DLUHOŠ Maxmilián 6.11.1916-7.12.1994

Z Personal
Maxmilián DLUHOŠ
Narození 6.11.1916
Místo narození Ostrava
Úmrtí 7.12.1994
Místo úmrtí Brno
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 249-250

DLUHOŠ, Maxmilián, * 6. 11. 1916 Ostrava, † 7. 12. 1994 Brno, lékař-patologický anatom, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny strojvůdce. 1937 maturoval na klasickém gymnáziu v Ostravě. Po imatrikulaci na Lékařské fakultě MU (LF MU) v Brně 1937 se stal členem Kostufry a YMCA. Za studií patřil v Ústavu histologie a embryologie k žákům prof. J. Floriana, který ho ovlivnil i filozofickými názory. Po uzavření českých vysokých škol nacisty se vrátil do Ostravy. Studoval 1941–43 ošetřovatelskou školu, kde též maturoval. Pracoval ve zdravotnických zařízeních, pomáhal uvězněným Židům a na konci války byl totálně nasazen na práce v okolí města. Na podzim 1945 se vrátil do Brna, dokončil studia a byl 1946 promován MUDr. Stal se asistentem prof. V. Neumanna v patologicko-anatomickém ústavu (1946–52). Zdokonaloval se v pediatrické patologii, onkopatologii, patologii infekčních chorob a patologii experimentální. 1949 absolvoval studijní pobyt v Norsku a v Dánsku, kde soustředil podklady k publikacím o histogenezi nesidiomu. 1951 složil první atestaci, věnoval se dětským infekčním chorobám a 1952 předložil habilitační práci z patomorfologie dětských respiračních infekcí u hemofilických dětí. 1960 byl jmenován profesorem pro patologickou anatomii a 1963 doktorem lékařských věd. Po dostavbě Krajské dětské nemocnice v Brně-Černých Polích (1953) tam přešel jako vedoucí II. katedry patologické anatomie, která do 1967 neměla samostatné pracoviště. V nemocnici vybudoval moderní patologicko-anatomický ústav, zaměřený na pediatrickou patologii, a zřídil fonotéku a studijní i vědeckou část patologicko-anatomického muzea. 1981 byl penzionován.

Navázal na brněnskou školu vytvořenou K. Sternbergem a V. Neumannem. Publikoval bezmála stovku prací. Spolupracoval s Výzkumným ústavem pediatrickým v Brně, v jehož poradním sboru zasedal. Na LF MU byl proděkanem pro výuku (1952–54) a pro vědeckovýzkumnou práci (1966–68). Ke konci volebního období podal demisi pro názorové neshody v kolegiu a koncem 1968 vystoupil z KSČ. Jako vysokoškolský učitel byl znám poutavými a názornými výklady prostoupenými humanitními myšlenkami. Od 1960 byl jmenován krajským odborníkem pro patologii matky a dítěte, později pracoval jako člen vědecké rady ministerstva školství (1967–69), poradního sboru ministerstva zdravotnictví pro patologickou anatomii, člen celostátní komise pro udělování vědeckých hodností z patologické anatomie a jako místopředseda komise pro udělování hodností na LF MU. Od 1968 organizoval semináře, na nichž se srovnávala bioptická a nekrotická vyšetření s klinickými nálezy. Za přínos pro rozvoj dětského lékařství a pedagogickou činnost obdržel Zlatý klíč za zásluhy o brněnské studentstvo (1965), Stříbrnou medaili UJEP v Brně (1966) a Pamětní medaili města Brna (1968).

D. se oženil 1949 s Olgou, roz. Kludkovou, která působila v Dětské nemocnici v Brně. Spolu vychovali dceru Olgu, rovněž lékařku.

D: výběr: Patologická anatomie 1–3, 1960 (spoluautor); Nádory neuroektodermálních tkání v dětském věku II. Nádory periferního nervstva, in: Bratislavské lékařské listy 44/2, 1964, č. 12, s. 725n. (spoluautor); Retinoblastomy – rozbor bioptického a nekroptického materiálu, in: Československá oftalmologie 23, 1967, s. 258n. (s B. Habancem a B. Schejbalem); Sinobronchitis in Childern, in: The Journal of Patology 97, 1969, č. 3, s. 565n. (s B. Habancem); II. katedra patologické anatomie lékařské fakulty UJEP v Brně (historie II. PAÚ), in: Acta Facultatis Medicae Universitatis Brunensis 44, 1973, s. 121n.; Přínos moderních bioptických a autoptických metod k pediatrické diagnostice, in: Československá pediatrie 29, 1974, č. 1, s. 20n. (spoluautor); Rinitidy, sinusitidy a bronchitidy dětí v sekčním materiálu, in: Studia Pneumologica et Phtiseologica Čechoslovaca 35, 1975, č. 6, s. 377n. (s B. Habancem).

L: B. Habanec, M. D., in: Universitas, 1992, č. 1, s. 75; týž, Za prof. MUDr. M. D., DrSc., in: Scripta medica 67, 1994, s. 347n.; týž, Prof. MUDr. M. D. zemřel, in: Universitas, 1995, č. 2, s. 70n.

P: Archiv MU Brno, fond A1 rektorát MU, osobní spisy, kart. 270 – M. D.

Věra Linhartová