GERLICH Karel 5.3.1905-20.11.1944

Z Personal
Karel GERLICH
Narození 5.3.1905
Místo narození Přerov
Úmrtí 20.11.1944
Místo úmrtí Brno
Povolání 44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 611

GERLICH, Karel, * 5. 3. 1905 Přerov, † 20. 11. 1944 Brno, právník, soudce, pedagog

Byl synem Antonína G., poštovního kontrolora, později ředitele poštovního úřadu v Přerově a překladatele. Studoval na českém státním reálném gymnáziu v rodišti, kde 1924 maturoval, a na Právnické fakultě MU v Brně (JUDr. 1928). Tam 1928–30 konal soudní praxi jako praktikant a auskultant, od 1930 pracoval jako soudce brněnského Krajského soudu, od 1931 jako sekretář a od 1937 jako soudní rada tamního Nejvyššího soudu. Přechodně působil 1940–41 opět u brněnského Krajského soudu. Od 1930 byl také tajemníkem Společnosti pro mezinárodní právní ochranu mládeže v ČSR a ředitelem její úřadovny. 1933 se oženil s Marií, roz. Javůrkovou, z Letovic, manželství zůstalo bezdětné.

Na brněnské právnické fakultě se 1933 habilitoval pro obor československé civilní řízení soudní na základě publikace Rozhodčí řízení v občanských rozepřích právních (1932). Už 1936 se chtěl ucházet o mimořádnou profesuru na základě spisu Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním (1934), avšak rozhodnutí fakultní komise bylo odloženo (mj. také kvůli kritické recenzi prof. V. Hory v časopise Právník). Teprve po zveřejnění studie Soudní řízení ve věcech manželských (1939) bylo zpracováno jmenování, které však nebylo do uzavření českých vysokých škol dořešeno.

G. patřil ke stoupencům normativní teorie, kterou aplikoval na oblast procesního práva. Dále napsal několik komentářů z oblasti rodinného práva, jež souvisely s jeho aktivitami ve Společnosti pro mezinárodněprávní ochranu mládeže: k alimentačnímu zákonu (1931, německy 1932), předpisům týkajícím se právních poměrů rozvedených a rozloučených manželů a jejich dětí (1934) a k vládnímu nařízení o sporech o rodový nebo pokrevní původ (1941). Dále publikoval více než dvě desítky odborných článků: zejména ve Všehrdu a Časopisu pro právní a státní vědu. Psal hesla do Ottova slovníku naučného nové doby, Slovníku národohospodářského, sociálního a politického, Slovníku veřejného práva československého a Komentáře k československému obecnému zákoníku občanskému. Už jako student vstoupil do redakce časopisu Všehrd, od 1932 pracoval jako tajemník a od 1940 jako redaktor Časopisu pro právní a státní vědu, a když bylo jeho vydávání zastaveno, přešel do redakce časopisu Právník (1944). S touto činností souvisela příprava jubilejních či vzpomínkových článků. Za studií starostoval brněnskému Československému akademickému spolku Právník a předsedal tamnímu Svazu československého studentstva, stal se členem Vysokoškolského sdružení pro Společnost národů, Právnické jednoty moravské (1939 byl jednatelem druhým a 1940 prvním). Zahynul při spojeneckém (americkém) náletu na Brno.

D: výběr: Před světovou hospodářskou konferencí, in: Všehrd. List československých právníků 8, 1927, s. 162–165; K právní povaze řízení rozhodčího, in: Časopis pro právní a státní vědu 12, 1929, s. 111–120; Alimentační zákon československý ze dne 16. prosince 1930, č. 4/1931 Sb. z. a n. S dodatky o alimentačním právu v Rakousku, Francii a Německu, 1931 (též německy 1932); Žaloby určovací, in: Právník 71, 1932, s. 173–186; Příruční sbírka justičních zákonů platných v zemích české a moravskoslezské, 1933 (dodatky 1935, 1937 a 1940, s A. Bedöem); Procesní způsobilost a právnická osoba, in: Časopis pro právní a státní vědu 17, 1934, s. 39–42; Studium disciplin procesních, in: Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 13, 1935, s. 97–104; K právní povaze nesporného řízení, in: Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Františka Weyra, 1939, s. 77–87; Soudní určení rodového a pokrevního původu. Vznik a vývoj problému v literatuře, judikatuře a legislativě, 1941; Pro řízení o návrhu na výzvu manžela k návratu do manželského společenství platí zásady řízení sporného, in: Časopis pro právní a státní vědu 25, 1942, s. 191–195.

L: AČP, s. 111; OSND 2/1, s. 847; Kulturní adresář 2, A. Dolenský (ed.), 1936, s. 130; KSN 4, s. 470; H. Bulín, Za docentem K. G., in: Právník 83, 1944, s. 347–349; týž, K. G., in: Naše věda. Kritický měsíčník 24, 1946, s. 103–104; týž, K. G., in: Sborník věd právních a státních 44–46, 1946, s. 187 až 189; V. Kubeš – O. Weinberger, Brněnská škola právní teorie (normativní teorie), 2003, s. 413 (s neúplným soupisem díla); L. Vojáček, Brněnská právnická fakulta v meziválečném období let 1919–1939, in: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1939) a jejich místo ve střední Evropě 1, 2010, zvl. s. 178–180; http://encyklopedie.brna.cz (stav k 1. 4. 2015).

P: Archiv MU, Brno, fond A 1 Rektorát, karton 44/992; osobní spis K. G., fond A 5 Právnická fakulta (stará manipulace), kniha č. 142, Protokol o přísných zkouškách 1, fol. 434; ZA, Opava (pobočka Olomouc), inv. č. 10 627, sign. Př I 49, matrika nar. řkt. f. ú. Přerov 1903–08, fol. 264; MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, matrika oddaných řkt. f. ú. Letovice 1861–1934, fol. 470.

Ondřej Horák