ČECH Vladimír 19.12.1901-24.7.1977: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 560
 
}}
 
}}
 
'''ČECH, Vladimír''', ''* 19. 12. 1901 Brno, † 24. 7. 1977 (Krkonoše), geolog''
 
'''ČECH, Vladimír''', ''* 19. 12. 1901 Brno, † 24. 7. 1977 (Krkonoše), geolog''

Aktuální verze z 13. 10. 2019, 11:02

Vladimír ČECH
Narození 19.12.1901
Místo narození Brno
Úmrtí 24.7.1977
Místo úmrtí (Krkonoše)
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 560

ČECH, Vladimír, * 19. 12. 1901 Brno, † 24. 7. 1977 (Krkonoše), geolog

Narodil se v rodině úředníka Severní dráhy. Navštěvoval klasické gymnázium v Brně, poté v Praze v Hálkově ulici, kde byli jeho učiteli mj. zoolog J. Wenig, geograf F. Koláček a botanik J. Klika. Prázdniny trávíval u svého strýce Gustava Nováčka, hospodářského správce v Dolní Rožínce u Žďáru nad Sázavou, kterému kdysi F. E. Suess věnoval svou geologickou mapu na památku na svůj pobyt. Učitelé a Suessova mapa ovlivnili Č. zájem o nerosty a botaniku. 1921–25 studoval na přírodovědecké fakultě české univerzity v Praze přírodopis a zeměpis. Jeho učiteli byli mineralog F. Ulrich, geolog F. Počta, pro nauku o ložiskách R. Kettner. Na studiích se stýkal se svým příbuzným, později známým mineralogem Radimem Nováčkem. Od 1927 učil na středních školách, nejprve pět let na státním reálném gymnáziu v Praze na Královských Vinohradech, kde k jeho žákům patřili M. Kuthan a bratři Zdeněk a Vladimír Rothové, později také významní geologové. Dále Č. učil v Litoměřicích, Mělníku, Písku a na dalších školách v Praze. Ve volném čase a o prázdninách prováděl geologické mapování v okolí Tábora. 1931 na pražské univerzitě obhájil disertaci Krystalické břidlice na kontaktu s masivem středočeským u Tábora a získal titul RNDr. Od 1931 externě spolupracoval se Státním geologickým ústavem ČSR (SGÚ) v Praze. 1939 přešel do Geologického ústavu pro Čechy a Moravu. V SGÚ pracoval i po skončení války (později Ústřední ústav geologický, ÚÚG), kde 1946–48 vedl oddělení rudních ložisek. 1952 krátce působil v hlavní správě geologického průzkumu ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů v Praze. Od 1953 až do penzionování zkoumal v ÚÚG převážně oblasti krystalinika, v jednotce zvané moldanubikum, v jižních Čechách, na Kolínsku, Pardubicku, v okolí Jihlavy aj. Prováděl geologické mapování nejprve pro mapy měřítka 1:75 000 (speciálky). V mapovaném území se rovněž zabýval petrografií magmatických a metamorfovaných hornin. Zasloužil se o poznání blanické příkopové propadliny (pozdější blanické brázdy), zlomové zóny mezi Českým Brodem a Českými Budějovicemi s relikty uhlonosného svrchního paleozoika. Během působení v Mělníku ve 30. letech napsal několik prací o geologii jeho okolí. Po válce jako ložiskový geolog studoval rudy niklu u jihočeské Křemže, rudy manganu u Jindřichova Hradce, historické revíry rud barevných kovů a stříbra u Ratibořických Hor, Staré Vožice a v okolí Jihlavy. Napsal i drobné příspěvky k topografické mineralogii Čech, např. o nalezišti mastku Hvožďany u Bechyně. Od 50. let se podílel na edici Přehledná geologická mapa ČSSR 1:200 000 a na jejích textových vysvětlivkách (tzv. generálky), byl vedoucím redaktorem mapového listu České Budějovice – Vyšší Brod (tiskem 1962), podílel se na listech Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec, Jihlava, Hradec Králové (vydány 1961–63). Uveřejnil celkem 104 prací. Byl autorem i řady rukopisných map, zpráv a posudků, které jsou uloženy v odborném archivu České geologické služby v Praze. Stal se čestným členem Československé společnosti pro mineralogii a geologii. Zemřel při turistickém pobytu v Krkonoších.

D: výběr: Petrografie vyvřelin a krystalických břidlic okolí Tábora, in: Spisy Přírodovědecké fakulty University Karlovy, 1935, č. 123; Výsledky hlubinných vrtání v křídovém útvaru v okolí Mělníka nad Labem, in: ČNM 109, 1935, s. 11n.; Geologické poměry okolí Blaníku na Vlašimsku, in: Věstník Geologického ústavu pro Čechy a Moravu 15, 1940, s. 132n.; Geologická mapa Československé republiky 1:75 000, list Kolín (3954), 1948 (s J. Soukupem a L. Urbánkem); Rudní ložiska v okolí Ratibořických Hor a Staré Vožice u Tábora, in: Geotechnica (Praha) 13, 1952 (s J. Kořanem a J. Koutkem); O starých dolech na stříbrnou rudu mezi Jihlavou a Pelhřimovem na Českomoravské vysočině, in: Sborník Ústeckého ústavu geologického. Oddíl geologický 19, 1952, s. 117n.; Příspěvek ke geologii a petrografii táborského syenitového masivu, in: Čas. Mineral. Geol. 9, 1964, s. 191n.; Výskyt baryum- farmakosideritu v turmalínovci v jižních Čechách, in: tamtéž 20, 1975, č. 4, s. 423n. (s E. Fediukovou, Z. Kotrbou a Z. Táborským).

L: NGS, s. 685; J. Koutek, K šedesátinám geologa RNDr. V. Č., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 37, 1962, s. 45n. (bibliografie do 1962); Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 126; Z. Vejnar, Životní výročí RNDr. V. Č., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 51, 1976, s. 375n.; A. Dudek – Z. Vejnar, Odešel RNDr. V. Č., CSc., in: tamtéž 53, 1978, č. 1, s. 61n.; Z. Kukal, Geologové České geologické služby 1919–2001, 2002, s. 35.

Pavel Vlašímský