Verze z 12. 10. 2019, 11:09, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

CREUTZ Ulrich †1560

Z Personal
Ulrich CREUTZ
Úmrtí 1560
Povolání 75- Sochař nebo medailér
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 466

CREUTZ, Ulrich, * ?, † 1560 ?, řezbář, sochař

Byl umělcem období pozdní gotiky, který za svými zakázkami putoval zejména v podkrušnohorské oblasti. Pocházel patrně z jižního Německa, tam a v Norimberku se mu rovněž dostalo řemeslného školení. Nelze vyloučit, že se jedná o osobnost totožnou s Ulrichem Croitzem, jenž vytvořil asi 1512–14 sochy pro kostel sv. Jiří v Nördlingen. Do Čech přišel dle Josefa Opitze na pozvání Lobkoviců či Vitzthumů (též Fictumů). Usadil se v Kadani, působil ve službách Jana z Lobkovic, krátce, zhruba 1516–20, tam vedl patrně i vlastní dílnu, z níž vycházela jak díla řezbářská, tak i řada kamenných náhrobků, na jejichž zhotovování se specializoval. Jeho práce se vyznačovala vlastními výrazovými rysy, realistickým pojetím. Ve františkánském kostele v Kadani (františkánů – observantů) signoval svým jménem i vlastní značkou mramorový náhrobek Jana Hasištejnského z Lobkovic, na němž je zesnulý vyobrazen jako kostlivec. Je mu připisováno autorství tzv. lobkovického epitafu z 1516 a epitafu Dětřicha z Vitzthumu z 1517, oba umístěné tamtéž. Kromě toho zhotovil několik krucifixů nacházejících se také v Kadani a jejím okolí. Pro kostel ve Vilémově vytvořil Madonu s dítětem, pro kostel ve Vintířově Krista vstavšího z mrtvých a dále dřevěné reliéfy sv. Kateřiny a sv. Barbory umístěné v obci Místo; známý je jeho krucifix z Nové Vsi u Chomutova či Sousoší sv. Anny v kostele v Otvicích.

Pracoval pravděpodobně s pomocníky, a ovlivnil tak tvorbu v místních i regionálních dílnách, především v Chomutově a okolí. Na jeho práce navázali v podkrušnohorské oblasti i sochaři následující generace, reprezentovaní především Kryštofem Waltrem I. C. bývá ztotožňován s kameníkem Creutzem, 1521 přijatým za měšťana v saském Halle, který byl odsud 1525 vypovězen. Jeho tamním vrcholným dílem byla sochařská výzdoba kazatelny dómu, se značkou jako na kadaňském náhrobku; zřejmý je i jeho podíl na tzv. Kunhutině oltáři a na epitafu biskupa Günthera z Bünau v Merseburgu. 1535–36 figuroval jako sochař, placený však většinou za jednoduché kamenické práce ve stavebních účtech zámku Hartenfels v Torgau.

L: J. Opitz, Gotische Malerei und Plastik Nord-Westböhmens. Katalog der Austellung von Brüx-Comotau, 1928, s. 534n.; M. Radová-Štiková, K dílu U. C., in: Umění 16, 1968, s. 72n.; J. Kumstátová, U. C., diplomová práce, Katedra dějin umění Filozofické fakulty UK Praha, 1974.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ivana Ebelová