FROLEC Václav 28.9.1934-14.5.1992

Z Personal
Václav FROLEC
Narození 28.9.1934
Místo narození Ratíškovice (u Hodonína)
Úmrtí 14.5.1992
Místo úmrtí Münster (Německo)
Povolání 54- Etnograf
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 452-453

FROLEC, Václav, * 28. 9. 1934 Ratíškovice (u Hodonína), † 14. 5. 1992 Münster (Německo), etnolog, slavista, balkanista, pedagog

Gymnázium studoval na jezuitské koleji na Velehradě a po jeho zrušení maturoval 1953 v Hodoníně. 1958 absolvoval obor národopis na filozofické fakultě v Brně. Po dvouletém zaměstnání ve Vlastivědném muzeu v Hodoníně se vrátil na univerzitu jako asistent a odborný asistent (1961–68), docent slovanské etnografie (1968–90) a profesor evropské etnologie (1990 až 92), 1991 získal vědeckou hodnost doktora historických věd (DrSc). 1968–90 působil jako předseda programové rady Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici. Přednášel na Humboldtově univerzitě v Berlíně, Univerzitě Klimenta Ochridského v Sofii, Komenského univerzitě v Bratislavě, ve Vídni, v Poznani, v Münsteru. 1989 mu byla udělena cena Gottfrieda von Herdera za přínos humanistickým bádáním o lidových kulturách slovanských národů a rozvíjení spolupráce mezi národy střední, jihovýchodní a východní Evropy. 1989 obdržel mezinárodní cenu I. stupně Pitrè-Salomone Marino za moderní zpracování vánočního cyklu v knize Vánoce v české kultuře a vědecký přínos etnologické evropeistice.

F. práci formovaly zejména terénní výzkumy na Moravě a ve Slezsku, v Bulharsku, koordinace mezinárodního výzkumu v Mezinárodní komisi pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně, vedení mezioborových výzkumů současné vesnice a malého města a aktivity spojené s péčí o tradice lidové kultury. Věnoval se hmotné i duchovní kultuře, formuloval nové předměty studia. Vývoj lidové architektury sledoval v českých zemích (Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku, 1974; Lidová architektura. Encyklopedie /s J. Vařekou/, 1983; Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem, in: Archaeologia historica 12, 1987, s. 47–83), v kontextu zemí střední Evropy (Kulturní společenství a interetnické vztahy v lidovém stavitelství v Podunají, 1970) a Evropy jihovýchodní (Die Volksarchitektur in Westbulgarien im 19. und zu Beginn des 20. Jh., 1966; Vliv rozkladu velkorodiny na vývoj lidového obydlí v západním Bulharsku, in: ČL 52, 1965, s. 164–175). Zvláštní pozornost věnoval etnologickému studiu vinohradnictví (Tradiční vinařství na Moravě, 1974; Jihomoravské vinohradnictví. Tradice a současnost, 1984; Die Weinbaukultur in Mähren im Kontext der europäischen Entwicklung, in: Ethnologia slavica 17, 1985, s. 13–52).

Výzkumy duchovní kultury zaměřil na obyčejové tradice rodinného a kalendářního cyklu (Jízda králů. Lidový obřad, hra, slavnost, 1990, s kol.), na slavistické komparace (Sveti Gjorgji vo narodnata tradicija na slovenskite narodi, in: Makedonski folklor 6, 1973, č. 12, s. 87–91), na kartografický výzkum (Výroční obyčeje, 1982) a na mezioborové pojetí svátků (Vánoce v české kultuře, s kol., 1988). Folkloristika je v jeho díle zastoupena edicemi pohádek (Bulharské pohádky, 1970; německy 1971), malých žánrů (Lidové povídky ze Slovácka /s D. Holým/, 1967; Z valašských kopců, chalup a strání /s J. Balharem/, 1989) a studiemi o folkloru v současnosti (Autentický a stylizovaný folklor jako fenomén kulturního života současné vesnice, in: Československá slavistika, 1983, s. 243–251).

F. koncipoval týmové výzkumy současné vesnice, zaměřené na tradice lidové kultury (Jihomoravská družstevní vesnice. Etnografická charakteristika, 1989) a vedl interdisciplinární projekty, z nichž vyšly monografie obcí (Horní Věstonice. Společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice, 1984) a deset svazků ediční řady Lidová kultura a současnost. Realizoval empirické výzkumy kulturní identity Moravanů (Historické vědomí obyvatel Moravy a Slezska, in: VVM 42, 1990, s. 358–384; Die mährische Identität: Dimension und Konflikt des historischen Bewußtseins, in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 45, 1991, s. 367–389; Etnografické skupiny a moravanství, in: Jižní Morava 27, 1991, s. 223–258).

Od empirie směřoval k teorii a metodám etnologického studia, zejména kartografickým a historickým (Periodizace české lidové kultury, 1988). Přivedly ho ke vztahům národní a lidové kultury a k otázkám kulturní identity Evropy (Národopisná utopie nebo kulturní perspektiva? Lidová kultura jako faktor etnické identity, in: Národopisné aktuality 26, 1989, s. 145–158; Kulturní prostor střední a jihovýchodní Evropy. Dimenze lidové kultury, in: Ethnologia Europae centralis 1, 1992, s. 11–23).

D: bibliografie: V. F. (1934–1992), in: Bibliografická příloha Národopisné revue č. 6, 1994 (sestavila V. Frolcová); Vědecký odkaz V. F. (1934–1992), I. Dorovský – V. Frolcová – V. Nekuda (eds.), 1995.

L: J. Botík, V. F. päťdesiatnikom, in: Slovenský národopis 32, 1984, s. 513 až 520; J. Souček, Doc. PhDr. V. F., CSc., in: Národopisné aktuality 21, 1984, s. 79–83; J. Kubíček, V. F. laureátem Herderovy ceny, in: VVM 41, 1989, s. 380–381; L. Tarcalová, Úvodem, in: Slovácko 33–34, 1991–1992, s. 5–7; J. Botík, Za V. F., in: Slovenský národopis 40, 1992, s. 477–479; I. Gaál, Elment V. F., in: Hírharang 1992/3, s. 19; J. Janák, Profesor V. F. zemřel, in: Universitas 1992, č. 4, s. 72–73; Z. Měřínský, Zemřel univerzitní profesor PhDr. V. F., DrSc., in: VVM 44, 1992, s. 402–404; J. Vařeka, Nachruf auf V. F., in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 46, 1992, s. 537–538; týž, Za V. F., in: ČL 80, 1993, s. 74–78; B. Beneš, Vědecký odkaz V. F., in: Slovácko 36, 1994, s. 62–63; V. Frolcová, K nedožitým šedesátinám V. F., in: VVM 46, 1994, s. 283–285; J. Langer, Nedožité šedesátiny prof. PhDr. V. F., DrSc., in: ČL 82, 1995, s. 261; J. Langer, Inspirace V. F., in: Ethnologia Europae centralis 6, 2003, s. 7–10; M. Válka, V. F. jako pedagog brněnské univerzity, in: tamtéž, s. 10–13; J. Krist, V. F. a Strážnice, in: tamtéž, s. 13 až 16; V. Frolcová, Bibliografie ohlasů díla V. F., in: tamtéž, s. 16; J. Jančář, V. F. – inspirativní osobnost české etnologie, in: Národopisná revue 19, 2009, s. 198–200; V. Frolcová, Výzkum lidové duchovní písně v 21. století a metodické inspirace V. F., in: Národopisný věstník 71, 2012, č. 2, s. 5–16.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Věra Frolcová