GELNHAUSENU Jan z ?1330-?25.6.1408: Porovnání verzí

Z Personal
(GELNHAUSEN_z_Jan_1330-1407)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
| jméno = Jan GELNHAUSEN z
+
| jméno = Jan z GELNHAUSENU
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 1330
+
| datum narození = kolem 1330
| místo narození =  
+
| místo narození = Gelnhausen (Německo)
| datum úmrtí = 1407
+
| datum úmrtí = po 25.6. 1408
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Jihlava
 
| povolání = 44- Právník
 
| povolání = 44- Právník
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan GELNHAUSEN z
+
}}
 +
 
 +
'''z GELNHAUSENU, Jan,''' ''* kolem 1330 Gelnhausen (Německo), † po 25. 6. 1408 Jihlava ?, právník, notář''
 +
 
 +
Pocházel z jihovýchodního Hesenska z rodiny Konrada Reichmuta.
 +
Písemně byl poprvé doložen 1358 v Avignonu jako listinný
 +
svědek při právním jednání kurie. Před 1365 se objevil
 +
v Kutné Hoře jako horní místopísař, poté písař. V září téhož
 +
roku byl jmenován v listině Karla IV.; někdy předtím G. vstoupil
 +
do císařské kanceláře ve funkci registrátora (jeho registrační
 +
značku nesou listiny 1366–74). V tomto prostředí se seznámil
 +
s kancléřem Karla IV. Janem ze Středy, od 1364 olomouckým
 +
biskupem. Od poloviny sedmdesátých let G. působil jako biskupův protonotář a sekretář; byl pověřován významnými
 +
poselstvími ke dvoru a k pražskému arcibiskupství a současně
 +
fungoval jako veřejný notář. Za své služby byl odměněn
 +
biskupským lenním dvorem v Chrlicích (dnes Brno). Ve službách
 +
biskupa byl doložen do počátku 1379. Zřejmě na popud
 +
a přímluvu moravského markraběte Jošta odešel z Olomouce
 +
a v hodnosti městského písaře a notáře vstoupil do služeb
 +
města Brna. V městské kanceláři začal pořádat písemnosti,
 +
které roztřídil podle věcného hlediska do čtyř řad. 1380 ho
 +
jako znalce prostředí a poměrů u kurie i na královském dvoře
 +
pověřila městská rada misí ke kardinálovi Pileovi de Prato,
 +
který tehdy pobýval ve Znojmě v doprovodu krále Václava IV.
 +
G. úspěšně vyjednal záležitosti pro klášter herburek na Starém
 +
Brně podporovaný městskou radou.
 +
 
 +
V brněnské kanceláři vznikla v polovině osmdesátých let
 +
vzorová příručka městského práva, která formálně i materiálně
 +
čerpala z ''Právní knihy písaře Jana'' z poloviny 14. století,
 +
tzv. ''Manipulus''. Za autora Manipulu je pokládán městský notář
 +
G., který měl přístup k potřebným předlohám. Mezi ně
 +
patřila
 +
také římskoprávní ''Digesta'', ze kterých G. převzal soubor
 +
více než čtyř set právních pravidel a definic. Díky této knize,
 +
která se zařadila k jedněm ze základních právních pramenů,
 +
se brněnské městské právo šířilo i do dalších měst v českých
 +
zemích. Kniha zůstala právní předlohou až do vydání občanského
 +
zákoníku 1811. V době brněnského pobytu G. sestavil
 +
i formulářovou sbírku právních předloh, tzv. ''Collectarius'', dílo
 +
inspirované formulářovými sbírkami olomouckého biskupa
 +
Jana ze Středy, které obsahovalo vzory v praxi nejčastěji užívaných
 +
listin. Kolem poloviny 1389 G. úřad opustil, ale s Brnem
 +
byl zřejmě i nadále spojen, svědčí o tom jeho rukopis prokazatelný
 +
z několika dalších listin.
 +
 
 +
Na sklonku života mezi rokem 1397 a červnem 1408 byl G. doložen jako městský písař, rektor městské školy a veřejný
 +
notář v Jihlavě. Ve městě rozvinul intenzivní činnost, především
 +
jako překladatel horního zákoníku Václava II. z počátku
 +
14. století od proslulého italského právníka Gozzia z Orvieta
 +
''Constitutiones juris metallici'', též zvaný ''Ius regale montanorum'',
 +
který 1406–07 G. převedl do němčiny a sám napsal do pergamenového
 +
rukopisu. Založil též jihlavskou knihu shrnující
 +
městské a horní právo, tzv. ''Gelnhausenův kodex'' (zahrnul tzv.
 +
Velké jihlavské privilegium a jeho německý překlad, pořízený
 +
G., dále opisy dalších jednadvaceti jihlavských privilegií z let
 +
1269–1392 a nálezy městského práva). Kodex byl vyzdoben
 +
nádhernými iluminacemi (vyobrazení panovníků, městské
 +
rady a první známé zobrazení jihlavského městského znaku)
 +
a sám G. do něj vepsal několik částí.
 +
 
