DANIEL Jaroslav 1.5.1932-30.12.1986

Z Personal
Jaroslav DANIEL
Narození 1.5.1932
Místo narození Nové Město na Moravě
Úmrtí 30.12.1986
Místo úmrtí Havlíčkův Brod
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 12, Praha 2009, s. 127

DANIEL, Jaroslav, * 1. 5. 1932 Nové Město na Moravě, † 30. 12. 1986 Havlíčkův Brod, zemědělský odborník, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny zemědělce. Studoval na osmiletém reálném gymnáziu v rodišti, kde 1951 maturoval, a na VŠZ v Praze, kde byl 1955 promován inženýrem. Pracoval v Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření v Praze, a to v pobočkách a pracovištích na Slovensku a 1962–64 v oblastní stanici ve Velkém Meziříčí. Prováděl hlavně průzkum půd jednotlivých oblastí. V Bystřici nad Pernštejnem se oženil 1960 s Alenou Žilkovou z Blažkova u Bystřice a spolu vychovali dceru Alenu a syna Martina (oba pracují jako lékaři). 1965 nastoupil do Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě a byl jmenován vedoucím oddělení agrotechniky a ekologie stanice ve Valečově. 1968 obhájil kandidátskou disertační práci s názvem Vliv zkoušených aplikačních metod hnojení na zvýšení efektivnosti zvýšených dávek průmyslových hnojiv u vybraných zemědělských plodin ve východní části Českomoravské vrchoviny.

D. se po nástupu do výzkumného ústavu zaměřil na využití a účinnost nových herbicidních a dalších chemických látek proti plevelům při pěstování brambor, vypracoval racionální omezení tradiční kultivace v bramborách s ohledem na minimalizaci pracovních operací a bez snížení výnosu hlíz, založil dlouholetý pokus s osevními sledy zahrnující tříleté rotace v pěti sledech s různým zastoupením brambor, doporučil nejvhodnější způsob rotace plodin při pěstování brambor. Podílel se na přehodnocení hledisek a požadavků na zpracování půdy při řešení nových způsobů pěstování brambor na větších plochách: zakládal polní pokusy i mimo vlastní pracoviště v různých půdních a klimatických podmínkách a doporučoval v daných oblastech nejvhodnější způsob agrotechniky pěstování. Založení pokusů s odrůdovou agrotechnikou (od 1977) umožnilo pod jeho vedením zpracovat metodiky pro praxi. Jako spoluautor napsal kapitoly do několika knižních publikací, řadu vědeckých příspěvků, odborně populárních pojednání a článků pro zemědělský tisk (mj. Agrochémia, Ochrana rostlin, Rostlinná výroba, Úroda, Vědecké práce Výzkumného ústavu bramborářského, Zemědělské noviny). Přednášel na mezinárodních setkáních i praktickým zemědělcům. Spolupracoval s VŠZ v Praze a v Brně, zasedal ve vědecké radě výzkumného ústavu bramborářského a v odborných komisích na tehdejším ministerstvu zemědělství a výživy a v rámci ČSAZ. Podlehl srdečnímu infarktu. Byl pohřben na Novém hřbitově v Havlíčkově Brodě.

D: výběr: Využití herbicidů při pěstování bramborů, 1966 (s L. Hruškou a F. Novákem); Vypracování technologických postupů zkrácené kultivace doplněné preemergentní aplikací herbicidů, 1968 (s L. Hruškou); Uplatnění herbicidů při pěstování brambor, 1969 (s L. Hruškou a V. Mojžíšem); Vyšetření hlavních faktorů odrůdové agrotechniky brambor, 1969 (s J. Smolíkem a B. Vokálem); Perspektivní agrotechnika brambor, 1970; Pěstování stolních brambor, 1971; Chemické hubení plevelů v bramborách, 1972 (s O. Chloupkem); Hubení plevelů v bramborách při využití herbicidů, 1972; Vliv Areninu v postřikové a granulátové aplikaci na stolní hodnotu brambor, 1973; Agrotechnika pěstování sadbových brambor, 1974 (s B. Vokálem a V. Rasochou); Vyšetření možnosti optimální chemizace při rozdílném rozsahu a spektru zaplevelení, 1976 (s J. Smolíkem); Agrotechnika pěstování průmyslových brambor, 1978 (s J. Smolíkem a B. Vokálem); Pěstování sadby brambor ve velkovýrobě, 1978 (s V. Rasochou a B. Vokálem); Agrotechnické a fytosanitární otázky pěstování a skladování brambor, 1980; Vztah fytotoxicity a výnosu hlíz při využití některých herbicidů, 1981; Agrotechnika pěstování odrůd brambor Resy, Cira, Karin, Kamýk, Boubín, 1982 (s kol.); Odrůdová agrotechnika odrůdy Resy, 1983; Odrůdová agrotechnika odrůdy Boubín, 1983; Odrůdová agrotechnika odrůdy Karin, 1983; Koncentrace ploch v osevních sledech a monokultuře brambor, 1983 (s J. Smolíkem); Odrůdová agrotechnika odrůdy Kera, 1985; Odrůdová agrotechnika odrůdy Oreb, 1985; Vliv koncentrace bramborů na bioenergetický potenciál půdy, 1986.

P: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Vzpomínka – Ing. J. D., CSc., a poznámky k životopisu.

Gustav Novotný, Jaroslav Čepl