GERT Richard 21.5.1923-28.10.1982

Z Personal
Richard GERT
Narození 21.5.1923
Místo narození Krnov
Úmrtí 28.10.1982
Místo úmrtí Brno
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 617

GERT, Richard, * 21. 5. 1923 Krnov, † 28. 10. 1982 Brno, elektrotechnik

Byl synem přednosty okresního soudu Siegmunda G. a Gertrudy Gerry, roz. Siebenscheinové, z Kyjova. Vystudoval reálku v Brně, 1940 maturoval. Za druhé světové války pracoval v elektrotechnických firmách, kde se vyučil elektrotechnikem, a na stavbě trati Brno–Tišnov, 1941–45 byl internován v Terezíně, Osvětimi a Dachau. Absolvoval obor slaboproud na brněnské technice (Ing. 1948), kde krátce pracoval jako asistent Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky na odboru strojním a elektrotechnickém u prof. A. Bláhy, 1948–50 konal vojenskou prezenční službu. V Brně-Židenicích se v červenci 1948 oženil s Marií Vinklerovou.

Od 1950 působil ve Výzkumném ústavu energetickém (EGÚ) v Brně. 1956 obhájil hodnost CSc. disertací Výzkum zotaveného napětí v československých sítích a z něho plynoucí důsledky pro zkoušky vypínačů, od 1957 vedl výzkumný směr silnoproudých zařízení elektrizační soustavy, 1970 získal hodnost DrSc. (Spínací pochody a přepětí v elektrických sítích vn a vvn a požadavky na provoz a parametry jejich zařízení, soubor publikovaných prací). Věnoval se výzkumu zotaveného napětí, vypínačů, modelům přechodných jevů, algoritmům pro výpočtové programy, spínacím přepětím i vnitřním přepětím v našich elektrických sítích. Používal ojedinělé přístrojové vybavení, takže pomáhal při měřeních na zprovozňovaných přenosových soustavách 400 kV v tehdejší NDR, Rumunsku, Polsku i Jugoslávii; zpracoval šest desítek vědeckých publikací, závěrečných zpráv výzkumných úkolů a československých státních norem. Od 1959 učil vysoké a velmi vysoké napětí na Energetické fakultě VUT, spoluvytvářel anglicko-české elektrotechnické názvosloví. Pracoval jako sekretář studijní komise CIGRÉ (International council on large electric systems) č. 33 Přepětí a koordinace izolace (1964–82), podílel se na textaci odborných textů studijní komise CIGRÉ č. 13 Spínací přístroje a také na rozmanitých činnostech v oboru přepětí, zkoušení a koordinace izolací ve čtvrté sekci stálé komise pro elektrickou energii RVHP (1965–82).

Byl členem vědeckých rad Výzkumného ústavu energetického a Výzkumného ústavu elektrických přístrojů a rozvaděčů, komise pro obhajobu kandidátských disertačních prací na VUT Brno a SVŠT Bratislava, dále redakčních rad Bulletinu EGÚ a Elektrotechnického časopisu. Obdržel státní vyznamenání Za vynikající práci a resortní vyznamenání Čestný odznak ministra federálního ministerstva paliv a energetiky a Budovatel energetiky.

D: Zotavené napětí a bezpečnost energetických zařízení, 1956 (se S. Svobodou); Technický a ekonomický rozbor problematiky zotaveného napětí v energetických soustavách, 1957; Elektrotechnika. 1. Elektrické sítě, 1964 (s V. Listem a B. Pavlovským); Provozní přepětí v elektrizačních soustavách, 1964. Normy: ČSN 35 4201 Zásady pro volbu vypínačů, 1964; ČSN 34 0025 Koordinace izolace zařízení střídavých sítí vn a vvn, 1965; ČSN 38 0412 Stanovení průběhu zotaveného napětí v sítích vn a vvn, 1967; ČSN 33 0400 Koordinace izolace elektrických sítí se jmenovitým napětím nad 1 kV, 1981.

L: V. Vyskočil a kol., Ing. R. G., DrSc. – in memoriam, in: Elektrotechnický obzor 72, 1983, č. 1, s. 47–48; Tomeš 1, s. 364; http://encyklopedie.brna.cz/ (stav k 5. 10. 2015).

P: Archiv VUT, Brno, fond G 1 Ing. G. R., osobní spis (dvě složky); fond Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky VŠT Dr. E. Beneše, Brno 1945–1952 (5 kartonů).

Gustav Novotný