CVETLER Jiří 4.2.1902-16.9.1991

Z Personal
Jiří CVETLER
Narození 4.2.1902
Místo narození Praha
Úmrtí 16.9.1991
Místo úmrtí Brno
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 482-483

CVETLER, Jiří, * 4. 2. 1902 Praha, † 16. 9. 1991 Brno, právník, historik, pedagog

Vystudoval Právnickou fakultu UK. Pak působil jako koncipient, byl 1932–45 zaměstnán u firmy Vakuum Oil Company. Již ve třicátých letech pracoval vědecky také na poli právní historie. 1931–32 studoval papyrologii u prof. L. Wengera na univerzitě v Mnichově a 1932 římské právo u prof. S. Riccobona na univerzitě v Římě. V Praze 1932–45 vyučoval externě na Státní archivní škole a na Právnické fakultě UK. Tam 1935 předložil habilitační práci s názvem Daneion a zápůjčka v právu ptolemaiovského Egypta a po úspěšném řízení získal veniam docendi.

Po osvobození C. přesídlil do Brna, kde byl 1946 jmenován profesorem římského práva a zároveň nástupcem prof. J. Vážného, který zahynul 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. C. sepsal a vydal vynikající učebnici Rukojeť k přednáškám o soukromém právu římském. 1950 byla Právnická fakulta MU znovu uzavřena a C. přešel do Slovanského ústavu ČSAV. Tam se zapojil do výzkumu polských a bulharských dějin, jehož výstupem byly např. práce Češi a Poláci v minulosti (1964) a články o vzniku a budování bulharského státu či o osobnosti byzantologa a balkanologa Konstantina Jirečka. C. se nepřestal věnovat římskému právu a právním dějinám. 1963 byl členem autorského kolektivu, který vydal učebnici světových dějin státu a práva ve středověku. V době politického uvolnění na konci šedesátých let působil na znovuotevřené brněnské právnické fakultě. 1969–73 vydal několik učebnic římského a historického práva a vědecké texty o pokutách ve feudálním právu či o postavení právnického stavu v Byzanci. 1973 odešel do výslužby. Jako externí člen tehdejšího kabinetu balkanistiky a hungaristiky katedry historie a etnografie zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy na filozofické fakultě v Brně se vrátil k tématům především z bulharských dějin. Zúčastňoval se balkanistických konferencí a sympozií, 1983–91 sepisoval a publikoval bibliografie československé balkanistiky a hungaristiky a pokračoval ve výzkumu podílu českých osobností na budování bulharského státu. Vypracoval se mezi přední české právní historiky se specializací na římské právo, byzantologii, papyrologii a dějiny východní Evropy a Balkánu.

D: T. Knoz – K. Schelle, Bibliografie prof. JUDr. J. C., in: K. Schelle (ed.), Římské právo a jeho odkaz v současném právu, 1992, s. 56n. (soupis C. prací); výběr: Daneion a zápůjčka v právu ptolemaiovského Egypta, 1934; Chrésis, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abt. 55, 1935; Tři učitelé římského práva, in: Sborník Otakara Sommra, 1941; Rukojeť k přednáškám o soukromém právu římském Actio – právní jednání, 1946, 1956; (s F. Čádou) Zdeptané právo 1939–1945, in: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně za německé okupace, 1949; The Authorship of the Novel on the Reform of Legal Education at Constantinopole (about 1045 A. D.), in: Symbolae Taubenschlag, Warsaw 1957, s. 297n.; Konstantin Jireček – byzantinologue (A l’occasion de 100e anniversaire de sa naissance), in: Byzantinoslavica 18, 1947, s. 189n.; Český dopisovatel v srbsko-bulharské válce r. 1885, in: M. Kudělka (ed.), Česká společnost a balkánské národy. Slovanské historické studie 3, 1960, s. 263n.; Světové dějiny státu a práva ve středověku, 1963 (spoluautor); Češi a Poláci v minulosti, 1964 (spoluautor); Český a slovenský podíl na budování bulharského státu (Činnost prokurátorů A. Bernkopfa a dr. K. Svobody při organizaci veřejné správy), in: M. Kudělka (ed.), Česká společnost a balkánské národy. Slovanské historické studie 6, 1966, s. 159n.; Die Tätigkeit der tschechischen Juristen in Ostrumälien 1880–1885 als Beitrag zur Organisierung des Bulgarischen Staates, in: Ier Congrès international des Études balcaniques et Sud-Est européens. Resumé des communication. Historie II, Sofi a 1966, s. 153n.; Iz archiva na Konstantin Ireček, in: Slavia 36, 1967, s. 141n.; Právo římské, 1969, 2. vyd. 1974; (s J. Klímou) Stát a právo předřímských společností, 1971; (s J. Kinclem a M. Doležalem) Obecné dějiny státu a práva, 1972–1973, další vyd. 1974–76; Pracná pokuta v českém feudálním právu, in: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně 1, 1972, s. 51n.; K notářům v Byzanci, in: Právny obzor 55, 1972, s. 739n.; K odborné kvalifikaci právníků v Byzanci, in: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně 2, 1973, s. 7n.; Přínos Konstantina Jirečka k poznání dějin státu a práva balkánských národů, in: tamtéž 4, 1974, s. 149n.; Jak čeští inženýři Jiří Prošek a Antonín Pelc pomáhali připravovat Dubnové povstání z r. 1876, in: SPFFBU C 23–24, 1974–75, s. 191n.; Vystoupení F. L. Riegra ve prospěch Bulharů roku 1885, in: tamtéž C 27, 1980, s. 127n.; Několik poznámek pro srovnání Maiestatis Carolinae se zákoníkem srbského cara Štěpána Dušana, in: Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v Praze. Materiály ze sekce dějin státu a práva, 1981, s. 70n.; Sjednocení bulharských zemí roku 1885 a tamní prokurátoři Češi, in: ČMM 104, 1985, s. 79n.; (s I. Dorovským a M. Romportlovou) Bibliografie československé balkanistiky za léta 1975–1977, 1980; (s R. Pražákem a M. Romportlovou) Bibliografie československé hungaristiky za léta 1978–1980, 1986.

L: Kudělka – Šimeček, s. 71; I. Dorovský – J. Kristýnek, Bulgarica, in: Slavica na brněnské univerzitě, 1973, s. 65; E. Vlček, Prof. JUDr. J. C. – pokračovatel prof. Vážného, in: K. Schelle (ed.), c. d., s. 54n.; F. H. (= F. Hejl), J. C., in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Literární věda, jazykovědy, historiografie, uměnovědy, 1993 (2. doplněné a rozšířené vyd.), s. 115; E. Vlček, In memoriam J. C., in: Právněhistorické studie 33, 1993, s. 237n.

P: Archiv MU Brno, fond A1 Rektorát MU, osobní spisy, J. C., kart. 24.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Knoz