Verze z 13. 10. 2019, 10:54, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ČERKAŠIN Alexandr 30.7.1897-?1971

Z Personal
Alexandr ČERKAŠIN
Narození 30.7.1897
Místo narození Jelisavětovskaja (Jelisavetovka, též Elisabethtal, Rusko)
Úmrtí 1971
Místo úmrtí Brno
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
14- Hydrolog
Citace Biografický slovník českých zemí 10, Praha 2008, s. 589

ČERKAŠIN, Alexandr, * 30. 7. 1897 Jelisavětovskaja (Jelisavetovka, též Elisabethtal, Rusko), † ? 1971 ? Brno, hydrolog, odborný spisovatel

Údaje o jeho rodičích, dětství a mládí nejsou známy. Po ruské bolševické revoluci emigroval do Československa. Studoval na lesnickém odboru VŠZ v Brně (dnes MZLU), kde byl v létě 1927 promován lesním inženýrem. 1928–38 pracoval u stavební správy přehrad v Plumlově a ve Vranově nad Dyjí. Zabýval se hydrologickými studiemi přehradních profilů včetně manipulačních řádů. Do 1960 působil v Brně v hydrologických útvarech, začleněných od 1964 do tamního Hydrometeorologického ústavu.

Č. patřil k předním československým odborníkům na aplikovanou hydrologii. Věnoval se zejména využití matematické statistiky k hodnocení hydrologického charakteru moravských toků. Jeho trvalým zájmem byly velké vody. Ve snaze vyloučit libovůli uživatelů při volbě parametrů popisujících geografické vlastnosti povodí navrhl 1956 empirický vzorec pro vyčíslení stoleté vody na povodích o ploše do 300 km2, známý jako Čerkašinův vzorec, který byl používán v hydrologické praxi. Vhodnost vzorce ověřoval na povodňových případech a dále jej upravoval. Pro technické účely vypracoval také normogramy pro navrhování příčných profilů říčních koryt a kanálů. Jeho největším odborným dílem byla Hydrologická příručka (1964), první práce tohoto druhu od vydání technického průvodce (1926). Jako cennou pomůcku s četnými přílohami ji používali odborníci na aplikovanou hydrologii, vodohospodáři a studenti vysokých škol.

Č. byl i nadaným malířem. Patrně na počátku 20. let obor studoval v Brně na umělecké škole u H. F. Wacha, malíře, sochaře, designéra a básníka. Údaje o Č. odchodu do výslužby, úmrtí a pohřbu nejsou známy. Komunistický režim ho posuzoval jako bělogvardějce a nekrolog nevyšel.

D: Hydrologická příručka, 1964; Klasifikace moravských řek podle variability průtoku, in: Vodní hospodářství 5, 1955, č. 4, s. 116n.; Velké vody na malých povodích, in: tamtéž 6, 1956, č. 11, s. 295n.; 7, 1957, č. 2, s. 49n.; Nový vzorec pro vyčíslení velkých vod na malých povodích, in: tamtéž 8, 1958, č. 9, s. 261n.; Povodeň na Zrzávce, in: tamtéž 9, 1959, č. 12, s. 538n.; Nomogram pro navrhování příčných profilů říčních koryt a kanálů, in: tamtéž 21, 1971-A, č. 3, s. 68n.

L: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno. Akademická obec 1919–1999, 1999, s. 257 (kde datum narození 30. 8. 1897).

Karel Krška, Gustav Novotný