BILOVSKÝ František 25.11.1876-6.11.1956: Porovnání verzí

Z Personal
(BILOVSKÝ_František_25.11.1876)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 25.11.1876
 
| datum narození = 25.11.1876
| místo narození =  
+
| místo narození = Držovice u Prostějova
| datum úmrtí =  
+
| datum úmrtí = 6.11.1956
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Brno
 
| povolání = 21- Odborník rostlinné výroby
 
| povolání = 21- Odborník rostlinné výroby
 
22- Odborník živočišné výroby
 
22- Odborník živočišné výroby
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>František BILOVSKÝ
+
}}
 +
 
 +
'''BILOVSKÝ, František,''' ''* 25. 11. 1876 Držovice u Prostějova, † 6. 11. 1956 Brno, právník, zemský úředník, pedagog''
 +
 
 +
Po maturitě na gymnáziu (1895) studoval právní nauky na
 +
české univerzitě v Praze. Po ukončení studií třemi státními
 +
a třemi rigorózními zkouškami (JUDr. 1899) vstoupil do
 +
soudcovské služby v Moravské Ostravě (1900–06). Soudcovskou
 +
zkoušku složil u Vrchního zemského soudu v Brně.
 +
Z této služby odešel a stal se referentem a radou v zemědělském
 +
referátu moravského zemského výboru v Brně (1907 až
 +
1922). Věnoval se záležitostem českého zemědělského školství
 +
a zákonodárným otázkám z oblasti zemědělství. Podílel
 +
se mj. na zřízení zemských hospodyňských škol v Olomouci,
 +
Rožnově, Velkém Meziříčí a v Telči a na novelizaci zemských
 +
zákonů scelovacího, melioračního, honebního a o závazných
 +
zemědělských společenstvech. Oženil se 1912 s Anežkou,
 +
roz. Koutnou, a spolu měli dvě dcery. V době první světové
 +
války na Zemském úřadě práce organizoval a řídil nábor
 +
pracovních sil pro zemědělství a úpravy kolektivních smluv.
 +
Po 1919 měl vliv na reorganizaci a na administrativní otázky
 +
Zemského zemědělského výzkumného ústavu v Brně.
 +
Postaral se i o výstavbu nové budovy VŠZ a zemědělského
 +
výzkumného ústavu. Zemský výbor opustil trvale až na jaře
 +
1926.
 +
 
 +
Ve studijním roce 1920/21 byl B. pověřen suplováním přednášek
 +
na stolici věd právních VŠZ v Brně. Tam byl 1921 jmenován
 +
honorovaným docentem a již v květnu 1922 řádným
 +
profesorem právních nauk a zemědělské politiky a ředitelem
 +
Ústavu právních věd. Jako docent přednášel o organizaci veřejné
 +
služby zemědělské a zemědělském správním právu na
 +
hospodářském odboru školy, později ještě o právních naukách
 +
a základech veřejného a soukromého práva či o zemědělských
 +
zákonech a politice a lesní politice a zákonech pro oba odbory
 +
školy. Rektorem VŠZ byl zvolen 1926/27, prorektorem
 +
1927/28, dále i děkanem hospodářského (1924/25) a lesnického
 +
odboru (1933/34). Působil také jako předseda a místopředseda
 +
komise pro druhou státní zkoušku na hospodářském
 +
odboru, ve správních výborech zemědělského a lesního
 +
školního statku, pro něž konal i právnické práce, dále přijal
 +
členství ve fakultní očistné komisi pro posluchače, zaměstnanecké
 +
radě a byl disciplinárním žalobcem pro profesory.
 +
1941 byl předčasně penzionován. Na školu se vrátil a zapojil
 +
se do její poválečné obnovy. 1947 byl penzionován znovu.
 +
Nadále však působil jako čestný profesor. Ústav právních věd
 +
VŠZ byl 1951 zrušen a B. odešel na trvalý odpočinek.
 +
 
 +
B. studoval a publikoval práce především z oblasti agrárního
 +
zákonodárství a politiky. Zajímaly ho právní poměry
 +
pozemkové držby a ochrana středních rolnických usedlostí
 +
proti postupujícímu drobení, usiloval o jednotný zákonný
 +
rámec pro scelování pozemků v celé republice, navrhoval
 +
úpravy právního poměru zemědělce k půdě a propagoval
 +
myšlenku závazné zájmové samosprávy zemědělců. Dále se
 +
věnoval i některým oblastem soukromého práva, zvelebení
 +
zemědělské produkce na Moravě a hospodyňskému školství.
 +
1906–10 redigoval časopis ''Zprávy'' ''Právnické'' ''jednoty'' ''moravské'',
 +
předchůdce ''Časopisu'' ''pro právní'' ''a státní'' ''vědu''. Jiné články
 +
otiskl v zemědělských a dalších odborných časopisech,
 +
sbornících a v denním tisku (mj. ''Venkov'' a ''Svoboda''). Psal též
 +
právnická hesla pro ''Naučný'' ''slovník'' ''lesnický'' Josefa Konšela
 +
z let 1934 a 1940. Od 1924 byl členem ČAZ a zasedal v pracovním
 +
výboru jeho pátého ekonomického odboru.
 +
 
