HAD Vojtěch 19.2.1635-11.1.1692

Z Personal
Vojtěch HAD
Narození 19.2.1635
Místo narození Praha
Úmrtí 11.1.1692
Místo úmrtí Luže (u Chrudimi)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 44

HAD, Vojtěch (též Adalbertus), * 19. 2. 1635 Praha, † 11. 1. 1692 Luže (u Chrudimi), jezuita, pedagog

Do jezuitského řádu vstoupil 1660 a po absolvování noviciátu zahájil studia teologie v Olomouci. Po dvou letech přešel na pražskou univerzitu, kde také studia dokončil. Na kněze byl vysvěcen 1665 v Praze a o rok později byl poslán do Telče, kde strávil dvanáct měsíců života v domě třetí probace. 1667–70 vyučoval filozofické disciplíny na univerzitě v Olomouci, na čas se stal spirituálem v Jičíně. Poté krátce pobýval v Praze a opět v Olomouci. Od 1676 až do smrti působil v Luži jako zpovědník majitelky panství Marie Maxmiliány Hýzrlové z Chodů, roz. Žďárské ze Žďáru, a představený místní jezuitské rezidence, o jejíž vybudování se zasloužil.

1969 oživil H. postavu v historickém románu Tovaryšstvo Ježíšovo spisovatel Jiří Šotola. Plasticky líčil celé období jeho působení, posunul však události tak, aby H. mohl být hlavní postavou příběhu po celou dobu zakládání a zřizování košumberské rezidence. Byl tu navíc postaven do pozice manipulátora svěřené hraběnky, který byl sám manipulován svými řádovými představenými i dalšími okolnostmi. Román byl 2004 zfilmován chorvatskými tvůrci (Družba Isusova, rež. Silvije Petranović).

D: Indago philosophica in universam Aristotelis peripatum quinquaginta thesibus (univerzitní teze), Wrocław 1670.

L: V. Oliva, Z minulosti Chlumku u Luže, 1907; V. V. Jeníček, Košumberská kronika 2, 1924, passim; týž, Poslední Slavatovna košumberská 1633–1690. Zakladatelka poutního chrámu v Panny Marie na Chlumku v Luži-Košumberku, 1940; M. Skřivánek, K počátkům jezuitské rezidence na Chlumku u Košumberka – epizoda z dějin protireformace, in: Rekatolizace v českých zemích. Sborník příspěvků z  konference v  Jičíně konané 10. září 1993, J. Francek (ed.), 1995, s. 85–94; V. Naňková, Poutní kostel Panny Marie na Chlumku v Luži, 2009; Luže v dějinách 1. Od počátků středověku do konce 17. století, E. Voráček (ed.), 2010, s. 112–164; H. Ošťádalová, Vznik a provoz poutního místa Luže-Košumberk – 17. a 18. století, 2010 (bakalářská diplomová práce, FF UP, Olomouc).

P: G. Iwanek SJ, Historia residentiae Kossumbergensis, rukopisy in: SOkA, Svitavy, pracoviště Litomyšl (Pozůstalost Františka Jelínka, kart. 3, inv. č. 15, p. 1–96 – opis ze čtyřicátých let 19. století s českými marginálními poznámkami) a NA, Praha, fond Rodinný archiv Adámků z Hlinska 1836–1944, kart. 109 (opis K. V. Adámka); SOkA, Svitavy, pracoviště Litomyšl, fond Vikariátní úřad v Litomyšli, kart. 16–17, podklady pro anály rezidence v Košumberku; http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/clpr54.htm (stav k 17. 12. 2017).

Jiří Havlík