DRÁŽĎAN Petr z ?-?1424

Z Personal
Petr z DRÁŽĎAN
Úmrtí před 1425
Místo úmrtí snad Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 368

z DRÁŽĎAN, Petr (též Petrus von Dresden, Petrus Gerticz de Dresden, Petrus Dresdensis), * ?, † před 1425 snad Praha, teolog

Mistr svobodných umění sympatizující s husity. Datum ani místo narození nejsou známy. Hypotézy, které identifikují D. s Petrem de Dresde, který 1373 dostal bakalaureát na pražské univerzitě, nebo s Petrem Drozna, 1379 bakalářem a 1386 magistrem svobodných umění, nelze spolehlivě prokázat. 1409 se stal rektorem školy u sv. Kříže v Drážďanech. Rozšířenou hypotézu o tom, že přišel do Drážďan z Prahy po vydání Dekretu kutnohorského, nelze doložit. Pravděpodobně se stal rektorem ještě před příchodem pražských mistrů a studentů do Drážďan. Edikt míšeňského biskupa (1411), zakazující výuku bible a základů církevního práva na elementárních školách, znamenal konec působení D. v úřadě. Spolu s žáky a spolupracovníky proto opustil Drážďany a odešel do Žitavy, odkud asi po pěti měsících zamířil do Prahy (D. tam přišel nejpozději v létě 1412).

V Praze řídil tzv. Drážďanskou školu v burze U Černé růže. Eneáš Silvius Piccolomini (Historia Bohemica, kap. 35) mu sice připsal významnou úlohu v počátcích husitství v Čechách včetně podnětu k zavedení laického kalicha, ale na rozdíl od ostatních učitelů Drážďanské školy nejsou doklady pro D. veřejné působení. Není ani známo, že by se vyjádřil k některé aktuální teologické otázce té doby. Z literární činnosti jsou známy pouze ve své době populární učebnice gramatiky a přírodní filozofie (Tractatulus grammaticalis, Parvulus philosophiae naturalis). Informace o tom, že po 1416 opustil Prahu, působil v Německu a byl pro obhajobu Viklefových článků upálen jako kacíř v řezenské diecézi, byla kritickým bádáním odmítnuta.

L: M. Uhlirz(ová), Petrus von Dresden. Ein Beitrag zur Geschichte des Laienkelchs, in: ZGLM 18, 1914, s. 227–238; H. Böhmer, Peter von Dresden, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte 36, 1915, s. 213–227; F. M. Bartoš, Husitství a cizina, 1931, s. 127n.; H. Kaminsky, Master Nicholas of Dresden, The Old Color and the New, in: Transactions of the American Philosophical Society, Nova series 55, 1, 1965, s. 6; týž, The History of the Hussite Revolution, Berkeley – Los Angeles 1967, s. 106n.; F. Machilek, Petrus von Dresden, in: Lexikon für Theologie und Kirche 8, 1999, sl. 122; F. Šmahel, Petrus von Dresden, in: Lexikon des Mittelalters, 6, 1993, sl. 1973; S. Hoyer, Peter von Dresden und die Anfänge der Hussitenbewegung, in: Dresdner Hefte 19, 2001, seš. 65, s. 62–69.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Marie Bláhová