GRÉGR Josef 27.7.1795-27.1.1884

Z Personal
Josef GRÉGR
Narození 27.7.1795
Místo narození Březhrad (dnes č. o. Hradec Králové)
Úmrtí 27.1.1884
Místo úmrtí Praha
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 735

GRÉGR, Josef (též GROEGER, GRÖGER), * 27. 7. 1795 Březhrad (dnes č. o. Hradec Králové), † 27. 1. 1884 Praha, lesník

Syn mlynáře Antonína Grögera, Čecha ze Stěžer, a Barbory, roz. Srdínkové, z Hradce Králové; G. měl staršího bratra Františka, dědice mlýna, a tři sestry. V Hradci Králové navštěvoval gymnázium a potom praktikoval v katastrálním úřadě. 1822 nebo 1825 byl přeložen do hornorakouského Steyru, kde pracoval jako státní katastrální geometr. 1827 se vrátil do rodiště a byl zaměstnán u staveb rybničních hrází královéhradecké obce. 1833 nastoupil jako lesní pojezdný v polesí Nový Dvůr, které patřilo do majetku města Písku. 1856 postoupil na polesného a přesídlil do Písku; byl titulován rovněž jako lesmistr a vedoucí hospodář tamních lesů. 1868 byl zvolen čestným měšťanem a 1870 odešel na odpočinek.

Dosud se nepodařilo zjistit, kde a jak G. nabyl odborného lesnického vzdělání. Prosazoval holosečné hospodaření, dal provádět ve značném rozsahu lesní polaření (tzv. lesorolnické hospodářství, pěstování brambor a žita na pronajatých pasekách velké rozlohy) a na těchto plochách umělou obnovu lesa. Výsledky zalesňovacích prací 1861 uznale hodnotili účastníci čtrnáctého sjezdu prestižního německo-českého lesnického spolku Böhmischer Forstverein. G. napsal česky brožuru s popisem svěřených lesů. Jeho symetrické způsoby zakládání smíšených porostů se z dlouhodobého hlediska neosvědčily, poněvadž nebraly zřetel na stanovištní poměry a přinesly zásadní úbytek jedlového a bukového podrostu. G. zvětšil rozlohu svěřených lesů intenzivním zalesňováním neplodných, strmých a skalnatých strání podél řeky Otavy, budoval lesní cesty a školky.

Uzavřel sňatek s Josefinou, roz. Pillewitzerovou (1801–1873). Budoucí manželku poznal ve Steyru, měl s ní syna, ale oženit se mohl až po smrti jejího otce 1829, který ke sňatku nesvolil. Manželé vychovali syny Eduarda (1827–1907), Julia (1831 až 1896), dále nadlesního Gustava (1832–1894), absolventa pražské techniky, zeměměřiče v Chorvatsku a poté do 1870 lesního správce bechyňského velkostatku, a čtyři dcery: Františku Žižkovou, Karolínu Schulzovou, Marii Merglovou a Luisu Horlivou. Zřejmě pod vlivem synů se G. 1866 začal na úředních písemnostech podepisovat českou podobou svého příjmení.

Na myslivně za Novým Dvorem (dnes č. o. Písek) byla 2008 lesníku Josefu G. a jeho dvěma nejstarším synům odhalena pamětní deska.

D: Krátký popis lesnických a statistických poměrů městské obce Písecké (též Kurze Beschreibung der forstlich-statistischen Verhältnisse der Comune Stadt Písek. Eine Festgabe für die Mitglieder des böhmischen Forstvereins, welche die zu Písek im J. 1861 stattgefundene XIV. Versammlung besuchten), 1861 (s mapou čtyř polesí a tříd stáří porostů).

L: J. Schmiedl, Repräsentanten-Bericht über die 14. Generalversammlung des böhmischen Forstvereins zu Pisek am 12., 13. und 14. August 1861, in: Verhandlungen der Forst-Section für Mähren und Schlesien 1862, č. 2, s. 30–51; J. G., in: Otavan 6, 1884, č. 5, s. 41; K. Knapp, Zakládání a pěstování porostů v lesích král. města Písku od dob nejstarších až po dnešní dobu, in: Háj. České lesnické rozhledy 35, 1906, s. 84–85, 97–99, 114–115; Edvard G., in: Otavan 29, 1907, č. 14, s. 2; Lesmistr J. G., in: Háj 37, 1908, s. 175–176; A. Sedláček, Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou, 1913, s. 61, 63–65, 166; Paměti prof. K. Ningra. Písecké vzpomínky, J. Malý (ed.), 1932, s. 65, 195–196; J. Frič a kol., Velké vzory našeho lesnictví, 1958, s. 74–75; E. Grégr, Historie rodiny, [1996], s. 11–20 a passim; vv, Když bratři Grégrové studovali v Písku, in: Písecké postřehy 8, 1999, č. 10, s. 5; J. Fröhlich, Pamětní deska Grégrům, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 45, 2008, č. 2, s. 136–141; http://rodopisna-revue-online.tode.cz/2015-3/25-26-skock-gregr.pdf (stav k 24. 3. 2016).

P: SOkA, Písek, Archiv města Písek, sign. D II Gröger, kart. 1162, materiály k veřejnému působení a životu J. G. (1833–84); sign. Al 526, kart. 258, spisy o vyšetřování údajného špatného hospodaření J. G. v píseckých lesích (1866–68); sign. Al 161–172, kart. 216–218, různá nařízení pro stejné lesy (1833–70); Archiv města – Městský úřad Písek, knihy č. 904–916, protokoly lesního zařízení (1857–70).

Gustav Novotný, Jiří Pešta, Jiří Prášek