ČECHOVÁ Gabriela 18.1.1922-22.8.1994

Z Personal
Gabriela ČECHOVÁ
Narození 18.1.1922
Místo narození Plzeň
Úmrtí 22.8.1994
Místo úmrtí Benešov
Povolání 53- Historik
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 562-563

ČECHOVÁ, Gabriela, * 18. 1. 1922 Plzeň, † 22. 8. 1994 Benešov, archivářka, redaktorka

Pocházela z rodiny zaměstnance Škodových závodů v Plzni. Měla staršího bratra soustružníka. V době školní docházky na obecné škole a na gymnáziu se Č. účastnila života v evangelickém českobratrském Husově sboru. 1941–45 byla nasazena do Škodových závodů. 1945–49 poslouchala na Filozofické fakultě UK historii, pomocné vědy historické (a filozofii) a současně 1946–48 navštěvovala Státní archivní školu. Po absolvování fakulty zůstala v Praze a nastoupila do Archivu země České. Tam 1946–49 pracovala jako praktikantka a pomocná vědecká síla. Od 1949 působila v Archivu České obce sokolské na Malé Straně v Praze a potom se stala vedoucí archivu. 1951 se vdala za kolegu ze studií, historika Zdeňka Fialu (1922–1975). Jeho jména však neužívala, v občanském životě i ve vědeckých pracích si ponechala dívčí jméno. Manželství zůstalo bezdětné. 1951 pracovala Č. krátce v Posádkové správě v Praze a ve Vojenském historickém archivu, téhož roku odešla do Ústředního archivu ministerstva vnitra. Jako odborná pracovnice nastoupila 1. 11. 1953 na Archivní správu ministerstva vnitra (AS MV). Od 1969 do odchodu do důchodu 1983 byla vedoucí I. oddělení AS MV. 1971–89 působila ve vědecké archivní radě ministra vnitra, od 1974 byla tajemnicí, téhož roku získala titul PhDr.

Jednou z jejích nejvýznamnějších činností se stala redakční práce na řadě oborových periodik. Od 1955 byla redaktorkou, členkou redakční rady, později vedoucí redaktorkou Archivního časopisu, 1966–82 redaktorkou Slovenské archivistiky a 1976–80 členkou redakční rady mezinárodního archivního časopisu Archivum (spolupracovala zejména s Vídní). Od 1972 pracovala jako dopisovatelka The American Archivist. Stala se členkou komisí, pracovních skupin, poradních sborů a redakčních rad v oblasti archivnictví, muzejnictví a organizace historické práce. Sporadicky spolupracovala s manželem (k jeho monografii Předhusitské Čechy, 1978, napsala předmluvu), po jeho smrti vydávala a pořádala Fialova nedokončená díla a jeho pozůstalost.

Zemřela na nerozpoznaný záchvat slinivky břišní.

Získala 1958 vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, 1975 čestné uznání ministerstva vnitra SSR za rozvoj archivnictví na Slovensku, 1976 ocenění zasloužilý pracovník, 1979 Pamětní Křižíkovu medaili za zásluhy o rozvoj archivnictví na Slovensku. Písemnou pozůstalost převzal 1995 společně s písemnostmi manžela Státní ústřední (dnes Národní) archiv v Praze. Fond dokumentuje vývoj československého archivnictví, archivní metodiky a organizace archivnictví od vzniku jednotné sítě archivů do poloviny 80. let 20. století, kterou Č. od počátku 50. let pomáhala spoluvytvářet. Vypracovala metodiku archivní práce v Československu a byla autorkou řady metodických návrhů pro zpracování archiválií. Spolupracovala na příručkách Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu (1960) a Archivní příručka (1965). Pozornost věnovala archivní terminologii, koordinaci ediční činnosti archivů a spolupráci na přípravě pravidel pro vydávání novodobých historických pramenů.

D: Národní výbor v roce 1848. Studie o archivním fondu, in: Sborník archivních prací 4, 1954, č. 1, s. 3n. (s J. Martínkem); Archivní zpracování map a plánů, in: Archivní časopis 9, 1959, s. 132n.; Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu (s kol.), 1960; Vývoj organizace a působnosti národních výborů v českých zemích v letech 1945–1960, in: Archivní časopis 12, 1963, s. 129n.; Archivní příručka, 1965, 1971 (ed. a autorka kapitoly Třídění, pořádání a evidence archiválií); Archivy ČSR, 1974 (s J. Pražákovou); K české archivní terminologii, in: Archivní časopis 33, 1983, s. 65n.

L: J. Charous, G. Č., in: Archivní časopis 32, 1982, s. 43n., 42, 1992, s. 46n.; nekrolog: tamtéž 44, 1994, č. 4, s. 193; J. Pražáková, G. Č., in: Slovenská archivistika 30, 1995, č. 1, s. 197n.; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 123n.

P: Biografický archiv ÚČL Praha; NA Praha (osobní pozůstalost 7 kartonů).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová