BUKÁČEK František 8.6.1882-30.10.1970

Z Personal
František BUKÁČEK
Narození 8.6.1882
Místo narození Moravské Křižánky u Svratky
Úmrtí 30.10.1970
Místo úmrtí Polička
Povolání 54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 300-301

BUKÁČEK, František, * 8. 6. 1882 Moravské Křižánky u Svratky, † 30. 10. 1970 Polička, geodet, vlastivědný a muzejní pracovník

Pocházel z evangelické rolnické rodiny žijící v Moravských Křižánkách čp. 10. Vychodil obecnou školu v rodišti. Po složení maturitní zkoušky na Zemské vyšší reálce v Novém Městě na Moravě (24. 7. 1901) studoval po dva roky učební běh pro zeměměřiče (1901/02–1902/03) připojený k obecnému oddělení české techniky v Praze. Pak ve studiích pokračoval pravděpodobně na tamní univerzitě nebo na technice vídeňské. Krátce pracoval 1905–08 na evidenci katastru pozemkové daně v Praze a od 1908 jako přednosta katastrálního úřadu v Poličce. Po předčasném odchodu do důchodu se věnoval kulturní a osvětové činnosti. Od 1929 spolupracoval s Městským muzeem v Poličce a 1934–53 se jako předseda tamního muzejního spolku zasloužil o vybudování moderního muzea, proto je považován za jeho druhého zakladatele i za významnou postavu pro národopis regionu. Jako geodet poznal podrobně okolí Poličky. Přitom zaznamenal poslední informace o místních krojích, které rekonstruoval a popsal ve studiích Kroj poličského panství a Kroj rychmburského panství. V nich prosazoval důsledně patrimoniální teorii původu krojových skupin. Ve svém posledním příspěvku na toto téma Poličský kroj od ní však již ustoupil. Soustavně se zajímal o produkci někdejších skláren v regionu Žďárských vrchů a výtvarné pojednání tohoto skla. Výzkum shrnul ve studii Zdobení horáckého skla. Velkou péči věnoval také sbírce skla v poličském muzeu.

D: Kroj poličského panství, 1940; Kroj rychmburského panství, 1940; Zaniklé sklárny v Pusté Rybné a Milovech, in: ČL 44, 1957, s. 118n.; Poličský kroj, in: Poličsko. Vlastivědný sborník 1, 1958, s. 55n.; Zaniklé horácké sklárny, in: tamtéž, s. 61n.; Zdobení horáckého skla, 1966.

L: B. Půža, In memoriam inž. F. B., 1970; týž, Za inženýrem F. B., in: Zprávy z muzeí od Trstenické stezky 12, 1971, s. 64n.; M. Šimek, Vzpomínka na ing. F. B. – vynikajícího znalce horáckého skla a řemeslných dovedností lidu Vysočiny, in: Poličský zpravodaj, červenec–srpen 1982, s. 10; O. A. Kukla, Tři poličská kulturní výročí, in: tamtéž, říjen 1985, s. 2.

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik č. 16 769, Matrika narozených farního úřadu českobratrské církve evangelické Sněžné, sv. IV, fol. 465; SOkA Žďár nad Sázavou, fond Základní škola Křižánky, inv. č. 1, 3, 5, 8, 10, 12, katalogy dvoutřídní Obecné školy v Moravských Křižánkách, 1888–94; tamtéž, fond Jedenáctiletá střední škola Nové Město na Moravě, inv. č. 2, 6, 10, 15, 21, 29, 37, katalogy Zemské vyšší reálky v Novém Městě na Moravě, 1894–1901; tamtéž, fond Jedenáctiletá střední škola Nové Město na Moravě, inv. č. 179, výsledky přijímacích zkoušek 1894; tamtéž, fond Okresní úřad Nové Město na Moravě (neuspořádaná část) sčítací operáty, 1890 a 1900, Moravské Křižánky, čp. 10; Archiv ČVUT Praha, fond Česká vysoká škola technická 1869–1920, katalogy studentů 1901/02 a 1902/03; Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě, J. Fiala, Rod Bukáčků na čp. 10 v Moravských Křižánkách, strojopis.

Miroslav Válka, Gustav Novotný