DVOŘÁK Jaroslav 24.4.1932-29.6.1998

Z Personal
Jaroslav DVOŘÁK
Narození 24.4.1932
Místo narození Brno
Úmrtí 29.6.1998
Místo úmrtí ?Brno
Povolání 11- Geolog
52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 479-480

DVOŘÁK, Jaroslav, * 24. 4. 1932 Brno, † 29. 6. 1998 (Brno?), geolog

Vystudoval geologii na MU v Brně u K. Zapletala. Od 1954 pracoval v brněnské pobočce Ústředního ústavu geologického, vedl oddělení moravského paleozoika. 1966 obhájil kandidátskou práci, 1990 doktorskou (DrSc.) Tektogeneze moravského paleozoika v rámci středoevropských variscid. Externě přednášel na MU.

Prováděl geologické mapování a výzkum v území prevariského paleozoika moravskoslezské oblasti, v Moravském krasu, Drahanské vrchovině, Nízkém Jeseníku, Oderských vrších a v okolí Hranic. (Horniny devonu a spodního karbonu staré 410–320 milionů let, nejvýchodnější část povrchového výchozu Českého masivu.) Zabýval se regionální a strukturní geologií, stratigrafií a paleogeografií, vlivem tektoniky na sedimentaci, usiloval o korelaci variscid v českých zemích a v celoevropském měřítku. Studoval pokračování prevariského paleozoika směrem k východu a jihovýchodu, zastižené v hlubokých vrtech v podloží příkrovů vnějších Západních Karpat. Dostával se do ostrých polemik (mj. s R. Kettnerem) o geologické mapování, oponoval představám o příkrovové stavbě moravskoslezské oblasti. Rovněž se podílel na speleologickém výzkumu Moravského krasu (1957 Žitného jeskyně, 1956–58 jeskyně Pod hradem) a krasu u Hranic a Teplic nad Bečvou. Studoval otázku vzniku a vývoje jeskyní a krasového reliéfu, dokazoval, že ke krasovění ve formě tropického kuželovitého krasu došlo již před začátkem usazování vrstev křídového útvaru. Věnoval se stratigrafickému zařazení jeskynních uloženin pro účely archeologických výzkumů a environmentální geologii, posuzoval vliv těžby stavebních surovin na životní prostředí. Byl vedoucím autorem listů geologických map (měřítka 1:25 000 a 1:50 000). Publikoval na 200 prací. Spolupracoval s německými a belgickými autory (mikropaleontologové G. Freyer z Freibergu a R. Conil z Lovaně, geoložka E. Paprothová z Krefeldu). Popularizoval geologii tiskem a přednáškami. Patřil k nejlepším znalcům geologie východního okraje Českého masivu.

D: Ke genesi rudických vrstev, in: Československý kras 6, 1953, s. 218 až 219; Geologické poměry devonu u Hranic na Moravě, in: Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl geologický 24, 1957, č. 1, s. 237–276 (s I. Chlupáčem a J. Svobodou); Příbojový reliéf tortonského moře v oblasti hranického devonu, in: Čas. Mineral. Geol. 2, 1957, č. 2, s. 120n.; Die Devon/Karbon-Grenze im Mährischen Karst (Südteil des mährischen Sedimentationsbecken) auf der Grundlage von Konodontenfaunen, in: Geologie (Berlin) 10, 1961, č. 8, s. 881–895 (s G. Freyerem); Geologický vývoj a tektonika devonu a spodního karbonu Moravského krasu, in: Sborník geologických věd, řada G, 1, 1963, s. 49–84 (s J. Ptákem); Zpráva o řešení stratigrafie spodního karbonu v kulmském vývoji na Drahanské vrchovině, in: Zprávy o geologickém výzkumu v roce 1964, 1966, s. 182–185; Über die Position und die Tektogenese des Rhenohercynikums und des Sudetikums in der mitteleuropäischen Varisciden, in: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte (Stuttgart), 1969, č. 2, s. 65–88 (s E. Paprothovou); Lower Carboniferous from the cement-works quarry near Mokrá (southern part of the Moravian Karst), in: Věstník Ústředního ústavu geologického 46, 1971, č. 1, s. 9–17 (s R. Conilem a G. Freyerem); Synsedimentary tectonics of the Paleozoic of the Drahany Upland (Sudeticum, Moravia, Czechoslovakia), in: Tectonophysics (Amsterdam) 17, 1973, s. 359–391; The Devonian and Lower Carboniferous in the basement of the Carpathians south and southeast of Ostrava (Upper Silesian Coal Basin, Moravia, Czechoslovakia), in: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft (Hannover) 133, 1982, s. 551–570; Vznik morfostruktury Moravské brány, in: Sborník Československé geografické společnosti 94, 1989, č. 4, s. 241–248 (s T. Czudkem); Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia), in: Sborník geologických věd, Geologie 46, 1995, s. 57–101; Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu, in: Journal of the Czech geological society 39, 1994, č. 2–3, s. 235–240; Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku, 1994.

L: R. Musil a kol., Pleistocén. Historie výzkumů na území bývalého Československa, in: Folia historica Faculty of Science Masaryk University Brno 69, 1999, s. 93–115; Z. Kukal, Zemřel RNDr. J. D., DrSc., in: Věstník Českého geologického ústavu 73, 1998, č. 3, s. 217; týž, Geologové České geologické služby 1919–2001, 2002, s. 38; I. Chlupáč a kol., Geologická minulost České republiky, 2002, rejstřík.

P: Archiv České geologické služby Praha, soubor nepublikovaných zpráv a posudků, geologických, strukturních, ložiskových map (cca 130 map).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský