ČAREK Jiří 23.10.1908-23.12.1985

Z Personal
Jiří ČAREK
Narození 23.10.1908
Místo narození Praha
Úmrtí 23.12.1985
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik

ČAREK, Jiří, * 23. 10. 1908 Praha, † 23. 12. 1985 Praha, historik, archivář

Bratranec básníka Jana Č. (1898-1966). Po maturitě na pražském Jiráskově gymnáziu studoval historii a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě UK, kde byl žákem historiků profesorů Gustava Friedricha, Václava Vojtíška, Josefa V. Šimáka, Josefa Šusty a historika umění Vojtěcha Birnbauma. Současně navštěvoval 1928–31 Státní archivní školu. Zpočátku věnoval pozornost sfragistice, z níž publikoval první stati. Touto tematikou se zabýval i v disertační práci O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova, uveřejněné v osmém svazku Sborníku příspěvků k dějinám hlavního města Prahy (1938). 1932 byl promován doktorem filozofie. Během vojenské prezenční služby pracoval více než rok v Archivu Památníku osvobození a po odchodu do civilu se podílel na přípravě čtvrtého svazku edice Monumenta Vaticana. 21. 6. 1934 byl přijat do Archivu hlavního města Prahy. Jeho hlavní pracovní náplní se zpočátku stalo pořádání sbírek listin a typářů, zpracování odborných rešerší a skartace písemností městských úřadů. Za okupace 1943 se jeho zásluhou podařilo odvézt část archivních fondů a sbírek do depozitářů na zámcích v Mníšku pod Brdy a Hrubém Rohozci. Po skončení druhé světové války se v rámci stěhování archivu do Clam-Gallasova paláce zabýval tříděním a pořádáním archivního materiálu, pořizováním základních pomůcek k archivním fondům a sbírkám. Snažil se také přepsat některé části městských knih, které 8. 5. 1945 poničil požár staroměstské radnice. K městským knihám začal pořizovat nový rejstřík. V dalším období se zabýval zejména skartacemi písemností pražských soudů. 1960 byl jmenován archivářem hlavního města Prahy. Za jeho vedení se začala provádět inventarizace a katalogizace nově převzatých i starších fondů, církevních archivů, fondů škol a společenských organizací. V tomto období věnoval Č. pozornost i pražskému místopisu, především zpracování dějin staroměstských domů a stavebnímu vývoji staroměstské radnice. Napsal knihu Praha románská v kompendiu Dějiny Prahy (1947), zpracoval její vývoj od 10. století do konce vlády Karla IV., historií hlavního města se zabýval v práci Spojení pražských měst roku 1784 (1968). Na sfragistickou tematiku navázal statěmi o heraldice, které završil rozsáhlou knihou Znaky českých měst (1985). Redakčně se podílel na publikaci Městské a jiné úřední knihy v archivu hl. města Prahy (1956), věnované městským knihám jako důležitému pramenu k dějinám pražské aglomerace. Byl členem muzejní rady Muzea hl. města Prahy, vědecké archivní rady, redigoval Věstník Klubu Za starou Prahu. Pracoval v redakční radě Pražského sborníku historického a Archivního časopisu. Angažoval se v komisi památkové péče, v komisi pro pojmenování pražských ulic a 1968–85 zastával místo předsedy komise pro znaky měst Archivní správy ministerstva vnitra.

L: F. Holec, K životnímu jubileu PhDr. J. Č., in: Archivní časopis 18, 1968, s. 233–235; týž, Životní jubileum PhDr. J. Č., in: tamtéž 33, 1983, s. 227–230; 36, 1986, s. 56; F. Kutnar, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví 2, 1978, s. 362–363; Kutnar, s. 847–848; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 122; Tomeš 1, s. 185.

P: Archiv hl. města Prahy, fond J. Č.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Novotný, Jiří Šouša