BABOR Josef Florian 4.5.1872-11.1.1951

Z Personal
Josef Florian BABOR
Narození 4.5.1872
Místo narození Praha
Úmrtí 11.1.1951
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Povolání 7- Zoolog
15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 163

BABOR, Josef Florián, * 4. 5. 1872 Praha, † 11. 1. 1951 Bratislava (Slovensko), lékař, zoolog, paleontolog, antropolog, archeolog, pedagog

Pocházel z rodiny učitele. Bratr Marie Zdenky Baborové-Čihákové (1877–1937). Po ukončení gymnázia 1891 vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze, 1897 byl promován MUDr. Současně studoval přírodní vědy na filozofické fakultě u Antonína Friče, Jana Palackého a Františka Vejdovského. 1899–1915 provozoval v Praze neurologickou a psychiatrickou praxi. Za první světové války byl vojenským lékařem v zázemí v Čechách, 1919 odešel na Slovensko. Začal učit na Univerzitě Komenského v Bratislavě, 1928 byl jmenován profesorem, 1924–43 vedl Ústav všeobecné biologie lékařské fakulty, 1933/34 zvolen děkanem, 1934/35 proděkanem, 1939–41 se stal přednostou Ústavu fyziologie lékařské fakulty a 1941–43 i Ústavu pro zoologii a srovnávací anatomii na přírodovědecké fakultě. B. byl hluboce nábožensky založený, což ovlivnilo i jeho přírodovědné názory. Na filozofické fakultě přednášel filozofii přírodních věd a na teologických učilištích v Praze a v Bratislavě biologii. Po odchodu do důchodu vyučoval ještě lékařkou etiku a vybrané kapitoly z biologie. B. vědecká činnost byla mnohostranná. Od mládí publikoval práce z obecné biologie, faunistiky a morfologie, později se specializoval na malakozoologii. Popsal několik nových druhů kvartérních měkkýšů. Měkkýši se zabýval po stránce systematické a anatomické, zejména plicnatými plži rodu Limax (slimák). Objasnil funkci Semperova orgánu plicnatých plžů. Prováděl pokusy s ozařováním slimáků radioaktivním, ultrafialovým a rentgenovým zářením. Studoval histologii nervových elementů u hlavonožců, vývoj hlavy u obratlovců, dědičnost, metamorfózu druhů aj. Zabýval se českými fosilními měkkýši především z terciéru a kvartéru. Jako antropolog studoval fosilní druhy člověka z hlediska fylogeneze, stáří jednotlivých nálezů ad. V archeologii usiloval od počátku 20. století prosadit výzkum paleolitu v Čechách. Na Slovensku se pak stal průkopníkem studia tohoto období; snažil se řešit i otázky přechodu mezi paleolitem a neolitem. Uveřejnil četné studie z klinické medicíny, po 1945 články o fauně přizpůsobené podzemnímu životu, zejména o jeskynní fauně na Slovensku. V době působení na teologické fakultě psal do slovenských časopisů články o duši a těle, rodině, mravnosti aj., pojaté z přírodovědeckého hlediska. Uveřejnil 4 knihy a na 400 vědeckých, odborných i popularizačních prací. Redigoval přílohu Prehistorický obzor při ČSPSČ, časopis Bratislava, Historica Slovaca, spoluredigoval Die Eiszeit, Archiv für Naturgeschichte a Journal of Malacology. Byl členem řady vědeckých společností. Vykonal mnoho práce pro sblížení Slováků a Čechů. Byl pokládán za jednoho z posledních polyhistorů, který se těšil autoritě i v zahraničí.

D: Měkkýši českého pleistocenu a holocenu, 1901; Diluviální člověk, 1904; Savci, 1930 (s J. Jandou); O jeseteroch na Slovensku, Liptovský Mikuláš 1941; Slovenská fauna, in: Slovenská vlastivěda 1, Bratislava 1943, s. 403n.; cyklus Der Geschlechtsentwicklung der Stylommatophoren, 1894; Palaeontologie člověka, in: Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 14, 1911, s. 17n.; Ozařování slimáků křemennou lampou, 1924; K otázke aurignackej, 1928; Diluviální medvědi na Slovensku, 1929; O slimácích na Slovensku a Podkarpatské Rusi, in: Sborník prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave, 1931, s. 5n.; O paleolithu v Bojnicích, in: Bratislava 10, 1936, s. 259n.; O podzemných jeskynných a hlbiných mäkkýšoch, in: Československý kras 1, 1948, s. 34n.; soupis prací in: B. Matoušek – K. Hensel – M. J. Lisický – Ľ. Matoušková – I. Okáli – I. Országh – J. Somogyi, Príspevok k dejinám Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave. XI. časť, in: Zborník Slovenského NM, Prírodné vedy 36, 1990, s. 191n.

L: OSN 28, s. 77; OSND 1/1, s. 386; MSN 1, s. 345; ČsB, serie 11, 1937; SBS 1, s. 90; BLS 1, s. 133n. (se soupisem díla); ČBS s. 19; Tomeš 1, s. 36; Koleška 15, s. 6; Priekopníci, s. 249 n.; NGS, s. 660; E. Vlček, Životní dílo J. F. B., in: Anthropozoikum 1, 1951, s. 231n.; B. Matoušek, c. d.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský