DOSTÁL Josef 20.12.1903-10.5.1999

Z Personal
Josef DOSTÁL
Narození 20.12.1903
Místo narození Praha
Úmrtí 10.5.1999
Místo úmrtí Praha
Povolání 6- Botanik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 329-330

DOSTÁL, Josef, * 20. 12. 1903 Bohnice (Praha), † 10. 5. 1999 Praha, botanik, ochránce přírody, pedagog

Maturoval 1922 na reálce v Praze-Holešovicích, studoval chemii a biologii na Přírodovědecké fakultě (PřF) UK (1928 PhDr. na základě práce O ekologii tatranských lomikamenů), kde byl mj. žákem K. Domina. Od 1926 působil jako středoškolský profesor, od konce 20. let pak jako asistent v botanickém ústavu PřF. Během druhé světové války pracoval v Ústřední komisi pro sběr léčivých rostlin. Po válce se na fakultu vrátil jako asistent, 1946 se habilitoval a 1955 byl jmenován profesorem botaniky. 1955–57 byl proděkanem biologické fakulty. Jako univerzitní učitel zavedl přednášky z paleofytogeografie a z evoluční morfologie, na exkurzích prosazoval nové pojetí praktické výuky. Od 1963 přešel na stejné místo na UP v Olomouci, kde přednášel do 1970. Externě učil 1960–62 i na Univerzitě 17. listopadu.

D. byl považován za zakladatele moderní české vědecké taxonomie vyšších rostlin a (ač s výhradami) za jednoho z nejvýznamnějších představitelů české botaniky 20. století. Zabýval se zejména českou floristikou a morfologií vyšších rostlin, fytocenologií a botanickým názvoslovím. Navázal zejména na dílo L. Čelakovského a K. Domina, který jej přivedl k floristice. V ní pracoval od 30. let, mj. spoluredigoval Příspěvky k floristickému výzkumu Čech J. Rohleny, kterého považoval za dalšího ze svých učitelů. Pod Dominovým a Rohlenovým vlivem se zaměřil na chrpy, které monograficky zpracoval ještě před druhou světovou válkou. Jeho herbáře celkem obsahovaly na 60 000 kusů rostlin včetně velmi dobře zpracovaných popisů o druhu i místě nálezu, a to jak z lokalit na našem území, tak i v zahraničí (Jugoslávie, Bulharsko aj.).

Po návratu k vědecké činnosti se 1946 ujal práce na nové Květeně ČSR, jejímž byl hlavním autorem a kterou během čtyř let intenzivní práce připravil k vydání. Vzhledem k časové tísni ji ale zpracoval jen na základě literatury, nikoli přímého herbářového či terénního studia. Později navázal i dalšími díly, včetně botanického klíče (1954, dosud nepřekonaného), přehledů květeny Slovenska a ještě na přelomu 80. a 90. let v podobě Nové květeny ČSSR. Dílo kritizovali už současníci (např. J. Šourek v Československých botanických listech, 1951), významněji až po D. smrti. Pokusil se i o zeměpisné třídění vegetace ČSSR (1957, 1960).

Byl zastáncem velmi úzkého pojetí rodů – např. evropské druhy chrp, řazené ve Flora Europaea do jediného rodu, rozdělil do 27 rodů (např. chrpina, chrpice, velechrpa apod.). Ne vždy přesně dodržoval přísná pravidla pro stanovování nových druhů a poddruhů: už v Květeně ČSR publikoval několik nových rostlinných kategorií (zejména poddruhů), později byly D. názvy revidovány.

Psal encyklopedická hesla (mj. pro Naučný slovník zemědělský, podílel se i na Slovníku spisovné češtiny) a aktivně se účastnil mezinárodní spolupráce, rozsáhlých kompendií (1. díl, kapraďorosty, pro nové vydání díla Hegi Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 1984). Pod jeho jménem vyšla i (J. Rohlenou připravená) rozsáhlá Květena Černé Hory a pro Flóru Slovenska připravil, ve spolupráci s J. Futákem, i kompletní českou morfologickou terminologii. D. rozhlasový seriál o naší přírodě vyšel pod titulem Rok kráčí přírodou (1964). Pracoval též v Českém svazu ochránců přírody, mj. se zasloužil o ochranu přírody v oblasti Trojské kotliny. 1998 obdržel za celoživotní práci Cenu ministra životního prostředí.

D: výběr: Květena ČSR a ilustrovaný klíč k určení všech cévnatých rostlin, na území Československa planě rostoucích nebo běžně pěstovaných 1–2, 1950; Morfologie a základy fylogenese rostlin, 1952; Klíč k úplné květeně ČSR, 1954 (2. vyd. 1958); Botanická nomenklatura. Vývoj rostlinného jména a výklad Mezinárodních pravidel botanické nomenklatury, 1957; The phytogeographical regional distribution of the Czechoslovak Flora, 1960; Flóra Slovenska, 1966 (spoluautor); Centaurea, in: Flora Europaena 4, Cambridge 1976; Seznam cévnatých rostlin květeny československé, 1982; Nová květena ČSSR 1–2, 1989; Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín 1–2, Bratislava 1992 (s M. Červenkou).

L: KSN 3, s. 446; Kulturní adresář ČSR, 1934, s. 76; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 157; MČE 2, s. 170; ČBS, s. 115; Tomeš 1, s. 250; J. Chrtek, Prof. dr. J. D. – 60 let, in: Preslia 35, 1963, s. 337–345 (kde soupis díla a literatury do 1963); I. Klášterský – A. Hrabětová – J. Duda, Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV, č. 14–15, 1970, s. 74; S. Hejný, Osmdesát let profesora J. D., in: Živa 32, 1984, č. 3, s. 101; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích 1750–1950, 1997, s. 363, 364, 367, 552; Priekopníci, s. 226, 236, 240; DUK 4, s. 559–560; R. Hendrych, J. D. (1903–1999), jeho postavení v naší botanice, in: Zprávy české botanické společnosti 35, 2000, s. 247–254.

P: Herbáře na PřF UK Praha.

Tomáš Černý