GRABNER Leopold 21.7.1802-4.11.1864

Z Personal
Leopold GRABNER
Narození 21.7.1802
Místo narození Breitenfurth (u Mödlingu, Dolní Rakousko)
Úmrtí 4.11.1864
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 711

GRABNER, Leopold, * 21. 7. 1802 Breitenfurth (u Mödlingu, Dolní Rakousko), † 4. 11. 1864 Vídeň (Rakousko), lesník, pedagog, odborný spisovatel

Byl synem lesního pojezdného. Ve Vídni absolvoval gymnázium i c. k. lesnický ústav (K. k. Forstlehranstalt, též Forstakademie Mariabrunn, 1821–23). Tam 1823–27 pracoval jako elév a asistent. Pak postoupil na místa podlesního a provizorního lesního na dnes nezjistitelném polesí vídeňských lesů, na písaře vrchního lesního úřadu v Purkersdorfu či od 1830 na inženýra lesního úřadu města Vídně, kde se učil hospodářské úpravě lesů a současně přednášel přírodovědu na mariabrunnské škole. Už 1833 byl jmenován řádným profesorem lesnictví na mariabrunnském učilišti, kde vedl také katedru lesnictví. Od 1847 působil jako nejvyšší lichtenštejnský lesník, čili postupně jako lesmistr, lesní rada i představený knížecí dvorské kanceláře ve Vídni. Odtud se snažil postupně přebudovat celou organizaci lesnictví na knížecích kondominiích: Především dal zmodernizovat hospodářskou úpravu lesů, 1848 vy dal instrukci o novém zaměření i rozdělení lesů a výpočtu výtěže na podkladě saské plošné soustavy, jeho přičiněním vznikaly četné lesní školky a pozornost věnoval probírkám. Postaral se o to, že od poloviny 19. století byly lichtenštejnské lesy nejlépe systemizovány v rakouském mocnářství a že poskytovaly mimořádný výnos. Od prosince 1849 předsedal lesnické sekci c. k. Moravsko-slezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně. Tehdy navrhl zřízení lesnického učiliště v každé rakouské korunní zemi kvůli výcviku personálu i dozoru nad lesy malé výměry a zasloužil se o prestižní lesnickou školu v Úsově (přeložená později do Sovince a Hranic na Moravě). Byl členem Rakouského říšského lesnického spolku (Österreichischer Reichsforstverein) a také zakládajícím redaktorem jeho tribuny, rakouského lesnického čtvrtletníku Oesterreichische Vierteljahresschrift für das Forstwesen (1851–53, první tři ročníky).

G. byl vybudován památník ve Vídni a 1929 na Školním lesním statku (Masarykův les) u Adamova (u Brna).

D: výběr: Anfangsgründe der Naturkunde für den Forstmann 1–2, Wien 1838; Grundzüge der Forstwirthschaftslehre. 1–2, tamtéž 1838–1841; Tafeln zur Bestimmung des kubischen Inhaltes cylindrischer und kegelförmiger Nutz- und Bauholzstücke, der Klafterhölzer und ganzer Holzbestände, so wie zur Preisberechnung des Holzes nach dem Kubikfuße, tamtéž 1840; F. Fiscali, Deutschlands Forstcultur-Pflanzen, Wien–Olmütz 1856 (kde úvod od L. G.). Časopisecké příspěvky: Ueber Behandlung und Ertrag des Buchenhochwaldes, in: Mittheilungen der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 1845, č. 30 (Juli), s. 233–239; Ergebnisse der zur Erforschung der besten Fällungszeit und Behandlung des Holzes angestellten Versuche, in: Oesterreichische Vierteljahresschrift für Forstwesen 1, 1851, s. 292–300; Ueber praktischen Waldbau-Unterricht, in: tamtéž, s. 395–399; Die fürstlich Alois Liech tenstein’schen Forste in den Kronländern Nieder-Oesterreich, Mähren, Schlesien, Böhmen und Ungarn, in: tamtéž 7, 1857, č. 3, s. 209–239.

L: ADB 9, s. 539–540 (se soupisem literatury); OSN 10, s. 384; ÖBL 2, s. 40 (se soupisem literatury); DBE 4, s. 117; R. Micklitz – E. Lemberg, Forst- -Schematismus für Mähren und Schlesien…, 1861, passim; Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1865, s. 105; F. von Löffelholz-Colberg, Forstliche Chrestomathie. 2, Berlin 1867, s. 193 (č. 396), 308–309; Aufruf für ein Grabner-Denkmal, in: Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde 1867, seš. 1. (57.), s. 103–107; Ch. d’Elvert, Geschichte der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, mit Rücksicht auf die bezüglichen Cultur-Verhältnisse Mährens und Österr. Schlesiens, 1870 (II.), s. 311; Forstrat L. G. und sein Wiener Denkmal, Wien 1879; R. Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmänner und um das Forstwesen verdienter Mathematiker, Naturforscher und Nationalökonomen, Berlin 1885, s. 110–111 (s neúplným soupisem díla a literatury); J. Nožička, Přehled vývoje našich lesů, 1957, s. 212, 259, 372–373, 381; J. Truhlář, Po stopách Julia Wiehla. Průvodce k semináři konanému dne 2. října 1998 na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, 1998, passim; G. Novotný, Tři lesní inženýři, 2015, s. 109 (se soupisem literatury); https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Leopold_Grabner (stav k 11. 2. 2017); http://www.wabo.boku.ac.at/ife/wir-ueber-uns/leopold-grabner/ (stav k 11. 2. 2017); http://www.adamovaokoli.cz/pamatniky/grabner.html. (stav k 11. 2. 2017).

Gustav Novotný