HARTMANN Antonín 3.8.1864-18.3.1947

Z Personal
Antonín HARTMANN
Narození 3.8.1864
Místo narození Mladá Vožice
Úmrtí 18.3.1947
Místo úmrtí Praha
Povolání 44- Právník
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 262-263

HARTMANN, Antonín (Otakar), * 3. 8. 1864 Mladá Vožice, † 18. 3. 1947 Praha, právník, státní úředník, odborný spisovatel

Byl synem notáře Aloise H. působícího v Mladé Vožici (1861–99). Maturoval 1882 na reálném gymnáziu v Táboře, zapsal se na právnickou fakultu ve Vídni, studia ukončil na české fakultě v Praze (1888). Po tříměsíční notářské praxi působil od 1888 v soudní službě u krajských soudů v Táboře, krátce v Českých Budějovicích a u okresního soudu v Plánici (od 1890 auskultant, 1895 adjunkt, 1897 samosoudce a 1904 tajemník), dále u zemského soudu v Praze (od 1904, 1911 rada) a vrchního zemského soudu v Praze (od 1916). Od převratu 1918 pracoval na ministerstvu spravedlnosti (od 1919 přednosta civilního legislativního odboru), 1932 odešel na vlastní žádost do výslužby. Podílel se na přípravě řady právních předpisů (např. manželské novely, 1919; zákonů o zajištění půdy drobným pachtýřům, 1919; o zrušení svěřenectví, 1924; o osvojení, 1928), zejména na rekodifikaci občanského zákoníku (vedl práce v subkomitétech, 1926–31 předsedal tzv. superrevizní komisi). Od 1905 byl členem Právnické jednoty v Praze (1926–30 prvním náměstkem starosty).

Odborně se věnoval zejména soukromému právu a občanskému právu procesnímu. Publikoval prakticky zaměřené práce – komentované zákony, sbírky vzorů (formulářů) a příručky (pojednání). Komentoval zejména procesní předpisy – civilní řád soudní (1898), exekuční řády (1898, 1925) a předpisy o soudech a soudnictví (1923, 1927 a 1933), ale také některé hmotně-právní předpisy, na jejichž přípravě se podílel: zákon o nakladatelské smlouvě (1923) a zákon o soukromých zaměstnancích (1934), včetně předpisů o statkových úřednících, pracovní době, nedělním klidu a cizincích. Věnoval se rovněž právu knihovnímu (1890, 1929), jazykovému (1925, 1932) či automobilovému (1934 a 1936). Pravidelně připravoval další vydání, případně dodatky, reagující na legislativní změny. Vzory vydával jak z oblasti procesního (od 1898), tak hmotného práva (1935). Přeložil a částečně upravil sbírku vzorů k procesním řádům c. k. ministerstva práv, které české vydání z roku 1898 autorizovalo, navazoval na ni také u pozdějších vydání vzorů (od 1926); u sbírky z oblasti knihovního práva se stal spoluautorem J. V. Bohuslava (od 6., opravené vyd. z 1924, 9., doplněné vyd. 1941 již samostatně). Příručky publikoval na počátku své kariéry (o službě u okresních soudů pro konceptní a manipulační úředníky) a dále po odchodu do výslužby, kdy se zaměřil zejména na oblast dědického práva (1935 a 1937).

Autorsky spolupracoval na projektech: Slovník veřejného práva československého (1929, 1932) a Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému (1935–37), pro který zpracoval judikaturu (u pasáží redigovaných F. Roučkem) a komentoval některá ustanovení. 1936–47 byl redaktorem dvanácti ročníků Právnické ročenky. Odborné články psal jen v omezené míře.

Podílel se také na vzdělávání právníků – jako rada zemského soudu vedl přípravný kurz pro kandidáty soudcovství, od 1916 byl zkušebním komisařem při soudcovských zkouškách, od 1919 zkoušel u státních judiciálních zkoušek občanské právo a civilní řízení soudní.

S manželkou Karlou, roz. Nitkovou (* 1867), měl děti Aloise (* 1894), Olgu (* 1895) a Karlu (* 1900).

