BARTOŠEK z Drahenic 1390-4.10.1443

Z Personal
BARTOŠEK z Drahenic
Narození 1390
Úmrtí 4.10.1443
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 252-253

BARTOŠEK z Drahenic (Drahonic), * 1390 ?, † ? 4. 10. 1443 ?, kronikář

Pocházel pravděpodobně z Drahenic u Březnice z rodiny nižšího šlechtice. Jeho rodiče Jan a Anna drželi přesněji nelokalizovaný statek na Příbramsku – otec zemřel 1401 a byl pohřben v Příbrami, B. matka zemřela asi 1420. Měl sestru Markétu († 1433), která se provdala za Přecha Hříče z Nehasic na Skřipli. O B. vzdělání není nic bližšího známo. 1408 pobýval v Itálii. Za husitské revoluce stál jednoznačně na katolické straně, uznávající nároky Zikmunda Lucemburského na český trůn. Pravděpodobně již před 1420 vstoupil do družiny katolického pána Hanuše z Kolovrat. 1420–21 se v jeho službách podílel na obraně Pražského hradu ve prospěch krále Zikmunda. Po 1424 se účastnil bojů na Podbrdsku a byla doložena jeho přítomnost na Karlštejně, kde pravděpodobně zůstal po zbytek svého života. Snad patřil k posádce hradu nebo byl karlštejnským manem. 1426 onemocněl oční chorobou. Jeho hlavním a jediným literárním dílem je latinská kronika válečných let 1419–43, nazývaná Kronika Bartoška z Drahonic. Obsahuje věrohodné popisy válečných událostí z vojenského a hospodářského hlediska, a proto je mimořádně cenná, přestože její literární ani jazyková úroveň není valná. Informace pro svou kroniku čerpal B. z vlastních zkušeností, především ale z ústního podání žoldnéřů a informací karlštejnského purkrabího. Přes svůj protihusitský postoj dovedl ocenit vojenské úspěchy husitů a neschvaloval křížové výpravy proti husitským Čechám, které považoval za ohrožení politické samostatnosti českého království.

D: Kronika Bartoška z Drahenic (ed. J. Emler in FRB V, 1893).

L: J. Goll, Kronika Bartoška z Drahonic, in: FRB V, 1893, s. XLII–XLVI; P. Čornej, Tajemství českých kronik, 1987, s. 55n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Eva Doležalová