DOSTÁL Karel 12.5.1922-12.7.2000

Z Personal
Karel DOSTÁL
Narození 12.5.1922
Místo narození Klobouky u Brna
Úmrtí 12.7.2000
Místo úmrtí Brno
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 13, Praha 2010, s. 331

DOSTÁL, Karel, * 12. 5. 1922 Klobouky u Brna, † 12. 7. 2000 Brno, chemik, pedagog, odborný spisovatel

Byl nejstarším ze tří dětí sedláře. Studoval na reálném gymnáziu v Hodoníně a na dvouleté zemědělské škole. 1943–45 ho zaměstnal Svaz chovatelů hospodářských zvířat Brno, pracoval v zemědělském podniku v Lanžhotě. Od září 1945 zahájil studium chemie a fyziky na Přírodovědecké fakultě MU. Podkladem jeho rigorózní práce (RNDr. 1950) byla příprava a izolace dosud neznámého čistého vysoce reaktivního kysličníku selenového k syntéze dalších základních nových sloučenin selenu. Na fakultě pracoval jako asistent (1949–53), odborný asistent (od 1953), od 1959 zástupce vedoucího katedry anorganické chemie, od 1962 její vedoucí. Mezitím předložil a obhájil na UK v Praze práci s názvem Kondensované arsenáty a arsenátofosfáty draselné a získal hodnost kandidáta chemických věd (1958). Docentem anorganické chemie na Přírodovědecké fakultě MU byl jmenován 1963, pak 1966 mimořádným profesorem a od 1980 profesorem řádným. Na škole působil jako profesor-konzultant až do počátku devadesátých let.

D. se vypracoval v předního anorganického chemika. Přispěl ke komplexnímu řešení syntézy nových fluorosloučenin a dusíkatých sloučenin fosforu, síry a selenu s neobvyklými strukturními a vazebnými poměry. Výsledky výzkumů publikoval ve více než stovce prací, většinou v zahraničních časopisech (Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, Zeitschrift für Chemie, Chemische Technik). Napsal i několik učebnic chemie pro přírodovědecké fakulty. 1956 odjel na pětiměsíční studijní pobyt do Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Berlíně (NDR). Tam pod vedením prof. Ericha Thila studoval chemii kondenzovaných fosforečnanů a arzeničnanů a dokončoval kandidátskou disertační práci. Později byl zván, aby přednášel na Humboldtově univerzitě v Berlíně, na univerzitách v Jeně, Lipsku a v Halle či v ústavech akademie věd v Moskvě i v odborných institucích v Německu a v Rakousku. Z pověření vědeckého kolegia chemie ČSAV spoluvytvářel nové české názvosloví anorganických látek. Přijal členství např. v Československé chemické společnosti, Deutsche Akademie der Naturforscher (Leopoldina). Za vědeckou, pedagogickou a organizátorskou činnost mu Československá společnost chemická při ČSAV udělila Hanušovu medaili (1981), VŠCHT v Pardubicích čestné uznání a medaili (1982) a MU Zlatou medaili (1995). 1949 se oženil s Miladou Svobodovou z Těšan. Spolu vychovali syna. Byl pohřben v rodišti.

D: výběr: Příprava kysličníku selenového a studium jeho vlastností, in: Rozpravy České akademie 61, 1951, č. 23, s. 1–19 (s F. Toulem); Příprava a vlastnosti kysličníku selenového, in: Chemické listy 46, 1952, s. 132–136 (s týmž); Termická analysa soustavy SeO3 – H2O, in: tamtéž 49, 1955, s. 133–139; Rentgenografická a termická analysa v soustavě SeO3 – H2O, in: tamtéž 50, 1956, s. 702–710 (s M. Černohorským); Kondensierte Kaliumarsenate und Kaliumarsenatophosphate und ihre Beziehungen zu verschiedenen Formen des Kaliumpolyphosphatos, in: Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, sv. 298, 1959, s. 100–115 (s E. Thilo); Über Kaliumtrimetaarsenat K3(As3O9), Kaliumtrimetaarsenatophosphate K3/(As,P)3O9/ und eine zweite Modifikation des Kaliumtrimetaphosphates K3(P3O9)(II), in: tamtéž, sv. 302, 1959, s. 221–229 (s týmž a I. Grunzem); Über die Salze der Amidoselensäure, in: tamtéž, sv. 316, 1962, s. 335–346 (s L. Zbořilovou); Die Silbersalze der Amidoselensäure, in: tamtéž, sv. 337, 1965, s. 325–336 (s A. Růžičkou); R. B. Heslop – K. Jones, Anorganická chemie. Průvodce pro pokročilé studium, 1982 (překlad s F. Jursíkem a M. Dostálem); Názvosloví anorganické chemie, 1984 (s J. Klikorkou, M. Ebertem a B. Hájkem); učební texty – Základy anorganické chemie, 1963; Základní výklad o výstavbě atomů, teorii chemické vazby a struktuře látek, 1985.

L: Počátky a rozvoj chemie na Masarykově univerzitě v Brně, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu, 1993, s. 191–195; A. G. Pokorný, Tři čtvrtě století života profesora RNDr. K. D., CSc., in: Chemické listy 92 (1), 1998, s. 95–96; A. Růžička, Prof. RNDr. K. D., CSc. (http://inorgchem.muni.cz/people/alumni/dostal.html).

P: Archiv MU Brno, fond A1 Rektorát MU, osobní spisy, kart. 363, inv. č. 8; tamtéž, kart. 467, inv. č. 11; tamtéž, kart. 31, inv. č. 705.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Alžběta Skákalová, Ivana Lorencová, Gustav Novotný