CAHA Jan 13.8.1872-10.1.1937

Z Personal
Jan CAHA
Narození 13.8.1872
Místo narození Rozsochy u Bystřice nad Pernštejnem
Úmrtí 10.1.1937
Místo úmrtí Brno
Povolání 20- Finančník nebo pojišťovák
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 369

CAHA, Jan, * 13. 8. 1872 Rozsochy u Bystřice nad Pernštejnem, † 10. 1. 1937 Brno, právník, finanční úředník, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny nájemce dvora v Rozsochách čp. 43; byl bratrem Jaroslava Jana C. (1883–1941), správního úředníka, moravskoslezského zemského prezidenta, a JUDr. Vladimíra C., sekčního šéfa na ministerstvu pošt a telegrafů v Praze. Studoval na českém gymnáziu v Brně a na právnické fakultě ve Vídni. Nejprve pracoval jako konceptní úředník na Zemském finančním ředitelství v Brně. Zdokonaloval se v oboru poplatkového práva. Po 1918 byl povolán jako odborový rada na ministerstvo financí v Praze. 14. 9. 1921 byl jmenován řádným profesorem právních věd na České vysoké škole technické v Brně, kde působil až do své smrti. Tam vybudoval ústav právních věd na vysoké úrovni a se zřetelem k potřebám školy technického zaměření. Zastával i akademické úřady: byl zvolen děkanem odboru architektury a pozemního stavitelství (1925/26) a rektorem školy (1928/29). Ve dvacátých letech suploval přednášky z finančního práva na Právnické fakultě MU, kde se stal i členem zkušební komise pro státní zkoušky státovědecké. Jako právník dosáhl mezinárodního uznání: byl jmenován členem Institut international de la philosophie du droit et de la sociologie juridique v Paříži.

V díle se C. hlásil k brněnské právní škole normativní (František Weyr) a teleologické (Karel Engliš). Zabýval se finančním a především poplatkovým právem, což bylo ovlivněno jeho původním zaměstnáním. K vědecké činnosti ho přivedl F. Weyr; zabýval se jí až v poměrně pokročilém věku a jen krátce, tzn. zejména na počátku dvacátých let. Po první vědecké studii o úřadu prezidenta vycházející z oblasti ústavního práva se věnoval již jen záležitostem z práva finančního. Jeho další příspěvky publikované v Časopisu pro právní a státní vědu se týkaly právních předpisů ve vztahu ke státním dávkám a vycházely z jeho dlouholetých zkušeností a z krátkého působení na ministerstvu financí, kde se však podílel významně na legislativních pracích. Svou zásadní monografickou studii o finanční vědě a právu zpracoval také pod vlivem normativní teorie. Od 1923 vydával Soubor legislativy a judikatury ve věcech finančních. Své pedagogické zkušenosti, představy a názory promítl do úvahy o právnickém vzdělání na technikách. Další dva důležité příspěvky přednesl na druhém a třetím právnickém sjezdu (Brno 1925, Bratislava 1930) a otiskl v jejich sbornících.

D: Úřad presidenta republiky, in: Časopis pro právní a státní vědu 1, 1918, s. 230n.; Právní normy o státních dávkách vydané v republice Československé od převratu do konce roku 1920, in: tamtéž 4, 1921, s. 153n., 241n.; Finanční věda a finanční právo. Zároveň příspěvek k noetice právní, 1921; Finanční věda a vědecká politika, in: Parlament 2, 1922–23, č. 6–7, s. 303n.; Právní normy o státních dávkách vydané v republice Československé v roce 1921, in: Časopis pro právní a státní vědu 6, 1923, s. 13n., 78n.; Právní ústav, in: Památník České vysoké školy technické v Brně k 25. výročí založení, 1925, s. 54n.; K úpravě studia práv na vysokých školách technických, in: Vysoká škola technická v Brně. Jubilejní vědecký sborník 1899–1924, 1925, s. 171n.; Jednotná kodifikace právních norem o finančním hospodaření státu, in: Sjezd právníků československých. 2. sjezd v Brně. Sekce V. Právo fi nanční, otázka 1, práce 1, 1925 (133 s.); Reforma práva poplatkového, in: Sjezd právníků československých. 3. sjezd v Bratislavě. Odbor VI., otázka 3, práce 1, 1930.

L: AČP, s. 55; KSN 2, s. 230; Právní ústav, in: Památník České vysoké školy technické v Brně k 25. výročí založení, 1925, s. 54n.; Slavnostní inaugurace rektora ČVŠT v Brně prof. J. C. dne 1. 12. 1928, 1928; J. Sedláček, Profesor J. C. zemřel, in: Lidové noviny 11. 1. 1937, s. 3; V. Vybral, J. C., in: Naše věda 18, 1937, č. 7, s. 237n.; Prof. J. C., in: Právník 76, 1937, č. 1, s. 67; F. Weyr, J. C. in memoriam, in: Časopis pro právní a státní vědu 20, 1937, č. 1, s. 40; Universitas Brunensis 1919–69, 1969, s. 363; R. Krejčí, Prof. J. C., in: Události na VUT v Brně 8, 1998, č. 2, s. 19; táž, Významné osobnosti historie VUT v Brně – rektoři: Prof. J. C., in: tamtéž 13, 2003, č. 11, s. 22; Prof. JUDr. J. C., in: Encyklopedie dějin města Brna (http:// www.encyklopedie.brna.cz/).

P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, č. 16 154, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Rozsochy, sv. III, oddíl pro Rozsochy, fol. 167; Archiv VUT Brno, fond Osobní spisy zaměstnanců, J. C., kart. C 1.

Magdalena Čoupková, Ondřej Horák