BRTVÍN z Ploskovic Jan *?1550

Z Personal
Jan BRTVÍN z Ploskovic
Narození první polovina 16. století
Úmrtí ?
Povolání 63- Spisovatel
21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 216

BRTVÍN z Ploskovic, Jan, * první polovina 16. století, † ?, zemědělský spisovatel

Spolehlivé informace o B. původu a životě chybějí. Je uváděn jako autor první české tištěné a dochované zemědělské knihy, vzniklé v době nečetné souvěké zemědělské literatury latinské. Předpokládá se, že sám byl zkušeným hospodářem, jenž české prostředí dobře znal. Ve 30. letech 16. století sepsal původní dílo s názvem Knížka tato dvě stránky v sobě drží… V první části pojednal o křesťanském způsobu života, ve druhé knížce v šesti oddílech psal o hospodaření – o řízení velkostatků, pracích řemeslníků a služebníků v zemědělství a v rámci panských dvorů po celý rok, o postavení sedláků, o povinnostech velkostatkových úředníků od hejtmana po šafáře. Poučoval např. i krčmáře, aby vedli svou živnost ctnostně a měli k tomu i svou čeládku. Přinesl poznámky o chovu hospodářských zvířat a první povšechné zmínky o tehdejším způsobu hospodaření v lesích. Popsal služební povinnosti především hajných, čímž doložil převahu provozu myslivosti nad počínající péčí o lesy. B. kniha, jež sledovala i nábožensko-vzdělávací zřetel (na prvním místě se věnuje povinnostem všech členů křesťanské společnosti, teprve pak hospodaření), byla považována za důstojného zástupce patrimonijní literatury u nás, za nepravou instrukci určenou panským úředníkům ke správě poddaných a za návod k vedení hospodářství, vyšla v Praze v zimě 1540 u Bartoloměje Netolického z Netolic. Podruhé byla vydána v červnu 1587 péčí Daniela Adama z Veleslavína pod titulem Hospodář, knížka velmi užitečná…, a to v jednom svazku s traktátem nazvaným Jiná, kratší zpráva jednomu každému Pánu velmi užitečná, kterak statek svůj i úředníky své říditi, spravovati i k nim dohlédati má od Mikuláše Černobýla (též Artemisius), žateckého rodáka, měšťana a vysokoškolsky vzdělaného pedagoga. Černobýlova práce z doby těsně před 1540 má shodné zaměření po stránce obsahu, rozvržení a smyslu jako B. spis, avšak vznikla nezávisle na předchůdci, vynechala nábožensko-vzdělávací zřetel a je stručnější. Souborný spis byl věnován Janovi Labaunskému z Labauně a na klášteře Hradišti nad Jizerou. Na základě B. knihy napsal Čeněk Zíbrt kulturně-historický obrázek Na panském dvoře.

D: Knizka tato dwie Stranky wsobie držy, 1540 (knihopis č. K01307, internet: ics.cas.cz/databáze/knihopis digital); Hospodář. Knjžka welmi užitečná, 1587 (knihopis č. K01308), internet: www.knihopis.org.

L: RSN 1, s. 920; OSN 4, s. 782; HSN 1, s. 349; MSN 1, s. 649; KSN 2, s. 150; ISN 3, s. 175; MSB 1, s. 67 a 92; Jireček 1, s. 104; Archiv český XXII, 1905, č. 58 a 59, s. 122n.; Č. Zíbrt, Na panském dvoře, in: Vlastivědný časopis pro poučení a zábavu (Praha) 3, 1886/87, s. 687n. a 744n.; A. Rezek, Dějiny Čech a Moravy rané doby 2, 1893, s. 257; J. Nožička, Přehled vývoje našich lesů, 1957, s. 49 a 52; F. Lom, Čeští organizátoři zemědělských podniků v minulosti, in: Významné osobnosti v zemědělství 3. Historie sběru a pěstování léčivých rostlin, 1985, s. 5n. a 38; L. Skala, Zemědělské písemnictví, tvůrčí síla pokroku, 1987, s. 70n.

Gustav Novotný