Verze z 13. 10. 2019, 08:21, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČADEK Josef 12.2.1929-19.10.1988

Z Personal
Josef ČADEK
Narození 12.2.1929
Místo narození Náchod
Úmrtí 19.10.1988
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 511

ČADEK, Josef, * 12. 2. 1929 Náchod, † 19. 10. 1988, geochemik

Gymnázium navštěvoval v Chotěboři a v Děčíně, kde byl jeho otec úředníkem na katastrálním úřadu. 1950 začal studovat chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po založení Geologicko-geografické fakulty UK 1952 na ní pokračoval ve studiu mineralogie, petrografie a geochemie. Absolvoval 1954 diplomovou prací Stanovení selenu v pyritech. Nastoupil do Ústavu pro výzkum uhelných ložisek v Praze, kde se zabýval výskytem stopových prvků v sedimentech černouhelné hornoslezské pánve (ostravsko-karvinský revír) a českých hnědouhelných pánví. 1958 přešel do Ústředního ústavu geo logického (ÚÚG) v Praze, kde pak působil do konce života. 1967–72 v ÚÚG vedl skupinu geochemie, později speciální laboratoře. 1972 se stal hostujícím profesorem na New York State University v Buffalu v USA, kde přednášel geochemii rudních ložisek. V USA navštívil řadu ložisek rud mědi, vanadu a uranu v sedimentárních formacích, získané poznatky využil např. při výzkumu ložisek uranových rud v české křídové pánvi. Bádal v sedimentárních formacích Českého masivu, ve svrchním paleozoiku, svrchní křídě a terciéru, kde analyzoval nízkoteplotní geochemické systémy a procesy. Jako jeden z prvních pracovníků v české geologii přistupoval ke studiu složitých přírodních jevů z exaktního fyzikálně-chemického hlediska. Zkoumal možnosti využití obsahu stopových prvků v sedimentech pro stratigrafickou korelaci. Spolupracoval s geology Československého uranového průmyslu při výzkumu uranové mineralizace v sedimentech svrchní křídy (ložisko Stráž pod Ralskem aj.) a v podloží české křídové pánve. Zabýval se vztahy mezi termálními roztoky a fluoritovou mineralizací v oblasti podkrušnohorských pánví, zejména v okolí Teplic, podílel se na výzkumu souvisejícím se stanovením ochranného pásma teplických termálních pramenů. V posledním období života se zaměřil na počítačové zpracování velkých souborů geochemických dat, patřil ke spoluautorům první české geochemické databanky. Autorsky se podílel na syntetické publikaci Geologie české křídové pánve a jejího podloží (M. Malkovský a kol., 1974) a na knize Geochemie (1980), první české učebnici tohoto oboru. Byl členem International Association on Geochemistry and Cosmochemistry (IAGC) a International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD). Spoluzakládal tradici mezinárodních symposií o systému voda – hornina Water- -Rock Interaction, organizovaných IAGC. První se konalo 1974 v Praze (sborník Proceedings International Symposium on water-rock interaction, 1976). Od ÚÚG obdržel Medaili Cyrila Purkyně. Oženil se s geochemičkou RNDr. Zdeňkou Č. (* 1930), dlouholetou pracovnicí ÚÚG.

D: Petrografický a geochemický výzkum severočeského terciéru (oblast chomutovská a pětipesko-podbořanská), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1956, 1957, s. 31n.; Příspěvek ke geochemii germania a dalších stopových prvků v hrádecké části žitavské pánve, in: Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický 28, 1963, s. 581n. (s V. Macháčkem a J. Václem); Výskyt fluoritu v okolí lázní Teplic a jeho geneze, in: Sborník geologických věd, řada LG 3, 1964, s. 7n. (s G. Kačurou a M. Malkovským); K paleogeografii Chomutovsko-mostecko-teplické pánve (na základě studia těžkých minerálů), in: tamtéž, řada G 11, 1966, s. 77n.; Association of uranium and zirconium in the sandstone type uranium deposits of northern Bohemia, in: Čas. Mineral. Geol. 20, 1975, s. 131n. (s J. Mirovským, F. Novákem a I. Vavřínem).

L: T. Pačes, K nedožitým šedesátinám RNDr. J. Č., CSc., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 64, 1989, č. 1, s. 55n.; Z. Kukal, Geologové České geologické služby 1919–2001, 2002, passim.

Pavel Vlašímský