HÁJEK Mojmír 27.10.1913-26.3.1993

Z Personal
Mojmír HÁJEK
Narození 27.10.1913
Místo narození Miroslav (u Znojma)
Úmrtí 26.3.1993
Místo úmrtí Brno
Povolání 57- Sociolog
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 89

HÁJEK, Mojmír, * 27. 10. 1913 Miroslav (u Znojma), † 26. 3. 1993 Brno, sociolog, pedagog

Vystudoval reálné gymnázium v Ivančicích (1924–32) a obory filozofie a čeština na Filozofické fakultě MU (1932–37), kde obhájil disertační práci Sociologické šetření moravské vesnice v rozpětí generačním. Neslovice 1904–1934 (PhDr. 1938). Učil jako profesor na reálných gymnáziích v Hlučíně (1937–38), Ivančicích (1938–39) a v Brně-Husovicích (1939–50). Mezitím byl totálně nasazen jako pomocný dělník ve Škodovce v Račicích (u Hradce Králové), poté jako horník v dole Julius v Zastávce nedaleko Brna (1944–45). Po druhé světové válce vykonal vojenskou prezenční službu v  Uherském Hradišti a v Brně (1945–46) a vyučoval na gymnáziu v Brně-Husovicích. 1948 se oženil se středoškolskou profesorkou Ludmilou, roz. Zajícovou, a vychovali spolu dceru Janu a syna Zbyňka. 1945–50 byl uvolněn ministerstvem školství k výkonu funkce asistenta sociologického semináře prof. Inocence Arnošta Bláhy na Filozofické fakultě MU, od 1950 tam působil jako odborný asistent. 1949 předložil k obhajobě první verzi habilitační práce Sociologie horníka. Řízení nebylo ukončeno, poněvadž sociologie byla jako vysokoškolský obor v údobí 1950–65 zrušena.

H. se vrátil na gymnázium v Brně-Husovicích (1950–51), dále učil na pedagogickém gymnáziu (1951–53) a knihovnické škole v Brně (1953–58), byl zaměstnán rovněž v žákovském domově v Cihlářské ulici (1958–59) a na učňovské škole potravinářské a grafické (1959–64). Poté se vrátil k vědecko-pedagogické práci, byl jmenován odborným asistentem na oddělení sociologie katedry marxismu-leninismu na filozofické fakultě a od 1965 působil na nově založené katedře sociologie. 1966 na základě disertační práce Sociologie horníka v časovém průřezu 1946–1948 dosáhl hodnosti kandidáta věd, 1968 se habilitoval prací Sociologie horníka. Později předložil spis Kapitoly ze sociologie horníka (průmyslu), sociologie venkova (zemědělství) a sociologie jazyka (sociolingvistika), komise v Bratislavě jej schválila pro udělení titulu DrSc., avšak úspěšnému dokončení řízení v době tzv. normalizace nedošlo. H. organizoval a prakticky prováděl terénní výzkumy týkající se sociologie hornictví, venkova, jazyka i tělesné výchovy a sportu na východní Moravě a v Brně, kromě několika knižních titulů a sylabů vydal desítky studií v časopisech (např. Sociologická revue, Sociologický sborník, Sociologický časopis, Sociologica, Slezský sborník, Věda a život) a sbornících (SPFFBU ad.) mj. o dějinách a činnosti představitelů brněnské sociologické školy i pobočky Masarykovy sociologické společnosti. 1979 odešel do důchodu a dokončoval vlastní paměti i obsáhlou sociologickou bibliografii.

L: výběr: L. Nový, Docent PhDr. M. H., CSc., in: Universitas, 1993, č. 3, s. 56; P. Hauser, Vzpomínka na doc. PhDr. M. H., CSc., in: tamtéž 1999, č. 1, s. 38; J. Sedlák, Tři sociologové z Bláhovy Brněnské sociologické školy (B. Zwicker, J. Obrdlíková, M. H.), in: tamtéž 2010, č. 1, s. 53–59; týž, Sto let od narození a dvacet let od úmrtí M. H., in: tamtéž 2013, č. 4, s. 50–51.

P: Archiv MU, Brno, fond A1 Rektorát, osobní spisy, kart. 277/13; fond A2 Filozofická fakulta, osobní spisy, karton 4/5, 40/1; rigoróza, kart. 13/34, tamtéž, habilitace a profesury, kart. 30/10; fond B 81 M. H. (s inventářem); fond C fot I Sbírka fotografií, inv. č. 825; fond H III. Sbírka historické dokumentace, inv. č. 279/166, 177.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jitka Krylová