ČERMÁK Miroslav 22.5.1905-25.8.1982: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 603
 
}}
 
}}
 
'''ČERMÁK, Miroslav''', ''* 22. 5. 1905 Husovice (Brno), † 25. 8. 1982 Brno, hydrolog, pedagog, odborný spisovatel''
 
'''ČERMÁK, Miroslav''', ''* 22. 5. 1905 Husovice (Brno), † 25. 8. 1982 Brno, hydrolog, pedagog, odborný spisovatel''

Aktuální verze z 13. 10. 2019, 11:12

Miroslav ČERMÁK
Narození 22.5.1905
Místo narození Husovice (Brno)
Úmrtí 25.8.1982
Místo úmrtí Brno
Povolání 14- Hydrolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 603

ČERMÁK, Miroslav, * 22. 5. 1905 Husovice (Brno), † 25. 8. 1982 Brno, hydrolog, pedagog, odborný spisovatel

Vystudoval reálku a směr vodohospodářský a kulturní na ČVŠT v Brně (1924–29), kde v dubnu 1930 složil druhou státní zkoušku a byl promován titulem inženýr. Pak se stal smluvním technikem ve stokovém oddělení města Brna, vodohospodářským projektantem u stavební firmy ing. Jaroslav Smítal v Kroměříži a mj. vedl stavbu vodovodu v Uherském Brodě. Od 1932 pracoval postupně u stavební zemědělskotechnické správy v Uherském Hradišti, na zemském úřadě v Brně a na okresních úřadech v Ostravě a v Přerově. 1938 působil znovu na zemském úřadě v odděleních pro stavby přehrad a hydrologickém. 1946 byl promován doktorem technických věd (Dr. techn.) na tehdejší Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (dnes VUT). Po zániku zemského úřadu pracoval jako vedoucí hydrologického oddělení u krajského národního výboru a Vodohospodářského rozvojového střediska a od 1954 vedoucí hydrologického oddělení, později odboru Hydrometeorologického ústavu v Brně s působností pro povodí Moravy a Odry.

Velkým podílem přispěl k vypracování podkladů pro 1. vodohospodářský plán. Jako vědec a odborný publicista se zaměřil na hydrologii povrchových vodotečí, na povrchový odtok vody z malých a nepozorovaných povodí. Studoval opakování velkých vod. Na podkladě dlouhodobých pozorování v povodích řek Moravy a Odry zpracoval postupně od čtyřicátých let hydrologické posudkové analýzy týkající se řek Ostravice, Rožnovské Bečvy, Dyje, Jevišovky, Svratky a Jihlavy. Podchytily hlavně pravděpodobnost překročení průtoků, povodňové, teplotní a ledové režimy a odtokové poměry povodí. K jeho zájmům patřil teplotní režim československých řek a vodních nádrží, ve své době byl u nás jediným badatelem, který se touto problematikou soustavněji zabýval. Výsledkem výzkumu byla zvláště monografie Teploty vody na moravských tocích (1959). V 60. letech patřil k hlavním iniciátorům a autorům trojdílné publikace Hydrologické poměry Československé socialistické republiky (1965–70). Se spoluautory napsal kapitoly Fyzickogeografický a hydrografický přehled, Velké vody n-leté, Teplota říčních vod a Ľadové pomery na československých tokoch.

Přednášel externě na Lesnické fakultě VŠZ, Stavební fakultě VUT a na katedře geografie přírodovědecké fakulty brněnské univerzity. Přijal členství ve státní zkušební komisi a v komisi pro obhajoby kandidátských disertačních prací na Fakultě stavební VUT, ve vědeckých radách Hydrometeorologického ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského a byl členem redakční rady časopisu Vodní hospodářství.

D: výběr: Rožnovská Bečva. Hydrologická studie, 1942 (souběžně německy); Ostravice. Hydrologická studie, 1945 (s J. Soukalem); Bečva. Hydrologický a vodohospodářský popis, 1946; Svratka. Hydrologická studie, 1950; Jihlava. Hydrologická studie, 1951; Dyje. Hydrologická studie, 1952; monografie a články: Odtokové poměry malého povodí, in: Vodní hospodářství 4, 1954, č. 1, s. 9n., č. 2, s. 41n.; O velkých vodách, in: Vodohospodársky časopis SAV 4, 1956, s. 104n.; Teploty vody na moravských tocích, 1959; Opakování velkých vod na malých povodích, in: Vodohospodársky časopis SAV 10, 1962, s. 233n.; Teploty vody československých toků, in: tamtéž 13, 1965, s. 296n.; Hydrologické prognózy, 1966; Základní činitelé ovlivňující odtok velkých vod, in: Sborník prací Hydrometeorologického ústavu ČSSR 12, 1968, s. 57n.; Hydrologické poměry Československé socialistické republiky 3, 1970 (s kolektivem); Aplikovaná hydrologie. Povrchové vody, 1970.

L: Slezsko 6, s. 28n. (kde soupis díla a literatury), výběr: M. Sommer, 60 let dr. inž. M. Č., in: Vodní hospodářství 15, 1965, č. 6, s. 255n.; A. Polišenský, K sedmdesátinám ing. dr. M. Č., in: tamtéž, řada A 25, 1975, č. 6, s. 164n.; F. Tomek, In memoriam ing. dr. techn. M. Č., in: tamtéž, řada A 33, 1983, č. 1, s. 26n. ; Meteorologické zprávy 36, 1983, č. 1, s. 29 (nekrolog).

P: Archiv VUT Brno, Odbor inženýrského stavitelství, inv. č. 18–22, inv. č. 115, inv. č. 172 (disertační práce).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný, Magdalena Čoupková, Karel Krška