GOZZIO ab Orvieto *?1245

Z Personal
Orvieto ab GOZZIO
Narození kolem 1245
Místo narození Florencie (Itálie)
Úmrtí ?
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 708-709

GOZZIO ab Orvieto (též GOZZIUS z Orvieta), * kolem 1245 Florencie (Itálie), † ?, právník

Syn Bartola Florita byl v italských pramenech poprvé zaznamenán 1265, kdy působil jako scholár v Bologni. Na tamní univerzitě získal G. právnické vzdělání a stal se profesorem římského a kanonického práva. Věhlasu však dosáhl až po příchodu do Čech (1294), kde se na doporučení kardinála Mattea Rossa Orsiniho podílel na zákonodárné činnosti Václava II. Jeho úkol spočíval v sestavení do té doby neexistující kodifikace zemského procesního práva. Kvůli silnému odporu stavů se práce na přípravě zákoníku brzy zastavily, a proto byl G. pověřen realizací horního zákona. Dílo označované jako Ius regale montanorum nebo Constitutiones iuris metallici představovalo unikátní soubor pravidel materiálního i procesního báňského práva určeného pro horníky v Království českém. G. se na tvorbě zákona podílel jako jeden z hlavních autorů a na jeho výslednou podobu měl zásadní vliv. Znalost obojího práva mu umožnila koncipovat strukturu zákoníku po vzoru justiniánských Institucí. Obsah Ius regale montanorum tvořily čtyři knihy (De personis, De iure argentifodinarum, De concessionibus, De ordine iudiciario) a předmluva. Římské právo G. zásluhou proniklo také do vlastní právní úpravy zákoníku a jeho přítomnost je nejvíce zřetelná ve třetí, a zejména čtvrté knize, která obsahuje pravidla a definice římsko-kanonického procesu. K dalším zásluhám, které byly G. připsány, patří implementace pracovněprávních norem do textu zákona, které nově postavily horníky do role námezdných dělníků.

Původním jazykem Ius regale montanorum je latina, později byl text přeložen do němčiny a češtiny; k nejznámějším českým překladům patří redakce Petra Přespoleho z druhé poloviny 15. století.

Zákoník byl dokončen mezi 1300–05 a v praxi se používal až do poloviny 19. století, kdy jej definitivně nahradil rakouský horní zákon. Role G. v právním vývoji středoevropského horního práva je nesporná; jeho další životní osudy po dokončení Ius regale montanorum však nejsou známy.

D: Codex juris Bohemici, H. Jireček (ed.), 1867, s. 265–435; Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov, J. Bílek (ed., překlad P. Přespole), 2002.

L: E. Ott, Beiträge zur Rezeptionsgeschichte des römisch-kanonischen Prozesses in den böhmischen Ländern, Leipzig 1879; A. Zycha, Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf der Grundlage des Bergrechts von Iglau, Berlin 1900; H. Jireček, Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století, 1903; H. Bulín, Nejstarší kodifikace procesního práva v Čechách, in: Právněhistorické studie 2, 1956, s. 85–129; M. Boháček, Dva nepovšimnuté rukopisy horního zákona krále Václava II., in: Studie o rukopisech 5, 1966, s. 41–96; F. Hoffmann, Rukopisné sborníky horního práva, in: tamtéž 10, 1971, s. 65–137; týž, Kutnohorský právní kodex, in: tamtéž 12, 1973, s. 53–70; M. Boháček, Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren, in: Ius Romanum Medii Aevi 5, 1975, č. 11; J. Bílek, České horní právo. Královské právo horníků 2, 1978; J. Pošvář, Společenské vztahy v Ius regale montanorum, in: Studie z dějin hornictví 9, 1978, s. 15–28; J. Bílek, K otázce historického významu Ius regale montanorum, in: ČČH 77, 1979, s. 730–741; R. Makarius, Vliv kutnohorského „Ius regale montanorum“ na vývoj českého a evropského horního práva, 2000; E. Šimečková, Pracovněprávní ustanovení Horního zákoníku Václava II. – k 800. výročí vydání Horního zákoníku, in: Právník 139, 2000, č. 3, s. 294–309; G. Ch. Pfeifer, Ius regale montanorum. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Rezeptionsgeschichte des römischen Rechts in Mitteleuropa, Ebelsbach 2002; R. Makarius, Z dějin královské, císařské a státní báňské správy, 2004; J. Alt, Dokazování v řízení před horním soudem podle Ius Regale Montanorum, in: Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the Cofola 2008 conference, R. Dávid et al. (eds.), 2008, s. 943–953; L. Jangl, České horní právo a baňská historie. Metodika báňsko-historického výzkumu, 2010; P. Jánošíková, Středověké prameny horního práva v zemích Koruny české, in: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám, K. Bubelová (ed.), 2010, s. 203–215; L. Jangl, Působení krále Václava II. Na vznik horního zákona Ius regale montanorum, in: Vlastivědný sborník Vysočiny (odd. věd společenských) 17, 2010, s. 3–25; P. Jánošíková, Mining Business Pursuant to „Ius regale montanorum“ in the 14th Century, in: Journal on European History of Law 2, 2011, č. 2, s. 165–168; J. Bílý, Jus regale montanorum, in: K. Schelle – J. Tauchen (eds.), Encyklopedie českých právních dějin 2 (D–J), 2016, s. 869–872.

Lenka Šmídová Malárová