FILIPEC Josef 21.2.1915-7.4.2001

Z Personal
Josef FILIPEC
Narození 21.2.1915
Místo narození Hoštice (u Kroměříže)
Úmrtí 7.4.2001
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 189-190

FILIPEC, Josef, * 21. 2. 1915 Hoštice (u Kroměříže), † 7. 4. 2001 Praha, jazykovědec, lexikograf

Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži studoval češtinu a němčinu na Filozofické fakultě MU v Brně u F. Trávníčka, B. Havránka, A. Beera. 1939–47 vyučoval němčinu a češtinu na obchodní akademii v Chocni, na popud B. Havránka odešel 1947 do pražského Ústavu pro jazyk český (ÚJČ). Původně se orientoval na literární vědu (studie o B. Němcové zůstala v rukopise); v ÚJČ spolupracoval na Příručním slovníku jazyka českého (1932–57) a na čtyřdílném Slovníku spisovného jazyka českého (1960–71), zaměřil se na lexikografii a teoretické studium lexikální zásoby, byl hlavním redaktorem a tvůrcem koncepce normativního Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1978, 2. vyd. 1994, 3., opr. vyd. 2003). Patřil k nejvýznamnějším českým lexikologům současného jazyka, soustavně propracoval problematiku synonymie Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie, za niž získal titul CSc. (1957, knižně 1961). Dílo originální svou koncepcí, mnohoaspektovým rozborem synonym v systému lexikální zásoby, včetně jejich fungování v různých stylových rovinách, se stalo prvním svého druhu, a to i ve světové lingvistice. Dále se zabýval vymezením centra a periferie v lexikální zásobě, zpřesnil metodu sémantické analýzy, formuloval definici lexikálního významu. Lexikální zásobu chápal jako systém dílčích systémů (subsystémů), v němž je nejnižší lexikálním podsystémem polysémní slovo. Svou neobyčejně rozsáhlou publikační činností vytyčoval a řešil úkoly moderní české lexikologie a cílevědomě usiloval o její konstituování jako samostatné lingvistické disciplíny.

Ceněným kompendiem byla monografie Česká lexikologie (1985, spolu s F. Čermákem), první soustavný výklad lexikologických, frazeologických a idiomatických problémů v české jazykovědě. Shrnující charakter má kapitola Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového (in: Manuál lexikografie 1995, s. 14–49, R. Blatná – F. Čermák /eds./).

F. se věnoval problematice jinojazyčných slovníků (redaktor Česko-ruského slovníku a recenzent Velkého česko-ruského slovníku), otázkám konfrontační a diachronní lingvistiky, zabýval se odborným i uměleckým jazykem (O. Březina). Vyvíjel bohatou vědecko-organizační činnost v ÚJČ: vedoucí lexikografického oddělení (1969–77), vedoucí mechanografické laboratoře (1971–74), zástupce ředitele (1971–76). Dále byl dlouholetým předsedou lexikologické sekce Jazykovědného sdružení (1960–95), pracoval v lexikologicko-lexikografické komisi Mezinárodního komitétu slavistů od jejího založení (1973). Prezentoval českou lexikografii a bohemistiku na dvou mezinárodních sjezdech slavistů (1978 a 1983). Za zásluhy ve společenských vědách byl oceněn stříbrnou plaketou Josefa Dobrovského (1975).

