DELONG Vladimír 5.7.1925-25.1.1993

Z Personal
Vladimír DELONG
Narození 5.7.1925
Místo narození Petřvald u Karviné
Úmrtí 25.1.1993
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 163

DELONG, Vladimír, * 5. 7. 1925 Petřvald u Karviné, † 25. 1. 1993 Praha, právník, pedagog

Narodil se v rodině krejčího. Středoškolské vzdělání získal na osmiletém reálném gymnáziu v Orlové s výjimkou přerušení 1944–45 v důsledku válečných událostí. Za okupace prodělal nucené nasazení. Nejprve byl přidělen do dolu Pokrok nedaleko rodiště, později pracoval jako pomocný dělník v Orlové. Po složení maturitní zkoušky vyučoval krátce v Ústavu moderních řečí. Od 1945 studoval na Právnické fakultě UK, s jejímž budováním a prací spojil po studiích celý svůj další profesní a společenský život. 1947 vstoupil do KSČ.

V lednu 1950 nastoupil jako asistent na katedru správního práva, v dubnu se tam stal odborným asistentem. Od dob studií, zejména ale 1953–56 v rámci interní vědecké aspirantury (po prezenční vojenské službě), rozšiřoval své jazykové znalosti. Po ukončení aspirantury přesídlil nakrátko do Děčína (1957–58), poté natrvalo do Prahy. V prvém období se specializoval především na otázky postavení, struktury a funkcí orgánů veřejné správy. 1962 obhájil kandidátskou práci a vydal první z významnějších studií s názvem Orgány socialistického státu a státní správy. Příspěvek k problematice jejich povahy a funkcí v Československém socialistickém státě. Vědecké poznatky publikoval v článku K některým vývojovým tendencím úlohy ústředních státních orgánů v současném období (1965 in: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica). V časopisu Právník ve studii K úloze a výstavbě ústředních orgánů státní správy v současnosti (1966) již vyřčené závěry rozvinul, deskriboval strukturu centrálního článku veřejné správy a zabýval se jeho úkoly a posláním. 1966 začal současně působit v Ústavu státní správy jako administrativně právní specialista. Úzká provázanost teorie s praxí provázela další D. činnost. 1970 byla na Právnické fakultě UK nově vytvořena katedra správního práva a zemědělsko-družstevního práva, do jejíhož čela byl jmenován. V období, kdy vedl katedru, se okruh D. odborného zájmu soustřeďoval na problémy zvláštní části správního práva a mezioborové otázky plánování, investiční výstavby ad. Publikoval doma i v zahraničí, byl spoluautorem řady učebních pomůcek. 1970 se habilitoval pro obor správního práva, následujícího roku vydal učební pomůcky zvláštní části správního práva Československé socialistické správní právo 1 (2. vyd. 1976). 1971 se stal členem terminologické komise při Ústavu státu a práva Československé akademie věd a členem kolegia věd o státu a právu a členem vědecké rady UK. 1973–80 vykonával funkci děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Předsedal komisi pro přestavbu studia ministerstva školství. Pracoval v kolegiu ministra spravedlnosti ČSR. 1975–84 vedl spojenou katedru správního a finančního práva, do 1986 opět samostatnou katedru správního práva. 1979 byl jmenován profesorem správního práva a správní vědy. Od 1984 spolupracoval na kolektivní učebnici správního práva. 1986 byl stižen mozkovou mrtvicí a s trvalými zdravotními následky odešel do důchodu. Získal řadu státních vyznamenání a rezortních ocenění, mj. stříbrnou medaili PF UK (1980), stříbrnou medaili UK, vyznamenání Za vynikající práci, čestný titul Zasloužilý učitel (1981), medaili Za obětavou práci pro socialismus (1985) aj.

D: Orgány socialistického státu a státní správy. Příspěvek k problematice jejich povahy a funkcí v Československém socialistickém státě, 1962; K některým vývojovým tendencím úlohy ústředních státních orgánů v současném období, in: AUC – Iuridica 1, 1965 (s L. Houskou – I. Tomsovou); Československé socialistické správní právo. Zvláštní část. Díl 1, Správa v oblasti národního hospodářství, 1971; K analýze ideového vývoje vědy správního práva a k základním úkolům jejich dalšího vývoje, in: Právník 115, 1975; Vztah právní vědy a pedagogického procesu, in: tamtéž 117, 1977; Československé správní právo. Zvláštní část. Díl 1, Státní správa v meziodvětvových oborech, 1981; Úloha a účinnost správního práva v procesu zdokonalování socialistické zákonnosti ve státní správě (úvodní referát), in: AUC – Iuridica 19, 1983; Uplatňovanie princípu účasti pracujúcich v činnosti ZNB pri ochrane vnútorného poriadku a bezpečnosti, 1989 (s J. Petrášem); Kontrola ve zdravotnictví, 1989 (s M. Brejškovou).

P: Archiv UK Praha, fond Právnická fakulta, prof. JUDr. V. D., CSc.

Jiří Šouša jr.