádu dle roků jich založení, 1877, s. 477; J. Kunka, Nová Říše. Klášter premonstrátů. 1211–1936, 1936, s. 26; V. Nešpor, Dějiny university olomoucké, 1947, s. 139; Kapitoly z dějin olomoucké university 1573–1973. Jubilejní sborník, J. Navrátil (ed.), 1973, s. 77, 302, 310–311; B. Samek – K. O. Hrubý, Brno – proměny města, 1982, nestr.; J. a Z. Boučkovi, K začátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku – první moravští fotografové, in: Uměleckohistorický sborník, J. Sedlář (ed.), 1985, s. 41–50; B. Samek, Nejstarší daguerrotypová veduta Brna, in: VVM 38, 1986, s. 191–192; A. Dufek, Počátky fotografie, in: DČVU 3/3, 2001, s. 409–419; Teze k dějinám fotografie v letech 1839–1918, s. 9n. (http://www.scheufler.cz/; stav k 11. 11. 2014).

P: SOA, Zámrsk, fond Sbírka matrik Východočeského kraje, matrika nar. řkt. fary Vysoké Veselí, 1785–1813, sign. 181–3, fol. 53 (pag. 67/111); ZA, Opava, pobočka Olomouc, fond Univerzita Olomouc, kart. 435 (Spisy direktorátu FF), kart. 544 (Seznam osob a přednášek Františkovy univerzity v Olomouci), č. knihy 609 (Série děkanů…), č. knihy 610 (Album doktorů filozofie a svobodných umění), č. knihy 974 (Podací protokol FF); MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 6 721, matrika zemřelých řkt. fary Nová Říše, 1850–1900, fol. 41.

Gustav Novotný, Stanislava Kovářová