BEZDĚKA Jindřich Václav 15.9.1897-25.8.1983

Z Personal
Jindřich Václav BEZDĚKA
Narození 15.9.1897
Místo narození Březnice
Úmrtí 25.8.1983
Místo úmrtí Jince
Povolání 53- Historik
48- Politický publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 4, Praha 2006, s. 468

BEZDĚKA, Jindřich Václav, * 15. 9. 1897 Březnice, † 25. 8. 1983 Jince, archivář, regionální historik, vlastivědný badatel

Pocházel z kupecké rodiny. Po maturitě na reálce v Příbrami 1915 byl odveden k 11. pěšímu pluku a poslán na frontu. Po návratu z války začal navštěvovat vysokou školu obchodní v Praze, studia nedokončil, absolvoval jen čtyři semestry, a po 1921 pracoval krátce v pojišťovně. Poté do 1928 působil v Příbrami jako regionální korespondent různých pražských listů a časopisů, při čemž získal velké znalosti o Příbramsku a Dobříšsku, které doplňoval i archivním studiem. 1929–31 pracoval jako žurnalista a redaktor v pražském Melantrichu, od 1932 jako redaktor tiskové kanceláře Pražských vzorkových veletrhů. Po návratu do Příbrami zde zřídil místní redakci a expedici pražského tisku a vypomáhal současně v městském archivu. V téže době absolvoval novinářský kurz a kurz pro obecní archiváře. Za nacistické okupace se stal tlumočníkem městského úřadu v Příbrami. Zavedl dokonce německé označení města Pibrans. 12. 9. 1941 byl jmenován placeným městským archivářem. 1943 se oženil s Anežkou, rozenou Šmídovou z Úval. Po reorganizaci archivnictví (1953) byl 1954 ustanoven okresním archivářem. Koncem 1959 odešel do důchodu, ale nadále se intenzivně věnoval vlastivědnému bádání. Po řadu let působil také jako konzervátor Státní památkové péče, pro kterou prováděl záchranné průzkumy památkových objektů Příbramska. Spolupracoval i s Archeologickým ústavem ČSAV v Praze. Jeho široký zájem zahrnoval archivnictví, archeologii, genealogii, historii, historickou topografii, ono mastiku a bibliografii. Pro žádný z oborů neměl odpovídající odborné vzdělání, což při jinak usilovné badatelské pí li nevedlo vždy, zejména při snaze o syntézu, k adekvátním výsledkům. Uznání dosáhl v onomastice a historické topografii. Početné drobné i větší práce publikoval vesměs v regionálních časopisech a sbornících (např. Vlastivědný sborník Podbrdska), podílel se na řadě publikací obcí a měst příbramského regionu vydávaných k různým výročím. Zanechal rozsáhlou písemnou pozůstalost, dnes jako doklad dobových vlastivědných snah.

D: Úvod do prehistorie užšího Příbramska, 1929; Okresy Příbram a Dobříš. Bibliografie v l. 1945–1956, in: Středočeský sborník historický 1, 1957, s. 247n.; O původu a významu místního jména Příbram, in: Vlastivědný sborník Podbrdska 1, 1966, s. 95n.; Příbramská periodika v časovém sledu, in: tamtéž, s. 204n.; V. Volf, Jubileum J. V. B., in: Archivní časopis 27, 1977, s. 173n.

L: V. Palivec – V. Šik, Kdo je kdo na Podbrdsku, 1949; S. Polák, J. V. B. in: Vlastivědný sborník Podbrdska 25, 1983, s. 175n.; J. Černá – E. Hájková a kol., Písemná pozůstalost J. V. B. Inventář Státního okresního archivu v Příbrami, 1998; J. Hoffmannová – J. Pražáková (ed.), Biografický slovník archivářů českých zemí 2000, s. 83; V. Trantina a kol., Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, 2001, s. 26n.

P: písemná pozůstalost v Státním okresním archivu Příbram.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Božena Kopičková, Eva Doležalová