Verze z 17. 9. 2019, 15:14, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ADAMEC Jan 8.5.1855-17.10.1925

Z Personal
Jan ADAMEC
Narození 8.5.1855
Místo narození Nemojany u Vyškova
Úmrtí 17.10.1925
Místo úmrtí Přerov
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 30

ADAMEC, Jan, * 8. 5. 1855 Nemojany u Vyškova, † 17. 10. 1925 Přerov, zemědělský odborník, agronom, pedagog, komunální politik

Pocházel ze zemědělské rodiny, starší bratr Františka A. (1866 až 1946). Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Brně studoval 1875–78 VŠZ ve Vídni, kde 1879 složil diplomové zkoušky. Už 1878 se stal profesorem rostlinné výroby na české zemské střední hospodářské škole v Přerově. Výsledky pokusů s pěstováním hospodářských rostlin publikoval ve výročních školních zprávách a odborných zemědělských časopisech. 1884 byla jeho zásluhou založena v Přerově kontrolní semenářská stanice, která se 1891 stala zemským ústavem. 1885 převzal redakci časopisu Moravský hospodář, který do 1899 řídil. V této době přispíval též do Lamblova Archivu zemědělského. 1891 byl jmenován ředitelem přerovské hospodářské školy. Za jeho správy byla postavena nová školní budova (1911–12) a rozšířen školní statek, který již předtím vedl jako moderní pokusný pěstitelský a šlechtitelský ústav. Usilovně propagoval zemědělskou osvětu a pokrok. 1897 až 1920 působil současně jako státní inspektor zemědělského školství na Moravě. Získal si vysokou autoritu, oblibu a značné zásluhy o rozvoj zemědělského školství. Na VŠZ v Brně se po 1918 stal docentem zemědělského družstevnictví a obchodní nauky a zkušebním komisařem pro učitele zemědělských škol. 1895 byl spoluzakladatelem první rolnické továrny na umělá hnojiva v Přerově a předsedou její správní rady. Působil v řadě zemědělských a hospodářských organizací, hlavně na Moravě (Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v Brně, Zemědělská rada pro markrabství moravské, Českoslovanská matice rolnická, správní rada Moravské agrární a průmyslové banky, aj.) a v přerovské městské samosprávě. 1920 odešel do penze. Za zásluhy o zemědělské školství a osvětu získal řadu poct. Po založení ČSAZ koncem roku 1924 se krátce před smrtí stal jejím členem.

D: Sklizeň rostlin hospodářských, 1892; Vzorný plán hospodářských staveb na Moravě, 1893; Kterak působiti na zlepšení jakosti ječmene, 1904; Význam vodních drah pro zemědělství na Moravě, 1908; Zásady úprav hnojení v moderním hospodářství, 1907; Stav pěstování konopí druhdy a nyní, 1923 aj.; řada odborných článků.

L: HSN 1, s. 19, 1130; nekrology in: VČAZ 1, 1925, s. 372n.; J. A., in: Výroční zpráva zemské vyšší hospodářské školy v Přerově za školní rok 1925–26, s. 3n.; E. Reich – B. Vláčil, ČSAZ v prvém desítiletí 1924–34, 1935, s. 66, 138; V. Fišmistrová, Vzpomínka na ing. J. A., in: Nové Přerovsko, 5. 5. 1995.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Gustav Novotný, Jan Novotný