Verze z 10. 10. 2019, 15:02, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BYDŽOVSKÝ Smetana Pavel ?1496-?23.11.1559

Z Personal
Pavel BYDŽOVSKÝ Smetana
Narození ?1496
Místo narození Nový Bydžov
Úmrtí ?23.11.1559
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 365-366

BYDŽOVSKÝ Smetana, Pavel, * ? 1496 Nový Bydžov, † ? 23. 11. 1559 Praha, utrakvistický kněz a teolog

Jeho jméno bylo uváděno rovněž jako P. B., řečený Smetana. Na pražské univerzitě získal hodnost bakaláře a byl duchovním správcem v Chlístově na Klatovsku, od 1535 působil jako farář u Sv. Havla v Praze na Starém Městě. Ve svých spisech i v kázáních se soustředil na obhajobu utrakvistického pojetí víry proti luterským a bratrským tendencím. V tomto smyslu také aktivně vystupoval na synodách a dostal se i do mnoha osobních konfliktů. 1543 přiměl krále Ferdinanda I., aby nařídil tzv. dolní konsistoři držet se všech starých zvyklostí.

Ve své době byl nejaktivnějším obhájcem utrakvistických specifik vůči katolicismu i ostatním proudům reformace. Jeho postoj se stal směrodatným pro sebepochopení staroutrakvistů i pro jejich vztah k ostatním konfesím. Ve svém díle obhajoval na základě Písma, učení církevních Otců a husitských učenců víru v reálnou přítomnost Krista v eucharistii (zde se proti bratrskému pojetí dovolával i augšpurské konfese), věnoval se i souvisejícím otázkám adorací, dětského svatého přijímání či apoštolské posloupnosti. V samostatném spise se zabýval také úctou ke svatým a v dalším se zaměřil na půst.

Naopak v částečné shodě s českými bratřími útočil na luterské pojetí ospravedlnění. Kromě toho překládal do češtiny kázání a traktáty utrakvistických autorit (zvl. Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra), některé vydal s nesprávnou atribucí. Do češtiny také přeložil liturgii sv. Jana Zlatoústého.

D: Čechové, milí Čechové, 1537; Knížky o přijímání Těla a Krve Pána našeho Ježíše Krysta pod obojí spůsobou, b. d. [1538–39]; Zjevení Sv. Jana Apoštola v kap. XII, 1539; Děťátka a neviňátka ihned po přijetí Křtu svatého Tělo a Krev Boží přijímati mají, 1541; Tato kniha, toho trý vkazuge. I. Že Pán Bůh a Člowěk Ježíš Krystus jest v Svátosti. II. Že tu jemu věrní klaněti se mají. III. Že se mu tu modliti mají, po 1541; Tento spis ukazuge že biskupové biskupa a biskup kněží a kněží od řádných biskupů svěcení Těla a krve Boží posvěcovati mají, 1546; Křesťanské víry upřímné o Těle a Krvi Boží vyznání podlé způsobu vší Svaté Boží Církve z které žádnému Křesťanu ven vycházeti nesluší, b. d. [1546]; Odvolání jednoho bratra z roty Pikhartské kteréž jest učinil v Hradci Králové nad Labem, 1559.

L: Jireček 1, s. 113n.; A. Truhlář, Rukověť k písemnictví humanistickému… 1, 1918, s. 174n.; ISN 3, s. 227; BOS 2, s. 615; MSN 1, s. 699; OSN 4, s. 999n.; Č. Zíbrt, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii, in: ČNM 87, 1913, s. 164; M. Marek, Čáslavsko v literatuře, 1958, s. 18; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 445; LČL 1, s. 344 (kde další literatura); Z. V. David, Finding the Middle may. The Utraquists’ Liberal Challenge to Rome and Luther, Washington – Baltimore 2003, s. 111n.

P: Biografický archiv ÚČL Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Kůrka