Verze z 15. 10. 2019, 10:28, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČIHAŘ Václav 24.9.1900-4.10.1981

Z Personal
Václav ČIHAŘ
Narození 24.9.1900
Místo narození Jablonec nad Nisou
Úmrtí 4.10.1981
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 11, Praha 2009, s. 78-79

ČIHAŘ, Václav, * 24. 9. 1900 Jablonec nad Nisou, † 4. 10. 1981 Praha, orientalista, chetitolog

Po maturitě na pražském malostranském gymnáziu studoval 1919–24 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze slovanskou, baltskou a staroindickou filologii a indoevropskou srovnávací jazykovědu. Byl žákem prof. J. Zubatého. 1924–27 pokračoval baltskou filologií na univerzitě v Rize (Lotyšsko), kde zároveň působil jako lektor češtiny a slovenštiny. 1929–40 byl činný jako spolupracovník a spoluredaktor Ottova slovníku naučného nové doby. Ve třicátých letech studoval v semináři pro klínopisné bádání a dějiny starého Orientu FF UK v Praze u B. Hrozného jazyky starověkého Předního východu, zejména chetitštinu, a 1933–35 tam působil jako knihovník. Od 1935 byl správcem knihovny a sbírek Orientálního ústavu v Praze a tajemníkem redakce časopisu Archiv orientální. 1949 získal titul doktora filozofie (PhDr.) na Masarykově univerzitě v Brně. 1951 se stal vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu pro obor maloasijské filologie (chetitologie). V padesátých a šedesátých letech přednášel na FF UK v Praze chetitskou jazykovědu. 1964 získal titul kandidáta filologických věd (CSc.). V Orientálním ústavu ČSAV byl zaměstnán do prosince 1969.

Publikoval řadu příležitostných článků v zahraničním i českém denním tisku, přispíval do Masarykova naučného slovníku, Ottova slovníku naučného nové doby, časopisu Slovanský přehled v oboru slovanské, baltské, staroindické filologie, srovnávací jazykovědy a orientalistiky. Úzce spolupracoval s B. Hrozným a podílel se na vydání řady jeho pozdních i posmrtných děl. Těžiště Č. vědecké práce tkvělo v oblasti výzkumu maloasijských jazyků, zvláště pak skladby chetitského jazyka.

D: knihy: Syntaktická bádání v oblasti jazyka chetitského. Primitivní větné útvary a věty nominální v jazyce chetitském, 1963; články a studie: Bibliographie des travaux scientifiques de M. Bedřich Hrozný, in: Archiv orientální 11, 1939, s. 140–154; Nejstarší jazyky a národy Předního Orientu ve světle nejnovějšího bádání, in: Nový Orient 3, 1948, s. 83–86; Bibliographie des travaux de Bedřich Hrozný, in: Archiv orientální 17, 1949, s. 1–20; Stará Kréta ve výzkumech profesora Hrozného, in: Nový orient 4, 1949, s. 46; V. Č. – J. Klíma – L. Matouš (ed.), Symbolae ad studia Orientis pertinentes Frederico Hrozný dedicatae I–V, in: Archiv orientální, 17–18, 1949–1950; Zu den neuen Forschungsresultaten auf dem Gebiete der vorgriechischen Sprachschichten im östlichen Mittelmeer, in: tamtéž 20, 1952, s. 584–597; Bedřich Hrozný und die Hethitologie, in: tamtéž 21, 1953, s. 167–174; O knihovnách, archivech a písařských školách starověkého Orientu, in: Nový Orient 8, 1953, s. 79–81; Zaříkadla a kletby starých Chetitů, in: tamtéž, s. 133–134; Die charakteristischen Züge des mediterranen Substrats, in: Archiv orientální 22, 1954, s. 406–433; Chetitské umění, in: Nový Orient 9, 1954, s. 42–43; Syntaktische Forschungen auf dem Gebiete der hethitischen Sprache 1, in: Archiv orientální 23, 1955, s. 331–363; About the Libraries, Archives and Writing Schools of the Ancient Orient, in: New Orient Bimonthly 1, 1962, 3/4, s. 113–116; Etruskové a Malá Asie, in: Nový Orient 22, 1967, s. 312–314.

L: H. (Jaromír Hruška), K osmdesátinám, in: Katolické noviny 32, 1980, č. 39; týž, Kytice vzpomínek, in: tamtéž 33, 1981, č. 45; R. Bertulis, Čehu valodnieks Vaclavs Čiharžs un baltistika, in: Valodas aktualitates – 1984, Riga 1985, s. 24–28; Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté..., 1999, s. 99–100.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Prosecký