 +
'''D:''' Collectarius perpetuarum formarum Johannis de Geylnhusen, H. Kaiser
 +
(ed.), Innsbruck 1900; Příručka práva městského (Manipulus vel directorium
 +
iuris civilis), M. Flodr (ed.), 2008.
 +
 
 +
'''L:''' OSN 9, s. 1004–1005; NDB 10, s. 552 (s další literaturou); BL 2,
 +
s. 55; H. Kaiser, Der collectarius perpetuarum formarum d. J. v. G., 1898
 +
(Diss., Strassburg); B. Bretholz, J. v. G. Kritisch-historische Studie mit zwei Anhängen…, in: Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte
 +
Mährens und Schlesiens 7, 1903, s. 1–34; J. Dřímal, Brněnské městské
 +
knihy, právo a listiny za písaře J. z G., in: Sborník archivních prací 8, 1958,
 +
č. 2, s. 109–129 (se soupisem starší literatury); F. Hoffmann, K dílu J. z G.
 +
a jeho pokračovatelů v Jihlavě, in: Studie o rukopisech 11, 1972, s. 67–81;
 +
M. Flodr, Brněnské městské právo v období po smrti notáře Jana, in: ČMM 121,
 +
2002, č. 1, s. 33–46; M. Jamborová, Dva rukopisy českého překladu sbírky
 +
nálezů brněnsko-jihlavských J. z G., in: Minulost, přítomnost a budoucnost
 +
v jazyce a v literatuře. Část 1 – jazykovědná, P. Mitter (ed.), 2011, s. 172–176;
 +
J. Nuhlíček, Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až
 +
do husitské revoluce, I. Hlaváček – M. Marková (eds.), 2. vyd. 2011, rejstřík;
 +
L. Šmídová Malárová, Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných
 +
gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského
 +
J. z G., in: Studia historica Brunensia 60, 2013 (2015), č. 1–2, s. 65–76;
 +
táž, Omyl nebo záměr? Příspěvek k modifikaci jednoho římskoprávního
 +
pravidla v Příručce práva městského J. z G. z 2. pol. 14. století, in: Acta
 +
iuridica Olomucensia 9 (Supplementum Recepce římského práva v Evropě),
 +
2014, č. 3, s. 93–101.
 +
 
 +
Lenka Šmídová Malárová
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]
 
[[Kategorie:44- Právník]]
  
 
[[Kategorie:1330]]
 
[[Kategorie:1330]]
[[Kategorie:1407]]
+
[[Kategorie:Gelnhausen]]
 +
[[Kategorie:1408]]
 +
[[Kategorie:Jihlava]]

Verze z 7. 5. 2018, 20:34

Jan z GELNHAUSENU
Narození kolem 1330
Místo narození Gelnhausen (Německo)
Úmrtí po 25.6. 1408
Místo úmrtí Jihlava
Povolání 44- Právník

z GELNHAUSENU, Jan, * kolem 1330 Gelnhausen (Německo), † po 25. 6. 1408 Jihlava ?, právník, notář

Pocházel z jihovýchodního Hesenska z rodiny Konrada Reichmuta. Písemně byl poprvé doložen 1358 v Avignonu jako listinný svědek při právním jednání kurie. Před 1365 se objevil v Kutné Hoře jako horní místopísař, poté písař. V září téhož roku byl jmenován v listině Karla IV.; někdy předtím G. vstoupil do císařské kanceláře ve funkci registrátora (jeho registrační značku nesou listiny 1366–74). V tomto prostředí se seznámil s kancléřem Karla IV. Janem ze Středy, od 1364 olomouckým biskupem. Od poloviny sedmdesátých let G. působil jako biskupův protonotář a sekretář; byl pověřován významnými poselstvími ke dvoru a k pražskému arcibiskupství a současně fungoval jako veřejný notář. Za své služby byl odměněn biskupským lenním dvorem v Chrlicích (dnes Brno). Ve službách biskupa byl doložen do počátku 1379. Zřejmě na popud a přímluvu moravského markraběte Jošta odešel z Olomouce a v hodnosti městského písaře a notáře vstoupil do služeb města Brna. V městské kanceláři začal pořádat písemnosti, které roztřídil podle věcného hlediska do čtyř řad. 1380 ho jako znalce prostředí a poměrů u kurie i na královském dvoře pověřila městská rada misí ke kardinálovi Pileovi de Prato, který tehdy pobýval ve Znojmě v doprovodu krále Václava IV. G. úspěšně vyjednal záležitosti pro klášter herburek na Starém Brně podporovaný městskou radou.

