BERNAT Josef 24.11.1834-9.1.1907

Z Personal
Josef BERNAT
Narození 24.11.1834
Místo narození Malý Rohozec u Turnova
Úmrtí 9.1.1907
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
19- Ekonom nebo statistik
31- Potravinář
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 451

BERNAT, Josef, * 24. 11. 1834 Malý Rohozec u Turnova, † 9. 1. 1907 Praha, právník, statistik, pedagog

Pocházel z rodiny chalupníka. Po ukončení právnických studií dosáhl titulu JUDr. Působil nejprve jako koncipista a od 1866 jako sekretář statistické kanceláře Ústředního výboru pro statistiku polního a lesního hospodářství VHS. Od 1867 úzce spolupracoval s přednostou kanceláře profesorem Karlem Kořistkou. 1873 se stal tajemníkem v Zemském statistickém úřadě království Českého při nově zřízené Zemědělské radě v Praze. Podílel se na dokončení třináctisvazkového díla Tafeln zur Statistik der Land- und Forstwirthschaft des Königreiches Böhmen, které sledovalo rozdělení pozemků podle druhů kultur a kategorií držby a výnosy sklizní podle katastrálních obcí (1861–81). Zpracovával také výsledky místních šetření o výnosu sklizně hlavních zemědělských plodin a o zemědělském průmyslu a tyto ukazatele sestavoval podle krajů a soudních okresů. Výsledky své statistické práce od 1867 publikoval v každoročně německy i česky vycházející Zprávě o činnosti Ústředního výboru pro statistiku polního a lesního hospodářství v Čechách. Ročník 1868 uvedl poprvé podrobné údaje o oseté půdě a o sklizni v Rakousku s textovými rozbory výsledků a také s úvahami a se statistickými mapami K. Kořistky a B. Další poznatky přinesly sešity Zprávy Ústředního výboru pro statistiku polního a lesního hospodářství v království Českém (1871), Zprávy kanceláře (výboru) pro statistiku polního a lesního hospodářství v království Českém (1872/73 až 1890) a Zprávy statistické kanceláře zemědělské rady pro království České (1891/92); obsahovaly kromě zpráv o činnosti mj. i přehled o důsledcích povodně v Čechách (1872), především se však zaměřily na statistiku obdělané půdy, výsledky žní, výkony zemědělského průmyslu a na průměrné ceny zemědělských výrobků. Od 1874 se B. podílel na každoročním publikování zpráv o činnosti výboru a kanceláře, povětrnostních poměrech, výsledcích žní a o tržních cenách plodin a dříví. Spolupracoval na statistických zprávách o zemědělském majetku a obyvatelstvu, o dělnických poměrech, o zemědělské výrobě, soustavách, průměrném výnosu včetně chmelařství a vinařství, o chovu dobytka, o zemědělském průmyslu a lesní statistice uveřejňovaných v pětiletých intervalech. Zároveň zpracovával i výsledky jednorázových šetření, např. Rybářství v Čechách (1873) a Zemědělství na mezinárodním statistickém kongresu v Budapešti (1876). Kromě zemědělské statistiky pracoval na některých otázkách k úpravě volebního řádu, od 1883 se podílel na vydávání Statistického přehledu o přirážkách k přímým daním, pak příjmů a výdajů obcí a okresů v království Českém. Zúčastnil se práce (společně se spolkem Böhmischer Forstverein, čili Českou lesnickou jednotou) na vůbec prvním statistickém přehledu lesního hospodářství v Čechách (1875–85) či při zpracovávání statistiky veřejného chudinství (1890). Kromě této odborné činnosti působil B. i jako pedagog. Učil statistiku a finanční zákonodárství. Od 1882 byl členem komise pro státní zkoušky ze státovědy na c. k. české Karlo-Ferdinandově univerzitě. Jeho zásluhou vznikla v Praze První veřejná odborná sladovnická škola, jejímž ředitelem byl od 1887.

D: Statistika pivovarství v království Českém se zřetelem k jiným zemím a schematismus činných pivovarů v Čechách s přehlednou mapou o výrobě piva v království Českém, 1873; též německy, 1875; Příspěvky ku statistice lesů v Čechách, 1885 (s K. Kořistkou); Schematismus pivovarství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Úvahy o chudinství v Čechách, 1895.

L: OSN 3, s. 840; OSND 1/1, s. 568; HSN 1, s. 251, 1138n.; AČP, s. 34; MSB 1, s. 45, 6, s. 5; Konšelův naučný slovník lesnický 1, s. 67; D. Krejčí, Přehled vývoje správní statistiky v Čechách, in: Československý statistický věstník 1, 1920, s. 37n., 73n.; J. Podzimek, Vývoj československé statistiky do vzniku Státního úřadu statistického, 1974, s. 33n.

P: SOA Litoměřice, Kniha narození církve římsko-katolické Malý Rohozec, sign. L 55/8, s. 67.

Jana Brabencová, Gustav Novotný