 +
'''D:''' výběr – Hospodyňské školství na Moravě, in: Zemědělská politika 20,
 +
1921, s. 117n.; F. Chmelař (ed.), Prostředky k zvýšení zemědělské a lesnické
 +
produkce na Moravě. Zpráva o anketě moravského zemského výboru pořádané
 +
v Brně v březnu 1919, 1920, s. 12n.; Právo soukromé se zřetelem na
 +
potřeby zemědělců a lesníků, 1923 (2. vyd. 1946); Význam právnických vědomostí
 +
lidu se zřetelem na potřeby venkova, in: Slavnostní instalace rektora
 +
vysoké školy zemědělské v Brně, zvoleného na rok 1926/27, jež se konala 7.
 +
prosince 1926, 1927, s. 15n.; Zemědělské zákony a politika. Nástin přednášek
 +
na Vysoké škole zemědělské, 1929; Spor o ústavy na vysokých školách,
 +
in: Věstník českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských 22, 1930–31,
 +
s. 71n.; Z činnosti Kuneše Sonntaga v moravském zemském sněmu, in: E.
 +
Reich (ed.), Památník Kuneše Sonntaga, 1932, s. 90n.; Otázka vydání zákona
 +
o dobytčích zástavních listech, 1934; Přehled vládních opatření k ochraně
 +
a zvelebení zemědělství, in: Zemědělská ročenka 2, 1935, s. 180n., tamtéž 3,
 +
1936, s. 185n., tamtéž 4, 1937, s. 234n., tamtéž 5, 1938, s. 240n.; Úvod do
 +
nauky o právních úkonech bezúčinných, 1936; Život a dílo národohospodářského
 +
buditele Albína Bráfa, in: VČAZ 17, 1941, s. 643n.
 +
 
 +
'''L:''' MSN 1, s. 515; OSND 1/1, s. 619; F. Chmelař, Padesátiny Dr. F. B., in:
 +
VČAZ 2, 1926, s. 996; týž, Prof. dr. F. B. šedesátníkem, in: VČAZ 12, 1936,
 +
s. 818; E. Reich – B. Vláčil, Československá akademie zemědělská v prvém
 +
desítiletí 1924–1934, 1935, s. 91; K. Vlček, Sedmdesát let prof. JUDr. F.
 +
B., in: VČAZ 20, 1946, s. 534n.; V. Vybral – K. Vlček, K životnímu jubileu
 +
prof. dr. F. B., 1947; M. Vávra (ed.), Padesát let Vysoké školy zemědělské
 +
v Brně vyznamenané Řádem práce. 1919–1969, II, 1969, s. 17n.; Skala 4,
 +
s. 161n.
 +
 
 +
'''P:''' Archiv MZLU, fond A 1 VŠZ Brno, I. manipulace, sign. A 4, i. č. 77,
 +
kart. 12, a tamtéž, fond A 6 VŠZ Brno, II. manipulace, sign. B IV/1, i. č. 7,
 +
kart. 50 (kde osobní spis F. B.).
 +
 
 +
Gustav Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:21- Odborník rostlinné výroby]]
 
[[Kategorie:21- Odborník rostlinné výroby]]
 
[[Kategorie:22- Odborník živočišné výroby]]
 
[[Kategorie:22- Odborník živočišné výroby]]
 
 
[[Kategorie:1876]]
 
[[Kategorie:1876]]
 +
[[Kategorie:Držovice]]
 +
[[Kategorie:1956]]
 +
[[Kategorie:Brno]]

Verze z 4. 8. 2016, 10:56

František BILOVSKÝ
Narození 25.11.1876
Místo narození Držovice u Prostějova
Úmrtí 6.11.1956
Místo úmrtí Brno
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby

BILOVSKÝ, František, * 25. 11. 1876 Držovice u Prostějova, † 6. 11. 1956 Brno, právník, zemský úředník, pedagog

Po maturitě na gymnáziu (1895) studoval právní nauky na české univerzitě v Praze. Po ukončení studií třemi státními a třemi rigorózními zkouškami (JUDr. 1899) vstoupil do soudcovské služby v Moravské Ostravě (1900–06). Soudcovskou zkoušku složil u Vrchního zemského soudu v Brně. Z této služby odešel a stal se referentem a radou v zemědělském referátu moravského zemského výboru v Brně (1907 až 1922). Věnoval se záležitostem českého zemědělského školství a zákonodárným otázkám z oblasti zemědělství. Podílel se mj. na zřízení zemských hospodyňských škol v Olomouci, Rožnově, Velkém Meziříčí a v Telči a na novelizaci zemských zákonů scelovacího, melioračního, honebního a o závazných zemědělských společenstvech. Oženil se 1912 s Anežkou, roz. Koutnou, a spolu měli dvě dcery. V době první světové války na Zemském úřadě práce organizoval a řídil nábor pracovních sil pro zemědělství a úpravy kolektivních smluv. Po 1919 měl vliv na reorganizaci a na administrativní otázky Zemského zemědělského výzkumného ústavu v Brně. Postaral se i o výstavbu nové budovy VŠZ a zemědělského výzkumného ústavu. Zemský výbor opustil trvale až na jaře 1926.

