FASSATI Miloš 13.1.1921-30.5.1997

Z Personal
Miloš FASSATI
Narození 13.1.1921
Místo narození Praha
Úmrtí 30.5.1997
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
7- Zoolog
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 80-81

FASSATI, Miloš, * 13. 1. 1921 Praha, † 30. 5. 1997 Praha, biochemik, mikrobiolog, entomolog, atlet

Narodil se v rodině důstojníka Miloslava F. (1887–1962) a koncertní pěvkyně a učitelky Augusty, roz. Wimmerové (* 1889). F. maturoval na klasickém gymnáziu v Mladé Boleslavi, 1940–42 absolvoval kurz na Vyšší průmyslové škole chemické v Praze. 1945 se zapsal na Lékařskou fakultu UK v Praze, kterou nedokončil. Současně 1945–49 studoval na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství ČVUT v Praze, státní zkoušku složil 1951 (Ing.). 1947–49 byl mimořádným posluchačem Přírodovědecké fakulty UK, školu ukončil jako řádný student, na přírodovědě 1952 obhájil disertaci O původu holarktických druhů rodu Amara Bo.: příspěvek k poznání Carabidů (RNDr.). Získal zaměstnání na 3. pražské interní klinice, kde se stal vedoucím biochemické laboratoře a pomáhal zřizovat laboratoř pro endokrinologii a metabolismus. 1951–93 byl nejprve odborným, poté vědeckým a pedagogickým pracovníkem pracoviště epidemiologie katedry epidemiologie a infekčních nemocí Lékařské fakulty UK. 1953/54 externě vedl katedru biochemie na nově zřízeném Institutu tělesné výchovy v Praze. Těžiště F. odborné činnosti spočívalo v oboru klinické biochemie a mikrobiologie, z nichž kromě monografie publikoval okolo sto deseti vědeckých studií.

Kromě zaměstnání se věnoval i dalším přírodovědným zálibám, botanice, k níž ho přivedly exkurze absolvované s J. Dostálem, V. Krajinou a K. Cejpem, a entomologii. V dětství ho pro ni v Litoměřicích nadchl B. Kouřil. Od 1928 F. začal budovat vlastní entomologickou sbírku. 1932–34, kdy žil s rodiči v Brně, se stýkal s nestorem moravských entomologů A. Fleischerem, který ho podpořil ve studiu brouků, speciálně střevlíků (Carabidae). Od 1940 byl členem České společnosti entomologické, která ho 1994 jmenovala svým čestným členem. 1954–73 pracoval v redakční radě jejího časopisu. F. byl pokládán v mezinárodním měřítku za znalce střevlíkovitých brouků (Bembidion a Amara). Stýkal se se všemi specialisty na taxonomii studovaných skupin. Sběry a faunistický průzkum prováděl na lokalitách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Napsal řadu prací nejen o čeledi Carabidae, ale též o mandelinkách (Chrysomelidae, Col.).

Byl rovněž sportovcem – začal jako nadějný sprinter (rekordman mladšího dorostu na 60 m, 1937), ale záhy opustil závodní činnost a působil jako organizátor atletických závodů a rozhodčí. Později pracoval v antidopingové laboratoři a 1972 se stal prvním českým antidopingovým komisařem pro atletiku. 1974–83 předsedal zdravotní komisi Českého atletického svazu. V pozdějších letech se věnoval tenisu. Stal se nositelem vyznamenání za vědeckou práci: Cena J. E. Purkyně (1969), cena ČSAV za práce z mikrobiologie (1970). F. přínos ve sportu byl oceněn čestným odznakem Za ušlechtilé vztahy ve sportu a mezi lidmi.

Mezi lety 1945–58 byla jeho manželkou mykoložka Olga Fassatiová (* 17. 10. 1924 Praha, † 15. 12. 2011 Praha). Její vědecko-pedagogická činnost byla spjata s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze. Věnovala se studiu mikroskopických hub (v půdě, na potravinách a řadě dalších substrátů), vybudovala Sbírku kultur hub (CCF). Popsala několik nových taxonů mikroskopických hub.

D: soupis entomologických prací in: O. Smetana, Entomologická bibliografie ČSR 1951–1960, 1969, s. 93–95.

L: Koleška 34, s. 68-69 (se soupisem literatury); K. Hůrka, RNDr. Ing. M. F., in: tamtéž 33, 1997, s. 251–256 (s bibliografií od J. Farkače); G. Müller-Motzfeld, In memoriam RNDr. Ing. M. F., in: Entomologische Nachrichten und Berichte 42, 1998, č. 1–2, s. 106; I. Okáli, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska, Bratislava 1996, s. 35; J. Jirka a kol., Kdo byl kdo v české atletice, 2000, s. 37; Tomeš 1, s. 301; A. Kubátová, Významné životní jubileum doc. Olgy F. – 85 let, in: Mykologické listy 109, 2009, s. 30–31.

P: Museum ď Histoire Naturelle Genève, F. entomologická sbírka; Archiv ČVUT, Praha, seznamy posluchačů; Archiv UK, Praha, seznamy posluchačů LF a PřF; Ústav dějin lékařství, Praha, 1. LF UK v Praze, seznamy přednášek.

Zdeněk Koleška, Marie Makariusová