Verze z 5. 10. 2019, 18:49, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BRATRÁNEK Alois Ladislav Moric 22.2.1899-22.11.1966

Z Personal
Alois Ladislav Moric BRATRÁNEK
Narození 22.2.1899
Místo narození Ždírec nad Doubravou
Úmrtí 22.11.1966
Místo úmrtí Praha
Povolání 14- Hydrolog
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 140-141

BRATRÁNEK, Alois Ladislav Moric, * 22. 2. 1899 Ždírec nad Doubravou, † 22. 11. 1966 Praha, technik, hydrolog, pedagog

Pocházel z rodiny skladmistra na pile ve Ždírci. Po maturitě na reálce v Novém Městě na Moravě (1917) absolvoval inženýrské stavitelství na ČVŠT v Brně (1922) a získal titul ing. Po studiích krátce pracoval ve Státní stavební správě, a to v expozituře pro úpravu řeky Moravy v Hodoníně a ve vodohospodářském oddělení v Opavě. V období 1926–64 působil ve Státním ústavu hydrologickém (později Výzkumný ústav vodohospodářský). Na ČVŠT v Brně obhájil 1925 doktorskou disertační práci na téma Ekonomické dimensování přívodů hydrocentrál a byl promován doktorem technických věd (Dr. techn.). 1938 se habilitoval na ČVUT v Praze a 1956 získal hodnost doktora věd (DrSc.) bez obhajoby.

B. publikoval na padesát příspěvků z oboru hydrologie povrchových vod. Mj. vyhotovil podkladové práce pro generální vodohospodářské plánování a vodohospodářské plány pro většinu přehrad v tehdejším Československu, ve studiích analyzoval povodňové režimy z hlediska manipulací, potřeby úprav toků, možnosti zásobování průmyslu a zemědělství vodou, splavnost, tepelný režim toků ovlivněných přehradami a k tomu se zabýval dlouhodobými prognózami v hydrologii. Přijal členství v mezinárodních komisích pro úpravu hraničních úseků Dunaje, Moravy a Dyje a v československo-polském komitétu pro otázky průplavu Odra – Dunaj.

D: Slezsko 6, s. 18n. (kde neúplný soupis B. díla), výběr: Stanovení ochranných prostorů v nádržích. Hydrologická studie, 1937; Hospodaření vodou na průplavech v rámci celkového vodohospodářského plánu příslušného povodí, 1941; Vliv manipulace s hradicími tělesy na přelivech na odtok vody pod přehradou, 1956; Teplotní režim vody v tocích a jeho změny vodohospodářskými zásahy, 1961; Výzkum hydrologických charakteristik s ohledem na možnost zásobování vodou, 1964; Sluneční aktivita a její vliv na kolísání hydrologických jevů, 1965.

L: PSN 1, s. 261; ČBS, s. 65; A. Nejedlý, 60 let inž. dr. A. B., in: Vodní hospodářství 9, 1959, č. 6, s. 248; Za doc. ing. dr. A. B., in: tamtéž 17, 1967, s. 55; Slezsko 6, s. 18n.; Tomeš 1, s. 133.

P: SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Krucemburk (Křížová), sign. 6031, matrika narozených 1844–1905 pro Ždírec nad Doubravou, s. 117 (stará foliace).

Magdalena Čoupková