Verze z 4. 8. 2016, 10:58, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku BILOVSKÝ František 25.11.1876 na BILOVSKÝ František 25.11.1876-6.11.1956 bez založení přesměrování)

BILOVSKÝ František 25.11.1876-6.11.1956

Z Personal
František BILOVSKÝ
Narození 25.11.1876
Místo narození Držovice u Prostějova
Úmrtí 6.11.1956
Místo úmrtí Brno
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby

BILOVSKÝ, František, * 25. 11. 1876 Držovice u Prostějova, † 6. 11. 1956 Brno, právník, zemský úředník, pedagog

Po maturitě na gymnáziu (1895) studoval právní nauky na české univerzitě v Praze. Po ukončení studií třemi státními a třemi rigorózními zkouškami (JUDr. 1899) vstoupil do soudcovské služby v Moravské Ostravě (1900–06). Soudcovskou zkoušku složil u Vrchního zemského soudu v Brně. Z této služby odešel a stal se referentem a radou v zemědělském referátu moravského zemského výboru v Brně (1907 až 1922). Věnoval se záležitostem českého zemědělského školství a zákonodárným otázkám z oblasti zemědělství. Podílel se mj. na zřízení zemských hospodyňských škol v Olomouci, Rožnově, Velkém Meziříčí a v Telči a na novelizaci zemských zákonů scelovacího, melioračního, honebního a o závazných zemědělských společenstvech. Oženil se 1912 s Anežkou, roz. Koutnou, a spolu měli dvě dcery. V době první světové války na Zemském úřadě práce organizoval a řídil nábor pracovních sil pro zemědělství a úpravy kolektivních smluv. Po 1919 měl vliv na reorganizaci a na administrativní otázky Zemského zemědělského výzkumného ústavu v Brně. Postaral se i o výstavbu nové budovy VŠZ a zemědělského výzkumného ústavu. Zemský výbor opustil trvale až na jaře 1926.

Ve studijním roce 1920/21 byl B. pověřen suplováním přednášek na stolici věd právních VŠZ v Brně. Tam byl 1921 jmenován honorovaným docentem a již v květnu 1922 řádným profesorem právních nauk a zemědělské politiky a ředitelem Ústavu právních věd. Jako docent přednášel o organizaci veřejné služby zemědělské a zemědělském správním právu na hospodářském odboru školy, později ještě o právních naukách a základech veřejného a soukromého práva či o zemědělských zákonech a politice a lesní politice a zákonech pro oba odbory školy. Rektorem VŠZ byl zvolen 1926/27, prorektorem 1927/28, dále i děkanem hospodářského (1924/25) a lesnického odboru (1933/34). Působil také jako předseda a místopředseda komise pro druhou státní zkoušku na hospodářském odboru, ve správních výborech zemědělského a lesního školního statku, pro něž konal i právnické práce, dále přijal členství ve fakultní očistné komisi pro posluchače, zaměstnanecké radě a byl disciplinárním žalobcem pro profesory. 1941 byl předčasně penzionován. Na školu se vrátil a zapojil se do její poválečné obnovy. 1947 byl penzionován znovu. Nadále však působil jako čestný profesor. Ústav právních věd VŠZ byl 1951 zrušen a B. odešel na trvalý odpočinek.

B. studoval a publikoval práce především z oblasti agrárního zákonodárství a politiky. Zajímaly ho právní poměry pozemkové držby a ochrana středních rolnických usedlostí proti postupujícímu drobení, usiloval o jednotný zákonný rámec pro scelování pozemků v celé republice, navrhoval úpravy právního poměru zemědělce k půdě a propagoval myšlenku závazné zájmové samosprávy zemědělců. Dále se věnoval i některým oblastem soukromého práva, zvelebení zemědělské produkce na Moravě a hospodyňskému školství. 1906–10 redigoval časopis Zprávy Právnické jednoty moravské, předchůdce Časopisu pro právní a státní vědu. Jiné články otiskl v zemědělských a dalších odborných časopisech, sbornících a v denním tisku (mj. Venkov a Svoboda). Psal též právnická hesla pro Naučný slovník lesnický Josefa Konšela z let 1934 a 1940. Od 1924 byl členem ČAZ a zasedal v pracovním výboru jeho pátého ekonomického odboru.

D: výběr – Hospodyňské školství na Moravě, in: Zemědělská politika 20, 1921, s. 117n.; F. Chmelař (ed.), Prostředky k zvýšení zemědělské a lesnické produkce na Moravě. Zpráva o anketě moravského zemského výboru pořádané v Brně v březnu 1919, 1920, s. 12n.; Právo soukromé se zřetelem na potřeby zemědělců a lesníků, 1923 (2. vyd. 1946); Význam právnických vědomostí lidu se zřetelem na potřeby venkova, in: Slavnostní instalace rektora vysoké školy zemědělské v Brně, zvoleného na rok 1926/27, jež se konala 7. prosince 1926, 1927, s. 15n.; Zemědělské zákony a politika. Nástin přednášek na Vysoké škole zemědělské, 1929; Spor o ústavy na vysokých školách, in: Věstník českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských 22, 1930–31, s. 71n.; Z činnosti Kuneše Sonntaga v moravském zemském sněmu, in: E. Reich (ed.), Památník Kuneše Sonntaga, 1932, s. 90n.; Otázka vydání zákona o dobytčích zástavních listech, 1934; Přehled vládních opatření k ochraně a zvelebení zemědělství, in: Zemědělská ročenka 2, 1935, s. 180n., tamtéž 3, 1936, s. 185n., tamtéž 4, 1937, s. 234n., tamtéž 5, 1938, s. 240n.; Úvod do nauky o právních úkonech bezúčinných, 1936; Život a dílo národohospodářského buditele Albína Bráfa, in: VČAZ 17, 1941, s. 643n.

L: MSN 1, s. 515; OSND 1/1, s. 619; F. Chmelař, Padesátiny Dr. F. B., in: VČAZ 2, 1926, s. 996; týž, Prof. dr. F. B. šedesátníkem, in: VČAZ 12, 1936, s. 818; E. Reich – B. Vláčil, Československá akademie zemědělská v prvém desítiletí 1924–1934, 1935, s. 91; K. Vlček, Sedmdesát let prof. JUDr. F. B., in: VČAZ 20, 1946, s. 534n.; V. Vybral – K. Vlček, K životnímu jubileu prof. dr. F. B., 1947; M. Vávra (ed.), Padesát let Vysoké školy zemědělské v Brně vyznamenané Řádem práce. 1919–1969, II, 1969, s. 17n.; Skala 4, s. 161n.

P: Archiv MZLU, fond A 1 VŠZ Brno, I. manipulace, sign. A 4, i. č. 77, kart. 12, a tamtéž, fond A 6 VŠZ Brno, II. manipulace, sign. B IV/1, i. č. 7, kart. 50 (kde osobní spis F. B.).

Gustav Novotný