D: Bibliografie tištěných prací PhDr. J. F., CSc., za léta 1949–74, in: Lingvistická bibliografie, č. 95, 1975 (interní tisk ÚJČ ČSAV); výběr: Cesta k českému jednosvazkovému slovníku, in: Naše řeč 58, 1975, s. 225–233; Některé otázky konfrontace slovní zásoby dvou jazyků, in: Slavica Slovaca 11, 1976, s. 39–48; Spojitost lexikálních jednotek v konfrontačním pohledu, in: Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. Lingvistika, 1978, s. 131–140; Věda o slovní zásobě a její pojmosloví, in: Slovo a slovesnost 39, 1978, s. 238–240; K výstavbě lexikologie jako lingvistického úseku, in: Săpostavitelno izučavane na častnite leksikalni sistemi na slavjanskite ezici v sinchronija i diachronija, Sofija 1979, s. 7–22; Vzájemná souvislost lexikální sémantiky a onomaziologie při konstrukci dílčích systémů v slovní zásobě, in: Slovo a slovesnost 41, 1980, s. 26–31; Sovremennyj jazyk i slovar’, in: Părva nacionalna mladežka škola po ezikoznanie – Razvitie na bălgarskija ezik ot IX do XX v., Sofija 1981, s. 103–111; Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích, in: Československá slavistika 1983. Lingvistika, 1983, s. 91–99; Relevante Aspekte der Lexikologie, in: Die Lexikographie von Heute und das Wörterbuch von Morgen, Berlin 1983, s. 141–156; Problematika konfrontace v lexikální zásobě, in: Slovo a slovesnost 46, 1985, s. 201–214; O možném optimálním výkladovém slovníku (češtiny), in: Jazykovědné aktuality 24, 1987, s. 87–93; Tipologija na rečnicite i văprosăt za săvramenite tipove rečnici, in: Bălgarski ezik (Sofija) 38, 1988, s. 289–294; Meziválečná slovanská lexikografie, in: Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918–1939), cz. 1, Wrocław 1989, s. 163–193; Strukturní významové souvislosti v mezijazykové polysémii, in: Slavia 62, 1993, s. 77–84; Lexicology and Lexicography: Development and State of the Research, in: The Prague School of Structural and Functional Linguistics, P. Luelsdorff (ed.), Amsterdam – Philadelphia 1994, s. 163–183; K dialogu o české lexikografii a lexikologii, předpočítačové i počítačové, in: Slovo a slovesnost 55, 1994, s. 132–141; Naše současná společnost, slovní zásoba a slovníky, in: Naše řeč 75, 1994, s. 1–11; Lexikální norma, in: Slovo a slovesnost 56, 1995, s. 190–203; Lexém-sémém, oblast jeho užití a typy neurčitosti, in: tamtéž 59, 1998, s. 81–95.

L: Z. Sochová, Šedesátiny významného lexikologa J. F., in: Slovo a slovesnost 36, 1975, s. 163–166; J. Machač, K jubileu J. F., in: Naše řeč 58, 1975, s. 82–84; I. Němec, K sedmdesátce J. F., in: tamtéž 68, 1985, s. 48–51; V. Holubová, Životní jubileum J. F., in: Slovo a slovesnost 46, 1985, s. 156–158; F. Čermák, Člověk a jeho dílo: J. F. a jeho dílo, in: Český jazyk a literatura 40, 1989–1990, s. 415–417; M. Dokulil, J. F. osmdesátiletý, in: Slovo a slovesnost 56, 1995, s. 153–154; V. Holubová – V. Mejstřík, Významné životní jubileum J. F., in: Naše řeč 78, 1995, s. 53–55;O.Martincová, K osmdesátým narozeninám J. F., in: Jazykovědné aktuality 32, 1995, s. 63–67; F. Čermák, J. F. slaví 85 let, in: tamtéž 37, 2000, s. 49–51; O. Mališ, J. F. jubilující, in: Slovo a slovesnost 61, 2000, s. 75–80; V. Mejstřík, Za J. F., in: Naše řeč 84, 2001, s. 162–163; O. Martincová, Za J. F., in: Slovo a slovesnost 63, 2002, s. 79–80; B. Poštolková, K nedožitým devadesátým narozeninám PhDr. J. F., CSc., in: Jazykovědné aktuality 42, 2005, s. 63–69; Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, J. Pleskalová – M. Krčmová – R. Večerka – P. Karlík (eds.), 2007, s. 165, 193, 310; J. Černý – J. Holeš, Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, 2008, s. 158–160; http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka/vecmedailonky2.pdf.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jarmila Bachmannová