Verze z 6. 1. 2021, 12:25, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FUKA Josef 10.12.1907-20.11.1992

Z Personal
Josef FUKA
Narození 10.12.1907
Místo narození Rataje (u Bechyně)
Úmrtí 20.11.1992
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 2- Fyzik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 494-495

FUKA, Josef, * 10. 12. 1907 Rataje (u Bechyně), † 20. 11. 1992 Olomouc, fyzik, didaktik, pedagog

Pocházel z početné zemědělské rodiny. 1926 maturoval na reálce v Písku. Studoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde byl žákem fyziků F. Závišky a V. Posejpala a matematiků B. Bydžovského, M. Kösslera a K. Petra; absolvoval 1930. Před nástupem na vojenskou prezenční službu (1931–33) učil na obecných školách v Kolíně a Zásmukách, po návratu z vojny krátce znovu na měšťanské škole v Kolíně, od 1933 na reálném gymnáziu v Benešově a 1934–46 na Slovanském gymnáziu v Olomouci. V dalších letech přednášel fyziku a působil v různých řídících funkcích na olomouckých vysokých školách: Lékařská fakulta Univerzity Palackého (1946–48, budování fyzikálního ústavu), Pedagogická fakulta UP (1948–53, vypracování a obhajoba disertace k získání titulu PaedDr.), Fakulta přírodních věd Vysoké školy pedagogické (1953–56, jmenování docentem obecné fyziky, vedení katedry fyziky, funkce proděkana), Přírodovědecká fakulta UP (1956–66, jmenování profesorem pro obecnou fyziku a metodiku fyziky, vedení katedry experimentální fyziky a metodiky fyziky, funkce děkana). Působil v Jednotě českých matematiků a fyziků, v odborných komisích školských i s celostátní působností, v redakčních radách časopisů Přírodní vědy ve škole, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Fyzika ve škole, Matematika a fyzika ve škole. Byl autorem nebo spoluautorem dvou desítek knižních publikací (metodických příruček a učebnic fyziky pro základní, střední i vysoké školy), scénářů osmi výukových filmů, dvanácti vysokoškolských skript a více než sto padesáti článků v časopisech a sbornících zaměřených na metodiku výuky matematiky a fyziky.

D: výběr: Elektřina a magnetismus 1965 (s B. Havelkou); Cvičení z fyziky pro I. až IV. ročník gymnázií, 1985–1989 (s kol.); Přehled středoškolské fyziky, 1991 (s E. Svobodou – M. Bednaříkem – O. Lepilem – J. Širokým).

L: Tomeš 1, s. 351–352; L. Franc, Prof. dr. J. F. – život a dílo, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica–Physica–Chemica 10, 1989, č. 1, s. 45–53; týž, Prof. dr. J. F. pětašedesátníkem, in: tamtéž 12, 1972, č. 1, s. 79–90 (s bibliografií); O. Lepil, Za prof. dr. J. F., in: Matematika, fyzika, informatika 2, 1992–1993, s. 212; V. Malíšek, Někteří profesoři Slovanského gymnázia v Olomouci, významní bohatou publikační činností, in: Učitelé – autoři učebnic a dětské literatury. Materiály z odborné konference, konané 22.–23. června 2004 v Přerově, 2005, s. 179–180.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Ivo Kraus