Ve studijním roce 1920/21 byl B. pověřen suplováním přednášek na stolici věd právních VŠZ v Brně. Tam byl 1921 jmenován honorovaným docentem a již v květnu 1922 řádným profesorem právních nauk a zemědělské politiky a ředitelem Ústavu právních věd. Jako docent přednášel o organizaci veřejné služby zemědělské a zemědělském správním právu na hospodářském odboru školy, později ještě o právních naukách a základech veřejného a soukromého práva či o zemědělských zákonech a politice a lesní politice a zákonech pro oba odbory školy. Rektorem VŠZ byl zvolen 1926/27, prorektorem 1927/28, dále i děkanem hospodářského (1924/25) a lesnického odboru (1933/34). Působil také jako předseda a místopředseda komise pro druhou státní zkoušku na hospodářském odboru, ve správních výborech zemědělského a lesního školního statku, pro něž konal i právnické práce, dále přijal členství ve fakultní očistné komisi pro posluchače, zaměstnanecké radě a byl disciplinárním žalobcem pro profesory. 1941 byl předčasně penzionován. Na školu se vrátil a zapojil se do její poválečné obnovy. 1947 byl penzionován znovu. Nadále však působil jako čestný profesor. Ústav právních věd VŠZ byl 1951 zrušen a B. odešel na trvalý odpočinek.

B. studoval a publikoval práce především z oblasti agrárního zákonodárství a politiky. Zajímaly ho právní poměry pozemkové držby a ochrana středních rolnických usedlostí proti postupujícímu drobení, usiloval o jednotný zákonný rámec pro scelování pozemků v celé republice, navrhoval úpravy právního poměru zemědělce k půdě a propagoval myšlenku závazné zájmové samosprávy zemědělců. Dále se věnoval i některým oblastem soukromého práva, zvelebení zemědělské produkce na Moravě a hospodyňskému školství. 1906–10 redigoval časopis Zprávy Právnické jednoty moravské, předchůdce Časopisu pro právní a státní vědu. Jiné články otiskl v zemědělských a dalších odborných časopisech, sbornících a v denním tisku (mj. Venkov a Svoboda). Psal též právnická hesla pro Naučný slovník lesnický Josefa Konšela z let 1934 a 1940. Od 1924 byl členem ČAZ a zasedal v pracovním výboru jeho pátého ekonomického odboru.

D: výběr – Hospodyňské školství na Moravě, in: Zemědělská politika 20, 1921, s. 117n.; F. Chmelař (ed.), Prostředky k zvýšení zemědělské a lesnické produkce na Moravě. Zpráva o anketě moravského zemského výboru pořádané v Brně v březnu 1919, 1920, s. 12n.; Právo soukromé se zřetelem na potřeby zemědělců a lesníků, 1923 (2. vyd. 1946); Význam právnických vědomostí lidu se zřetelem na potřeby venkova, in: Slavnostní instalace rektora vysoké školy zemědělské v Brně, zvoleného na rok 1926/27, jež se konala 7. prosince 1926, 1927, s. 15n.; Zemědělské zákony a politika. Nástin přednášek na Vysoké škole zemědělské, 1929; Spor o ústavy na vysokých školách, in: Věstník českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských 22, 1930–31, s. 71n.; Z činnosti Kuneše Sonntaga v moravském zemském sněmu, in: E. Reich (ed.), Památník Kuneše Sonntaga, 1932, s. 90n.; Otázka vydání zákona o dobytčích zástavních listech, 1934; Přehled vládních opatření k ochraně a zvelebení zemědělství, in: Zemědělská ročenka 2, 1935, s. 180n., tamtéž 3, 1936, s. 185n., tamtéž 4, 1937, s. 234n., tamtéž 5, 1938, s. 240n.; Úvod do nauky o právních úkonech bezúčinných, 1936; Život a dílo národohospodářského buditele Albína Bráfa, in: VČAZ 17, 1941, s. 643n.

L: MSN 1, s. 515; OSND 1/1, s. 619; F. Chmelař, Padesátiny Dr. F. B., in: VČAZ 2, 1926, s. 996; týž, Prof. dr. F. B. šedesátníkem, in: VČAZ 12, 1936, s. 818; E. Reich – B. Vláčil, Československá akademie zemědělská v prvém desítiletí 1924–1934, 1935, s. 91; K. Vlček, Sedmdesát let prof. JUDr. F. B., in: VČAZ 20, 1946, s. 534n.; V. Vybral – K. Vlček, K životnímu jubileu prof. dr. F. B., 1947; M. Vávra (ed.), Padesát let Vysoké školy zemědělské v Brně vyznamenané Řádem práce. 1919–1969, II, 1969, s. 17n.; Skala 4, s. 161n.

P: Archiv MZLU, fond A 1 VŠZ Brno, I. manipulace, sign. A 4, i. č. 77, kart. 12, a tamtéž, fond A 6 VŠZ Brno, II. manipulace, sign. B IV/1, i. č. 7, kart. 50 (kde osobní spis F. B.).

Gustav Novotný