Verze z 15. 10. 2019, 10:22, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČEŠKOVÁ Libuše 12.11.1932-8.3.1989

Z Personal
Libuše ČEŠKOVÁ
Narození 12.11.1932
Místo narození Brno-Kníničky
Úmrtí 8.3.1989
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 73-74

ČEŠKOVÁ, Libuše, * 12. 11. 1932 Brno-Kníničky, † 8. 3. 1989 ?, geoložka

Po maturitě 1952 začala studovat na přírodovědecké fakultě univerzity v Brně. Po roce odešla do SSSR, na geologickou průzkumnou fakultu Báňského institutu (Gornyj institut) v tehdejším Leningradě (Sankt Petěrburg), se specializací vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin (absolvovala 1958). Po návratu do vlasti nastoupila jako asistentka na katedře geologie a paleontologie přírodovědecké fakulty univerzity v Brně u K. Zapletala, kde poté trvale působila. Přednášela většinu disciplín z celého rozsahu ložiskové geologie. Aktivně se podílela na přípravě 23. mezinárodního geologického kongresu, konaného v Praze v srpnu 1968 (po vpádu vojsk Varšavské smlouvy předčasně ukončeného). Kandidátskou práci obhájila 1985 na Vysoké škole technické v Košicích, habilitace jí byla z politických důvodů znemožněna.

Badatelsky se v šedesátých letech zabývala geologií, petrografií a rudami barevných kovů v krystaliniku v západním a jihozápadním okolí Brna, především ve svratecké klenbě moravika. Později studovala geologii a zrudnění brněnského masivu, devonu Moravského krasu, spodního karbonu Drahanské vrchoviny a permu Boskovické brázdy. Spolupracovala na projektech vyhledávání rud zlata a molybdenu v geologických jednotkách jihovýchodní části Českého masivu a zpracovávala výskyty rudních mineralizací, zastižené v hlubokých vrtech v krystaliniku v podloží příkrovů vnějších Západních Karpat na střední a jižní Moravě. Výjimkou byly její práce o geologii Egypta, výsledek studijního pobytu (1965).

D: výběr: Příspěvek ke geologické a petrografické charakteristice území Rašova ve střední části svratecké klenby moravika, in: Spisy Přírodovědecké fakulty University J. E. Purkyně, č. 451, 1964, s. 151n.; Přehled geologie a metalogeneze Egypta, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 42, 1967, č. 4, s. 305n.; Polymetalické zrudnění žilně-metasomatického typu u Heroltic, in: Sborník geologických věd. Ložisková geologie 14, 1971, s. 41n. (s P. Orlem); Metalogenetická charakteristika některých geologických jednotek při východním okraji Českého masívu, in: Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis, Geologia, 31, 1978, č. 19, s. 1n.; Brněnský masiv, 1986 (J. Štelcl a kol.).

L: M. Slobodník, Zemřela Ing. L. Č., CSc., in: Čas. Mineral. Geol. 34, 1989, s. 439n. (bibliografie); týž, L. Č., in: Folia Historica Faculty of Science Masaryk University Brno 51, 1997, nestr.

Pavel Vlašímský