V brněnské kanceláři vznikla v polovině osmdesátých let vzorová příručka městského práva, která formálně i materiálně čerpala z Právní knihy písaře Jana z poloviny 14. století, tzv. Manipulus. Za autora Manipulu je pokládán městský notář G., který měl přístup k potřebným předlohám. Mezi ně patřila také římskoprávní Digesta, ze kterých G. převzal soubor více než čtyř set právních pravidel a definic. Díky této knize, která se zařadila k jedněm ze základních právních pramenů, se brněnské městské právo šířilo i do dalších měst v českých zemích. Kniha zůstala právní předlohou až do vydání občanského zákoníku 1811. V době brněnského pobytu G. sestavil i formulářovou sbírku právních předloh, tzv. Collectarius, dílo inspirované formulářovými sbírkami olomouckého biskupa Jana ze Středy, které obsahovalo vzory v praxi nejčastěji užívaných listin. Kolem poloviny 1389 G. úřad opustil, ale s Brnem byl zřejmě i nadále spojen, svědčí o tom jeho rukopis prokazatelný z několika dalších listin.

Na sklonku života mezi rokem 1397 a červnem 1408 byl G. doložen jako městský písař, rektor městské školy a veřejný notář v Jihlavě. Ve městě rozvinul intenzivní činnost, především jako překladatel horního zákoníku Václava II. z počátku 14. století od proslulého italského právníka Gozzia z Orvieta Constitutiones juris metallici, též zvaný Ius regale montanorum, který 1406–07 G. převedl do němčiny a sám napsal do pergamenového rukopisu. Založil též jihlavskou knihu shrnující městské a horní právo, tzv. Gelnhausenův kodex (zahrnul tzv. Velké jihlavské privilegium a jeho německý překlad, pořízený G., dále opisy dalších jednadvaceti jihlavských privilegií z let 1269–1392 a nálezy městského práva). Kodex byl vyzdoben nádhernými iluminacemi (vyobrazení panovníků, městské rady a první známé zobrazení jihlavského městského znaku) a sám G. do něj vepsal několik částí.

D: Collectarius perpetuarum formarum Johannis de Geylnhusen, H. Kaiser (ed.), Innsbruck 1900; Příručka práva městského (Manipulus vel directorium iuris civilis), M. Flodr (ed.), 2008.

L: OSN 9, s. 1004–1005; NDB 10, s. 552 (s další literaturou); BL 2, s. 55; H. Kaiser, Der collectarius perpetuarum formarum d. J. v. G., 1898 (Diss., Strassburg); B. Bretholz, J. v. G. Kritisch-historische Studie mit zwei Anhängen…, in: Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 7, 1903, s. 1–34; J. Dřímal, Brněnské městské knihy, právo a listiny za písaře J. z G., in: Sborník archivních prací 8, 1958, č. 2, s. 109–129 (se soupisem starší literatury); F. Hoffmann, K dílu J. z G. a jeho pokračovatelů v Jihlavě, in: Studie o rukopisech 11, 1972, s. 67–81; M. Flodr, Brněnské městské právo v období po smrti notáře Jana, in: ČMM 121, 2002, č. 1, s. 33–46; M. Jamborová, Dva rukopisy českého překladu sbírky nálezů brněnsko-jihlavských J. z G., in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Část 1 – jazykovědná, P. Mitter (ed.), 2011, s. 172–176; J. Nuhlíček, Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce, I. Hlaváček – M. Marková (eds.), 2. vyd. 2011, rejstřík; L. Šmídová Malárová, Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského J. z G., in: Studia historica Brunensia 60, 2013 (2015), č. 1–2, s. 65–76; táž, Omyl nebo záměr? Příspěvek k modifikaci jednoho římskoprávního pravidla v Příručce práva městského J. z G. z 2. pol. 14. století, in: Acta iuridica Olomucensia 9 (Supplementum Recepce římského práva v Evropě), 2014, č. 3, s. 93–101.

Lenka Šmídová Malárová