DUBÉ z Hynek Berka ?-29.12.1333

Z Personal
Hynek Berka z DUBÉ
Úmrtí 29.12.1333
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 401

z DUBÉ, Hynek Berka (též Jindřich, Heinman, zv. Žák), * ?, † 29. 12. 1333, olomoucký biskup

Narodil se jako druhorozený syn Jindřicha z D., nejvyššího purkrabího, stolníka i komorníka Českého království. Byl patrně od dětství předurčen k církevní dráze, což ovlivnilo i jeho studia (odtud pocházela zřejmě i D. přezdívka Žák, latinsky Scholaris). 1309 byl společně s několika příslušníky vyšší šlechty – držiteli předních zemských úřadů – zajat pražskými měšťany při jejich spiknutí proti šlechtě. Snad ještě v době studií se stal členem kapituly u sv. Víta a dosáhl prvního stupně vyššího svěcení (podjáhenského). Později se stal proboštem kapituly. 1325 se objevil v pramenech jako jeden ze dvou administrátorů pražské diecéze (spolu s mistrem Oldřichem) v době nepřítomnosti biskupa Jana IV. z Dražic. Působil také ve službách Jana Lucemburského – král se přímo zasadil o jeho potvrzení jako příštího olomouckého biskupa, a to ještě za života tamního biskupa Konráda. Po Konrádově smrti (1326) byl H. záhy potvrzen v úřadě papežem. V té době nebyl ani knězem, a proto musel být nejprve dosvěcen a teprve 1327 mu bylo uděleno biskupské svěcení. Správě diecéze se věnoval spíše okrajově a vykonával ji prostřednictvím zástupců – světících biskupů a pražského kanovníka Jana z Padovy. Již doboví autoři (např. Petr Žitavský) popisovali H. jako člověka špatného zdraví, který se raději než v Olomouci zdržoval v pražském, jemu patrně bližším prostředí. Pohřben byl ve svatovítské katedrále.

L: OSN 3, s. 814; A. Podlaha, Series praepositorum, decanorum et canonicorum metropolitanae ecclesiae Pragensis, 1912–31; B. Dudík, Mährens allgemeine Geschichte 11, 1886, rejstřík; V. Medek, Osudy moravské církve do konce 14. věku, 1971, s. 119; J. Matzke, Das Bistum Olmütz von 1281–1578, Königstein/Taunus 1975, s. 19–20; Z. Hledíková, Jan IV. z Dražic, 1992, s. 107; J. Bystřický, Hynko Berka von Duba, in: E. Gatz (ed.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon, Berlin 2001, s. 511; M. M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, 2000, s. 30–31.

P: Petra Žitavského Kronika zbraslavská, in: FRB 4, J. Emler (ed.), 1884, rejstřík.

Eva Doležalová