FASSATI Miloš 13.1.1921-30.5.1997: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 22: Řádka 22:
 
posluchačem Přírodovědecké fakulty UK, školu
 
posluchačem Přírodovědecké fakulty UK, školu
 
ukončil jako řádný student, na přírodovědě 1952 obhájil
 
ukončil jako řádný student, na přírodovědě 1952 obhájil
disertaci ''O původu holarktických druhů rodu Amara Bo.:''''příspěvek''
+
disertaci ''O původu holarktických druhů rodu Amara Bo.:'' ''příspěvek''
 
''k poznání Carabidů'' (RNDr.). Získal zaměstnání na
 
''k poznání Carabidů'' (RNDr.). Získal zaměstnání na
 
3. pražské interní klinice, kde se stal vedoucím biochemické
 
3. pražské interní klinice, kde se stal vedoucím biochemické

Aktuální verze z 25. 3. 2020, 16:19

Miloš FASSATI
Narození 13.1.1921
Místo narození Praha
Úmrtí 30.5.1997
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
7- Zoolog
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 80-81

FASSATI, Miloš, * 13. 1. 1921 Praha, † 30. 5. 1997 Praha, biochemik, mikrobiolog, entomolog, atlet

Narodil se v rodině důstojníka Miloslava F. (1887–1962) a koncertní pěvkyně a učitelky Augusty, roz. Wimmerové (* 1889). F. maturoval na klasickém gymnáziu v Mladé Boleslavi, 1940–42 absolvoval kurz na Vyšší průmyslové škole chemické v Praze. 1945 se zapsal na Lékařskou fakultu UK v Praze, kterou nedokončil. Současně 1945–49 studoval na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství ČVUT v Praze, státní zkoušku složil 1951 (Ing.). 1947–49 byl mimořádným posluchačem Přírodovědecké fakulty UK, školu ukončil jako řádný student, na přírodovědě 1952 obhájil disertaci O původu holarktických druhů rodu Amara Bo.: příspěvek k poznání Carabidů (RNDr.). Získal zaměstnání na 3. pražské interní klinice, kde se stal vedoucím biochemické laboratoře a pomáhal zřizovat laboratoř pro endokrinologii a metabolismus. 1951–93 byl nejprve odborným, poté vědeckým a pedagogickým pracovníkem pracoviště epidemiologie katedry epidemiologie a infekčních nemocí Lékařské fakulty UK. 1953/54 externě vedl katedru biochemie na nově zřízeném Institutu tělesné výchovy v Praze. Těžiště F. odborné činnosti spočívalo v oboru klinické biochemie a mikrobiologie, z nichž kromě monografie publikoval okolo sto deseti vědeckých studií.

Kromě zaměstnání se věnoval i dalším přírodovědným zálibám, botanice, k níž ho přivedly exkurze absolvované s J. Dostálem, V. Krajinou a K. Cejpem, a entomologii. V dětství ho pro ni v Litoměřicích nadchl B. Kouřil. Od 1928 F. začal budovat vlastní entomologickou sbírku. 1932–34, kdy žil s rodiči v Brně, se stýkal s nestorem moravských entomologů A. Fleischerem, který ho podpořil ve studiu brouků, speciálně střevlíků (Carabidae). Od 1940 byl členem České společnosti entomologické, která ho 1994 jmenovala svým čestným členem. 1954–73 pracoval v redakční radě jejího časopisu. F. byl pokládán v mezinárodním měřítku za znalce střevlíkovitých brouků (Bembidion a Amara). Stýkal se se všemi specialisty na taxonomii studovaných skupin. Sběry a faunistický průzkum prováděl na lokalitách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Napsal řadu prací nejen o čeledi Carabidae, ale též o mandelinkách (Chrysomelidae, Col.).

Byl rovněž sportovcem – začal jako nadějný sprinter (rekordman mladšího dorostu na 60 m, 1937), ale záhy opustil závodní činnost a působil jako organizátor atletických závodů a rozhodčí. Později pracoval v antidopingové laboratoři a 1972 se stal prvním českým antidopingovým komisařem pro atletiku. 1974–83 předsedal zdravotní komisi Českého atletického svazu. V pozdějších letech se věnoval tenisu. Stal se nositelem vyznamenání za vědeckou práci: Cena J. E. Purkyně (1969), cena ČSAV za práce z mikrobiologie (1970). F. přínos ve sportu byl oceněn čestným odznakem Za ušlechtilé vztahy ve sportu a mezi lidmi.

Mezi lety 1945–58 byla jeho manželkou mykoložka Olga Fassatiová (* 17. 10. 1924 Praha, † 15. 12. 2011 Praha). Její vědecko-pedagogická činnost byla spjata s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze. Věnovala se studiu mikroskopických hub (v půdě, na potravinách a řadě dalších substrátů), vybudovala Sbírku kultur hub (CCF). Popsala několik nových taxonů mikroskopických hub.

D: soupis entomologických prací in: O. Smetana, Entomologická bibliografie ČSR 1951–1960, 1969, s. 93–95.

L: Koleška 34, s. 68-69 (se soupisem literatury); K. Hůrka, RNDr. Ing. M. F., in: tamtéž 33, 1997, s. 251–256 (s bibliografií od J. Farkače); G. Müller-Motzfeld, In memoriam RNDr. Ing. M. F., in: Entomologische Nachrichten und Berichte 42, 1998, č. 1–2, s. 106; I. Okáli, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska, Bratislava 1996, s. 35; J. Jirka a kol., Kdo byl kdo v české atletice, 2000, s. 37; Tomeš 1, s. 301; A. Kubátová, Významné životní jubileum doc. Olgy F. – 85 let, in: Mykologické listy 109, 2009, s. 30–31.

P: Museum ď Histoire Naturelle Genève, F. entomologická sbírka; Archiv ČVUT, Praha, seznamy posluchačů; Archiv UK, Praha, seznamy posluchačů LF a PřF; Ústav dějin lékařství, Praha, 1. LF UK v Praze, seznamy přednášek.

Zdeněk Koleška, Marie Makariusová