D: Několik poznámek z praxe knihovní, in: Právník 29, 1890, s. 753–758; Poslední pořízení, 1935; Upomínací a rozkazní řízení, 1936; Několik poznámek k zákonu o jízdě motorovými vozidly, in: Právník 75, 1936, s. 358–369 a 495–513; Zákonná dědická posloupnost a projednání pozůstalosti v zemích české a moravské, 1937. Editor: Civilní řád soudní ze dne 1. srpna 1895 č. 113 ř. z. s uvozovacím zákonem a zákony a nařízeními v platnosti zachovanými 1–2, 1898; Sbírka vzorců k civilnímu řádu soudnímu a exekučnímu řádu, 1898, seš. 1–10; Exekuční řád ze dne 27. května 1896 č. 79 ř. z. s uvozovacím zákonem a zákony a nařízeními v platnosti zachovanými, 1898; Služba u okresních soudů: pomůcka pro konceptní a manipulační úředníky 1–2, 1902 a 1906–11; Zákon o nakladatelské smlouvě ze dne 11. května 1923, č. 106 Sb. z. a n., 1923; Sbírka příkladů knihovních žádostí a usnesení: s povšechnými předpisy knihovního práva o veřejných knihách a jejich vedení, od 6., opraveného vyd. 1924 (1930 německy, s J. V. Bohuslavem); Advokátní a notářská sazba a soudní poplatky, 1923, 2., rozmnožené vyd. 1930 (dodatky 1932 a 1936); Předpisy jazykového práva, 1925; Exekuční řády, 1925 (doplňky 1932), 2., doplněné vyd. 1934 (dodatky 1937); Sbírka vzorců k civilnímu soudnímu řádu a k exekučnímu řádu, 1926, 2., doplněné vyd. 1930; Nesporné řízení, 1926, 2. vyd. 1931; Sbírka vzorců k nespornému, konkursnímu a vyrovnávacímu řízení, 1927; Jednací řády soudů a státních zastupitelství se zákony, nařízeními a výnosy s nimi souvislými 1–2, 1927, 2., doplněné vyd. 1931; Obecný knihovní zákon ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a jiné předpisy knihovního práva, 1929 (dodatek 1931), 2., doplněné vyd. 1934; Předpisy o soudech, jejich organisaci a soudnictví, 1933 (dodatky 1938); Komentář automobilového zákona a souvislých předpisů civilních, správních, trestních s rozhodnutími nejvyšších soudů, 1934 (dodatky 1937, s J. Guttensteinem); Zákon o soukromých zaměstnancích z 11. července 1934, č. 154 Sb. z. a n., 1934; Zákony o motorových vozidlech s prováděcími nařízeními a souvislými předpisy: (zákon z 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, zákon z 12. dubna 1935, č. 77 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění, a jiné vztahující se na motorová vozidla), 1936; Vzory soukromoprávních smluv a prohlášení a podání v nesporných věcech, 1935.

L: Almanach českých právníků, 1904, s. 39; OSN 28, s. 541; MSN 3, s. 79–80; AČP, s. 124; OSND 2/2, s. 1036; Kulturní adresář 2, A. Dolenský (ed.), 1936, s. 151; KSN 5, s. 42; Osmdesáté narozeniny odborového přednosty min. sprav. v. v. A. H., in: Právní prakse 8, 1943–44, č. 9, s. 347–350; A. H. osmdesátníkem, in: Právník 83, 1944, seš. 7, s. 248–250; A. H. zemřel, in: tamtéž 86, 1947, seš. 3, s. 94; M. Stupková – M. Klečacký, Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849–1918, 2015, s. 125–126.

P: SOA, Třeboň – oddělení Třeboň, fond 24 Sbírka matrik Jihočeského kraje, 1587–1949 (1952), inv. č. 3479, kniha č. 17, sign. M 26–6, matrika nar. Mladá Vožice 1861–1880, fol. 232; SOkA, Tábor, fond B 42/NAD 176 Gymnázium Tábor, kniha č. 34; Archiv UK, Praha, fond Matriky UK, fond PřF UK; Archiv der Universität Wien, Nationale der Studierenden der Juridischen Fakultät Wintersemester 1882/83 G-K, sign. Jur. Nat. 165; NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 161, fol. 60.

Ondřej Horák