FREJVALD Miloš 25. 7.1940-1975

Z Personal
FREJVALD Miloš
Narození 25. 7. 1940
Místo narození Litomyšl
Úmrtí 1975
Povolání 11 - geolog

FREJVALD, Miloš, * 25. 7. 1940 Litomyšl, † 1975 ?, geolog, petrolog

Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK (specializace petrografie u B. Hejtmana), se 1963 spolu s Marií Hamtilovou-Röhlichovou a Petrem Jakešem stal aspirantem nově budovaného Geologického ústavu ČSAV (GÚ ČSAV) v Praze. Jako specialista na magmatickou a metamorfní petrologii F. pracoval v krystalinických jednotkách Českého masivu, zpočátku se zabýval geologickým mapováním a strukturně geologickým a petrologickým výzkumem v okolí styku moldanubika a moravika, ve svratecké antiklinále a sousedních jednotkách v oblasti Českomoravské vrchoviny (ve spolupráci s M. Fajstem). Druhou oblastí terénního výzkumu se stala jihovýchodní část středočeského plutonu, zejména těleso táborského syenitu (též táborský masiv). Tuto neobvyklou melanokrátní horninu řady granit–syenit porovnával s charnockitovou sérií známou z prekambrických štítů, což však další badatelé neakceptovali. Rovněž usiloval o řešení strukturních vztahů táborského syenitu a sousední sušicko-votické pestré série v okrajové části šumavského moldanubika. Podílel se na spolupráci s geology n. p. Uranový průzkum Příbram, kteří v té době ve středočeském plutonu vyvíjeli rozsáhlou prospekční aktivitu a poskytovali materiál z technických prací pro výzkum. Studie literatury o charnockitech přivedlo F. k zájmu o granulity. Jako téma kandidátské práce si zvolil granulitová tělesa u Kříšťanova a Prachatic v šumavském moldanubiku v jižních Čechách. Patřil k prvním československým geologům, kteří mohli provádět mikrochemické analýzy horninotvorných nerostů na elektronovém mikroanalyzátoru (mikrosonda), díky tomu prokázal u granulitů a ortorul ze zkoumaných těles vícefázovou metamorfózu, v závěru s rekrystalizací v podmínkách amfibolitové. Výsledky tohoto výzkumu otiskl londýnský Mineralogical Magazine (1974).

Po ukončení aspirantury, obhájení kandidátské práce a získání titulu CSc. (1967) určitou dobu ještě pracoval v GÚ ČSAV, poté obtížně hledal zaměstnání kvůli postupující duševní chorobě. Ještě 1974 krátce pracoval ve výpočetním středisku Ústředního ústavu geologického v Praze; o závěru F. života se nepodařilo zjistit přesnější údaje.

D: Krystalinikum svratecké antiklinály a přechodné oblasti k moldanubiku na listu Bystřice nad Pernštejnem (M-33-93-B), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1962, 1963, s. 62–64 (s M. Fajstem); Zpráva o strukturním poměru táborského syenitu a moldanubika, in: Čas. Mineral. Geol. 9, 1964, č. 1, s. 93–94 (s P. Jakešem); Vírsko-bystřická dislokace na jv. okraji svratecké antiklinály, in: tamtéž, s. 99–102 (s M. Fajstem); Zpráva o geologickém mapování v sedlecké kotlině (M-33-83-B, M-33-90-A), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963, sv. 1, 1964, s. 32–34 (s P. Jakešem); Styk svorové zóny a svratecké klenby jihovýchodně od Víru na Moravě, in: Sborník geologických věd, Řada G, sv. 7, 1965, s. 37–57; Charnockitické horniny, in: Čas. Mineral. Geol. 11, 1966, 4, s. 475–483 (s P. Jakešem); Táborský masív – příklad geneze hornin charnockitového charakteru na jihovýchodním okraji středočeského plutonu (M-33-90-C), in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1965, sv. 1, 1966, s. 18–20 (s P. Jakešem); Granulitické horniny, in: Čas. Mineral. Geol. 14, 1969, č. 3–4, s. 399–410; Structural Characteristics of Charnockitic Granitoid of the Tábor Massiv and Adjacent Moldanubicum (Southeastern Part of the Central Bohemian Pluton), in: tamtéž 16, 1971, č. 4, s. 389–396; Low-pressure re-metamorphism of granulite and orthogneiss complexes in the Křišťanov and Prachatice Massifs (southern Bohemia), in: Mineralogical Magazine (London) 39, 1974, s. 612–613; Melanocratic blastomylonitic rocks in the center of the Tábor Massif (southeastern part of the Central Bohemian Pluton), in: Věstník Ústředního ústavu geologického 50, 1975, s. 105–108.

L: Z. Kukal, Geologové České geologické služby 1919–2001, 2002, s. 107; F. Fediuk, Předčasná geologická úmrtí, in: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 16, 2008, č. 1, s. 134.

Pavel Vlašímský