DUŠEK Bohumil 23.3.1902-6.7.1981

Z Personal
Bohumil DUŠEK
Narození 23.3.1902
Místo narození Dobrá Voda u Hořic
Úmrtí 6.7.1981
Místo úmrtí Nitra (Slovensko)
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 447

DUŠEK, Bohumil, * 23. 3. 1902 Dobrá Voda u Hořic, † 6. 7. 1981 Nitra (Slovensko), zemědělský odborník, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny rolníka. 1916–19 studoval na hospodářské akademii v Chrudimi a 1919–23 na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze, kde 1924 získal titul ing. Od září do prosince 1924 působil jako kontrolní asistent užitkovosti hovězího dobytka při expozituře ministerstva zemědělství v Užhorodě, do konce května 1925 pracoval v hospodářství otce. Od června 1925 působil již jen na Slovensku. Nastoupil jako asistent Státní výzkumné stanice zemědělské ve Zvolenu, kde byl od 1926 výpomocným odborným úředníkem a 1928–31 komisařem. Od 1931 zastával funkci referenta pro zemědělské otázky v Národohospodářské župě středoslovenské. 1939 se stal vedoucím Stanice a od ledna 1943 do června 1944 byl přidělen na výpomoc k Nejvyššímu úřadu pro zásobování. Pak vypomáhal v ústředních úřadech v Bratislavě. Tam byl od května do srpna 1945 přednostou mlékařského oddělení na pověřenectví výživy, 1945–46 odborným referentem na pověřenectví zemědělství a pozemkové reformy.

V období 1944–46 se D. věnoval rovněž externí pedagogické činnosti na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. 1946 byl jmenován řádným profesorem na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Košicích, kde přednášel nauku o mlékařství, zemědělské družstevnictví a výzkumnictví. 1946–48 byl pověřen funkcí proděkana a 1950–52 prorektora. Tam byl zároveň přednostou Ústavu mlékařství a sýrařství. Po přestěhování školy do Nitry a zřízení VŠZ pracoval 1952–56 jako její první rektor (o jejíž budování a koncepci areálu se zasloužil), 1956–60 prorektor a 1963–64 proděkan Provozně-ekonomické fakulty. Od 1952 vedl katedru speciální zootechniky a mlékařství, později katedry mlékařství a výživy či mlékařství a technologie zemědělských produktů. Pedagogické práci se věnoval do září 1973, přednášel např. technologii živočišných produktů, technologii masa a zbožíznalectví.

D. se vypracoval ve významného badatele v oblasti mlékařství a sýrařství na Slovensku. Zkoumal hlavně výrobu ovčího hrudkového sýra, kvalitu a mikrobiologické ukazatele mléka a jeho chemické složení. Sledoval též vliv rozličných faktorů na chemické složení, organoleptické a technologické vlastnosti masa. Řešil státní výzkumné úkoly, vypracoval osm závěrečných správ. Studie a články uveřejňoval od 1928 v odborných časopisech a sbornících, mj. v Archiv für Geflügelzucht und Kleintierkunde, Československý zemědělec, Hospodársky obzor, Fleischwirtschaft, Národný hospodár, Náš chov, Pluh, Poľnohospodárstvo, Obzor Národohospodárskej župy stredoslovenskej, Roľnícke noviny, Slovenské pôdohospodárstvo, Slovenský hospodár, Stredné Slovensko, Výživa a zdravie a Zemědělský pokrok. Byl autorem a spoluautorem několika odborných příruček a publikací: Technológia živočíšnych výrobkov (1960, 1963), Mlieko a mliečne výrobky (1962), Mlékařství (1964), Tovaroznalectvo 1–2 (1970–71) a Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre 1946 až 1976 (1976).

Byl členem komise ČSAV pro udělování vědecké hodnosti DrSc. a Slovenské zemědělské akademie, vědeckých rad VŠZ v Nitře a její Agronomické fakulty, Výzkumného ústavu mlékařského v Praze, výzkumného pracoviště mlékařského průmyslu v Žilině a Výzkumného ústavu ovčárenského v Trenčíně. 1968 dostal vyznamenání Za zásluhy o výstavbu a 1971 titul zasloužilý učitel.

D: BLS 2, s. 396 (kde neúplný soupis díla); výběr: Niekoľko matematicko-analytických úvah okolo výroby hrudkového syra, in: Chemicko-potravinárska príloha Slovenského veterinára 1, 1940, č. 3, s. 22–32; Výskum techniky dojenia oviec 1–2, in: Poľnohospodárstvo 5, 1958, s. 865–887, 1160–1171 (s Š. Semjanem a L. Kažimírem); Príspevok k otázke výťažnosti ovčieho hrudkového syra, in: tamtéž 7, 1960, s. 285–296 (s L. Kažimírem); Spracovanie ovčieho mlieka na Slovensku, in: Zborník referátov z 1. konferencie o spracovaní ovčieho mlieka v Žiline, Banská Bystrica 1969, s. 15 až 27; Untersuchungen der quantitativen und qualitativen Merkmale von Mastküken in Bezug auf Alter und Geschlecht, in: Archiv für Geflügelzucht und Kleintierkunde 18, 1969, s. 293–303 (s E. Kočíovou a J. Chudým); Einfluss von Alter und Geschlecht auf die Schlachtkörperqualität von Masthühnern, in: Fleischwirtschaft 50, 1970, s. 485–488, 491 (spoluautor); Niekoľko poznámok k zloženiu mlieka našich plemien, in: Intenzifikácia živočíšnej produkcie v podmienkach veľkovýroby, Nitra 1971, s. 123–129 (spoluautor); Štúdium zloženia mlieka slovenského pinzgauského plemena 1–5, in: Poľnohospodárstvo 17, 1971, s. 265–276, 981–993; 19, 1973, s. 355–369; 20, 1974, s. 48–61; 25, 1979, s. 578–585 (spoluautor).

L: ESL 1, s. 612; SBS 1, s. 531–532; MSB 1, s. 126–127; ČBS, s. 124; Encyclopaedia Beliana 3, Bratislava 2003, s. 619; K sedemdesiatinám prof. Ing. B. D., in: Poľnohospodárstvo 18, 1972, s. 185–187; K sedemdesiatke prof. Ing. B. D., in: Chov hospodárskych zvierat 32, 1972, s. 232; Za profesorom B. D., in: Poľnohospodár 26, 1981, s. 2; M. Petráš – D. Petrášová, Za profesorom Ing. B. D., in: Agrikultúra 19, 1983, s. 167–176 (s bibliografií díla); A. Pažitný a kol., Významné osobnosti Nitry, Nitra 1998, s. 34–35.

Ľudmila Ďuranová