Verze z 5. 10. 2019, 12:28, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRAMBORA Josef 15.3.1904-25.1.1980

Z Personal
Josef BRAMBORA
Narození 15.3.1904
Místo narození Praha
Úmrtí 25.1.1980
Místo úmrtí Zdiby u Prahy
Povolání 65- Literární historik, kritik nebo teoretik
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 125

BRAMBORA, Josef, * 15. 3. 1904 Praha, † 25. 1. 1980 Zdiby u Prahy, literární historik, komeniolog, bibliograf, publicista

1923 maturoval na gymnáziu v Praze, poté studoval bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě UK. 1930 dosáhl doktorátu obhajobou práce na téma Balbínova Obrana. 1928–33 byl jedním z odborných redaktorů Masarykova slovníku naučného, 1933–45 učil na střední škole v Praze. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze jako redaktor Pedagogické revue, současně vedl tamní oddělení dokumentace. 1954 získal místo v Kabinetu pedagogických věd ČSAV (pozdější Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV). Jako vědecký pracovník působil v komisi pro výzkum a vydávání Komenského spisů. Stal se vědeckým redaktorem Archívu pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana), podílel se na vydávání Vybraných spisů J. A. Komenského. 1963 obhájil kandidátskou práci na téma Od všemoudrosti k všenápravě (1. Od rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu; 2. Literární činnost J. A. Komenského v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení rozvoje jeho pansofické koncepce). 1975 odešel do důchodu.

B. patřil k předním československým komeniologům a odborníkům na české písemnictví předbělohorské i pobělohorské doby. Soustavně se zabýval zejména studiem života a díla Bohuslava Balbína. Publikoval řadu bibliografických a biografických prací, byl významným editorem i redaktorem při vydávání děl Jana Amose Komenského. Zasloužil se o zmapování literárního, filozofického, teologického, pedagogického a sociálněreformního odkazu této klíčové osobnosti českých i evropských dějin 17. století. Ohlas zaznamenala jeho publikovaná kandidátská práce, velký zájem odborné veřejnosti vzbudily i monografie Knižní dílo Jana Amose Komenského (1954), Práce o Janu Amosu Komenském v dílech učitelů Univerzity Karlovy v posledních padesáti letech (1968) a Komenskýs literarische Tätigkeit in Form von Medaillons dargestellt (1971). Z novější české literatury se B. věnoval období národního obrození, dílu Jana Nerudy, Otokara Březiny a odkazu svého učitele Otokara Fischera.

D: Od rozhledu po divadle světa k úsilí o jeho nápravu, 1963; Literární činnost J. A. Komenského v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení rozvoje jeho pansofické koncepce, 1964; Bibliografie života a díla Jana Nerudy, 1942; Knižní dílo J. A. Komenského, 1954; Světové oslavy jubileí J. A. Komenského 1956–1958, 1961.

L: LČL 1, s. 289; KSN 2, s. 76; DČL 1, s. 908.

P: LA PNP Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Roman Vondra