HANZLÍKOVÁ Eva 13.7.1925-?.9.1995: Porovnání verzí

Z Personal
m (Holoubková přesunul stránku HANZLÍKOVÁ Eva 13.7.1925-0.9.1995 na HANZLÍKOVÁ Eva 13.7.1925-?.9.1995 bez založení přesměrování)
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 1. 3. 2021, 11:24

Eva HANZLÍKOVÁ
Narození 13.7.1925
Místo narození Hluk (u Uherského Hradiště)
Úmrtí září 1995
Místo úmrtí Praha
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 230-231

HANZLÍKOVÁ, Eva (roz. Hloušková), * 13. 7. 1925 Hluk (u Uherského Hradiště), † září 1995 Praha, mikropaleontoložka

Studovala na reálném gymnáziu v Kyjově a jako jedna z prvních žen na přírodovědecké fakultě pražské univerzity specializaci geologie a mikropaleontologie, obhájila disertaci o mikropaleontologické biostratigrafii na trase plánovaného kanálu Dunaj–Odra v oblasti Moravské brány (RNDr. 1949). Provdala se za geofyzika Ing. Jiřího Hanzlíka (* 1923). Nastoupila 1950 do Státního geologického ústavu ČSR v Praze; 1952–53 působila v novém Ústavu pro naftový výzkum v Brně, 1953 se vrátila do Prahy, kde trvale pracovala v oddělení geologie Karpat, nafty a plynu. 1962 získala na Vysoké škole báňské v Ostravě vědeckou hodnost CSc.

Zabývala se mikropaleontologií skupiny Foraminifera (většinou mořští prvoci s pevnou schránkou, významní stratigraficky i horninotvorně zvláště pro účely ropné geologie) ve flyšovém pásmu Západních Karpat (jura, křída, paleogén) na východní Moravě a severním Slovensku s přesahy do Polska. Mikropaleontologii využívala k upřesnění biostratigrafie, faciálních vztahů, tektonické pozice a paleogeografie většiny jednotek (skupin příkrovů) a souvrství v této oblasti. Vypracovala množství stratigrafických schémat, zonací, korelací a standardních profilů jednotlivých souvrství. H. výzkumy přinesly pokrok v poznání slezské, podslezské, předmagurské a pouzdřanské jednotky, magurské skupiny. V systematice foraminifer revidovala starší určení, popsala nové druhy. V sedmdesátých letech v týmu Františka Píchy studovala původně submarinní kaňony na základě hlubokých vrtů v podloží karpatských příkrovů na jižní Moravě, „paleoúdolí“ v povrchu jednotek Českého masivu. Podílela se na syntéze Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny (E. Menčík a kol., 1982). Se spolupracovníky uvedla do československé geologie nové směry výzkumu (mikrofaciální analýzu, kokkolity, nannoplankton, výzkum velmi jemných struktur – ultrastruktur fosilních schránek pomocí elektronové mikroskopie). Autorsky přispěla do kolektivních děl: Přehledná geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, Regionální geologie ČSSR, Naučný geologický slovník (ed. J. Svoboda, Praha 1961) a Lexique Stratigraphique Internationale – Europe, Tchécoslovaquie (Paris 1968).

1974–79 se zúčastnila československé geologické expedice v Libyi (P. Röhlich, B. Žert, J. Chaloupský, P. Čepek ad.), kde pro účely geologického mapování zpracovávala materiál z křídy a paleogénu a byla spoluautorkou jedenácti listů edice Geological map of Libya 1 : 250 000. Podílela se na Mezinárodních geologických korelačních programech (IGCP) financovaných UNESCO v Paříži, např. Mid-Cretaceous events a North African stratigraphy. Byla členkou Československé stratigrafické komise a edičních rad Věstníku Ústředního ústavu geologického a Journal of Foraminiferal Research (USA). Publikovala na sto prací a napsala více než tři sta archivních posudků a zpráv pro Českou geologickou službu – Geofond, mj. pro účely ropné prospekce. 1985 odešla na odpočinek a věnovala se práci v pražském Klubu skalničkářů.

D: Mikropaleontologicko-stratigrafické zhodnocení vrtby Žukov NP-15, in: Sborník Ústředního ústavu geologického 20, 1953, oddíl paleontologický, s. 87–167; Poznámky ke stratigrafii a tektonice subslezského a slezského příkrovu na listu Nový Jičín, in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1952 (s E. Menčíkem a V. Peslem), 1953, s. 15–18; Biostratigrafické, tektonické a litologické studie na Těšínsku, in: Sborník Ústředního ústavu geologického 21 (s V. Homolou), 1955, oddíl paleontologický, s. 317–494; The Cretaceous system of the Carpathian Flysch Zone of Czechoslovakia, in: Resumes de los trabajos presentados, XX congreso geologico international (s A. Matějkou), Mexico 1956, s. 377; Mikropaleontologické vysvětlivky k magurskému flyši na listu Trstená, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 34, 1959, č. 5, s. 375–379; The Foraminifera of the Klentnice beds (Malm), in: Sborník geologických věd, Paleontologie 5, 1965, s. 39–106; Carpathian Upper Cretaceous Foraminiferida of Moravia (Turonian-Maastrichtian), in: Rozpravy Ústředního ústavu geologického 39, 1972; Ultrastructure of some siliceous Foraminiferida, in: Revista española de micropaleontológia (Madrid) 6, 1974, 3, s. 447–466 (s J. H. Hansenem); Fossil submarine canyons of the Tethyan margin of the Bohemian Massif in southern Moravia, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 53, 1978, č. 5, s. 257–272 (s F. Píchou a J. Cahelovou); Paleotectonic and paleoecological position of the Menilitic Formation in the Carpathian Mts., in: Čas. Mineral. Geol. 27, 1982, s. 113 až 126 (se Z. Rothem).

L: I. Cicha, Životní jubileum dr. E. H., CSc., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 60, 1985, s. 179–183 (s bibliografií); Brz- Holz-, Jubileum E. H., in: Zemní plyn nafta 30, 1985, č. 2, s. 187–188; E. Menčík, In memoriam E. H., in: Zpravodaj (Český geologický ústav) 1995, č. 8, s. 3; Z. Kukal, Geologové České geologické služby 1919–2002, 2002, s. 41.

Pavel Vlašímský